Home Tags Posts tagged with "dotacje mkidn"
Tag:

dotacje mkidn

Programy dotacyjne Promocja czytelnictwa Edukacja kulturalna

Pozostały jeszcze dwa tygodnie na składanie wniosków do programów MKDNiS! Biblioteki mają szansę otrzymać pieniądze w przynajmniej kilku z nich. Oprócz Partnerstwa dla książki, o którym pisaliśmy ostatnio  w artykule Partnerstwo dla książki 2021 – wszystko co musisz wiedzieć + skrócony regulamin do druku! warto zapoznać się także z zasadami kilku innych programów. Mamy tu na myśli szczególnie dwa: Promocja czytelnictwa i Edukacja kulturalna.

Programy MKDNiS 2021 – zmiany

W związku z obecną sytuacją pandemii i reżimu sanitarnego w programach MKDNiS* pojawiło się kilka istotnych zmian. Przede wszystkim:

 • możliwość realizacji i finansowania zadań online. W kosztach kwalifikowanych znalazły się takie działania jak np. przygotowanie gier internetowych, zakup materiałów do archiwizacji czy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (WCAG 2.1).
 • zakup środków trwałych potrzebnych do realizacji działań online,  takich jak mikrofon lub kamera (wydatek ten nie może przekraczać 10% wszystkich kosztów działań online ponoszonych w ramach dotacji)
 • brak wkładu własnego. W ogólnym regulaminie znajduje się zapis o możliwości sfinansowania 100% kosztów projektu w ramach dotacji, jednak z dalszej części (oraz z wypowiedzi pracowników ministerstwa) wynika, że wkład własny jest preferowany, tj. dodatkowo punktowany.

*MKDNiS – od 6 października 2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Promocja czytelnictwa

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Akceptowane są zadania 1-roczne oraz 2 i 3-letnie (suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu).

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i grup nieczytających, takich jak:

Działania w formie online mogą przybrać formę:

 • działań kreatywnych i edukacyjne, w szczególności takich jak: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty;
 • wydarzeń kulturalnych/artystycznych online z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami/artystami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • tworzenia i modernizacji stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych;

Uwaga! W przypadku tego programu Ministerstwo kilkukrotnie podkreśla wymogi, które powinien spełniać Wnioskodawca:

 1. Od Wnioskodawcy wymaga się doświadczenia, które zagwarantuje stabilność finansową i organizacyjną.
 2. Istotna jest jego zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 3. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Wnioskodawca powinien się zatem skupić na wysokiej wartości merytorycznej projektu i połączyć ją z potencjałem komercyjnym.

Zastanawiasz się jak zorganizować swój projekt online? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Organizacja wydarzen onlinePobierz skrócony regulamin programu Promocja czytelnictwa z podkreślonymi słowami kluczowymi TUTAJ:Promocja czytelnictwa

Edukacja kulturalna

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Akceptowane są zadania 1-roczne oraz 2 i 3-letnie.

W ramach dotacji można realizować:

 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;
 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”

Zobacz nasze pomysły na spotkania dla czytelników, kliknij tutaj!

Wszystkie te zadania mogą odbywać się w formie wydarzeń online. Maksymalna kwota dotacji to 500.000 zł.

W przypadku tego programu również punktowana jest współpraca z różnymi grupami społecznymi i instytucjami, wykorzystanie nowych technologii, a przede wszystkim cel, czyli budowanie świadomości kulturowej, w szczególności w kontekście rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.

projekt good gamesZainspiruj się: kilkudniowe warsztaty z młodzieżą i stworzenie gry na temat odzyskania niepodległości z okazji 11 listopada. Projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice, Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Czytaj więcej >

Pobierz skrócony regulamin programu Edukacja kulturalna z podkreślonymi słowami kluczowymi TUTAJ:Edukacja kulturalna

Nie masz wciąż pomysłu albo nie wiesz jak go sprecyzować? Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu i zorganizowaniu działań online? Napisz lub zadzwoń do nas, spróbujemy Ci pomóc: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Chcesz skonsultować gotowy wniosek? Skorzystaj z konsultacji online na dotacjedlakultury.pl.

 

0 comment
0 FacebookEmail
Partnerstwo dla ksiazki

W czwartek 29 października rozpoczął się nabór wniosków do programów MKiDN na rok 2021. Dla bibliotek to jak zawsze szansa na zdobycie naprawdę znaczącego wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu animacji czytelnictwa oraz szkoleń dla bibliotekarzy. Jednak ze względu na obecną sytuację, w regulaminach programów pojawiło się kilka istotnych zmian. W niniejszym artykule omówimy kompleksowo zasady jednego z najważniejszych programów dla bibliotek – Partnerstwo dla książki. Dodatkowo na końcu znajdziesz skróconą wersję regulaminu (do pobrania) z podkreślonymi słowami kluczowymi, które przydadzą Ci się do pisania wniosku!

Programy MKiDN dla bibliotek

Wszystkie informacje o tegorocznych programach MKiDN znajdują się na stronie Ministerstwa. Główne programy odpowiadające działaniom bibliotek to  m.in.:

 • Partnerstwo dla książki
 • Promocja czytelnictwa
 • Edukacja kulturalna
 • Kultura dostępna
 • Kultura cyfrowa

Partnerstwo dla książki

Partnerstwo dla książki to program skierowany bezpośrednio do bibliotekarzy, księgarzy i wydawnictw. Jego celem jest poszerzanie zakresu usług bibliotek i księgarni oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży. Wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty animujące czytelnictwo oraz projekty szkoleniowe, które poszerzą zakres kompetencji i umiejętności kadr kultury.

W ubiegłym roku dofinansowania z programu Partnerstwo dla książki uzyskało 264 beneficjentów, z czego aż 175 (czyli 66%!) to biblioteki. Dodatkowo 20 z nich otrzymało na realizację swoich projektów ponad 30.000 zł. W tym roku Ministerstwo przeznaczyło na program 4.500.000 w etapie konkursowym. Dodatkowe 675.000 jest przewidziane na wnioski rozpatrywane w trybie odwoławczym, co łącznie daje kwotę 5.175.000 zł.

Takie dane zachęcają do udziału w programie i potwierdzają, że jest o co walczyć!

Regulamin – zasady ogólne

Regulaminy wszystkich programów mają taką samą strukturę.

 1. Ogłoszenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie naboru do Programów z zakresu kultury i Ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2021, realizowanego w terminie do 30 listopada 2020 r.
 2. Załącznik nr 1. Wykaz programów MKiDN 2021 wraz z prognozowanymi limitami wydatków – nabór do 30 listopada 2020 r.
 3. Załącznik nr 2. Regulamin naboru do Programów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
  narodowego na rok 2021, realizowanego w terminie do 30 listopada 2020 r.
 4. Załącznik nr 3. Zasady udzielania dofinansowań na warunkach określonych przepisami
  dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 5. Załącznik nr 4. Specyfikacje Programów MKiDN 2021, nabór do 30 listopada 2020 r.

Cztery pierwsze elementy (20 stron) są takie same dla wszystkich programów i określają ogólne zasady dotyczące składania wniosków (więc wystarczy raz sobie wydrukować żeby być EKO;)), z których najważniejsze to:

 • Wnioski składane są elektronicznie za pomocą systemu EBOI.
 • Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie naboru korekty i uzupełnienia do wniosku.
 • Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.
 • Beneficjent może wystąpić we wniosku o finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Na etapie realizacji zadania nie można zwiększać procentowego udziału dofinansowania.

Regulamin – zasady programu Partnerstwo dla książki

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 4 wnioski w programie. Akceptowane są jedynie zadania 1-roczne.

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również w formie online), takich jak:

 • prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych – kwota wnioskowana to minimum 15.000 zł, a maksimum 50.000 zł. Rozpatrywane będą szczególnie wnioski bibliotek wojewódzkich, powiatowych (w których na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych), gminnych (będących samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniającymi co najmniej 30 pracowników merytorycznych) i organizacje zrzeszające bibliotekarzy.*
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych – kwota wnioskowana to minimum 5.000 zł, a maksimum 50.000 zł. Rozpatrywane będą szczególnie wnioski dotyczące zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.*

*Wskazane informacje powinny zostać uwzględnione w Syntetycznym opisie działalności wnioskodawcy.

Działania online

Kwalifikujące się działania online:
 • działania kreatywne i edukacyjne, takie jak: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty z zakresu programu realizowane online, służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców zadania;
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne online z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów bibliotecznych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących biblioteczne zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie bibliotecznych zbiorów cyfrowych;
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.
Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line:
 • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu;
 • wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line muszą być zgodne z wymogami WCAG 2.1;
 • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Dodatkowo w przypadku, gdy instytucja realizuje zdania w całości w formule online do 20% dotacji może przeznaczyć na kwalifikujące się działania z zakresów innych niż zakres programu. Jednak pod warunkiem, że wykaże ich spójność z ogólną koncepcją zadania.

Koszty kwalifikowane działań online:
 • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
 • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
 • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
 • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
 • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
 • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
 • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
 • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Ponadto nie można dokonywać zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10.000 zł. Zakupione środki muszą służyć realizacji działań online i nie mogą przekraczać 10% wszystkich kosztów działań online ponoszonych w ramach dotacji.

Wkład własny

Co prawda w regulaminie ogólnym znajduje się zapis o możliwości sfinansowania 100% kosztów projektu, jednak szczegółowy regulamin programu Partnerstwa dla książki zawiera zapis o „preferowanym maksymalnym % poziomu dotacji w budżecie zadania – 80%” (oryginalny zapis). Można zatem wnioskować, że projekty z wkładem własnym uzyskają (formalnie lub nie) dodatkowe punkty w procesie oceny.

Regulamin – wersja skrócona z podkreślonymi słowami kluczowymi do pobrania

Aby pobrać skróconą wersję regulaminu, obejmującą tylko Załącznik 4, tj. strony 21-31 z podkreślonymi słowami kluczowymi programu kliknij TUTAJ.

Partnerstwo dla ksiazki 2021

Do dzieła!

„W roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule online”.

Oczywiście obecna sytuacja narzuca nam wiele ograniczeń, ale również otwiera wiele nowych możliwości!
Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci zrozumieć wymagania programu Partnerstwo dla książki. A przede wszystkim zmotywują Cię, aby już teraz rozpocząć pracę nad własnym projektem.

Nie masz wciąż pomysłu albo nie wiesz jak go sprecyzować? Napisz lub zadzwoń do nas, spróbujemy Ci pomóc: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Chcesz skonsultować gotowy wniosek? Skorzystaj z konsultacji online na dotacjedlakultury.pl.

0 comment
0 FacebookEmail
Szkolenie z pisania wniosków w bibliotece

Od pomysłu do wniosku

Dwa dni intensywnych spotkań zaowocowały przede wszystkim wieloma dyskusjami i wypracowaniem narzędzi, które mają wspomóc bibliotekę we wprowadzeniu w ich codzienną rzeczywistość elementów pracy projektowej. Często praca ta ma  odmienny rytm, inną organizację i przede wszystkim — finansowanie. Bo przecież każde dofinansowanie to zarówno szczęście i satysfakcja, ale również duże wyzwanie.

Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu zaproponowaliśmy autorski program szkoleń dla bibliotekarzy. Obejmował on nie tylko zdobywanie doświadczenia w pisaniu wniosków o dotacje w bibliotece, ale również wprowadzanie zarządzania projektowego w instytucji.

Jak zorganizować pracę przy projekcie?

Pierwszy blok poświęcony był przede wszystkim organizacji pracy nad projektem i opanowaniu nieskomplikowanych narzędzi, które mają ją usprawnić. Debatowaliśmy, jak połączyć cele i projektu oczekiwania wielu interesariuszy. A jest ich wielu: sami bibliotekarze, miejscu decydenci, grantodawcy, a przede wszystkim czytelnicy i użytkownicy — dla których przecież projekty tworzymy. 

Przejrzeliśmy dokumenty strategiczne miasta, a także rozmawialiśmy o naszych priorytetach i wizjach rozwoju instytucji. Jednak głównie skupiliśmy się na odbiorcach: jakie są ich potrzeby i wymagania wobec nas: jak je badać, diagnozować — i co najważniejsze: jak z tych badań wyciągać właściwe i trafne wnioski. To właśnie one będą stanowiły podstawę projektów, o których dofinansowanie będziemy się starać.

Sporo czasu poświęciliśmy miejscu i roli zespołu projektowego w strukturze instytucji. Jak go najlepiej zbudować, jak podzielić pracę i obowiązki pomiędzy jego członków, jakich narzędzi i technik z zakresu komunikacji najlepiej użyć, by realizację projektu uczynić lekką, miłą i przyjemną. Zastanawialiśmy się nad sposobami ewaluacji prac, najlepszemu wykorzystaniu tkwiącym w pracownikach potencjale.

Pisanie projektów — praktyka.

Drugi blok był poświęcony w całości pisaniu wniosków o dotacje w bibliotece. Przeglądaliśmy regulaminy kilku konkursów grantowych, których treść wyciskaliśmy jak cytrynę, by przerobić oczekiwania w nich zawarte na korzyść naszych pomysłów. Uczestnicy zmagali się – z sukcesem! – z formularzami wniosków. Mieliśmy okazję omówić aspekty techniczne tworzenia harmonogramów, kosztorysów i opisów zadania. Przeszliśmy suchą stopą przez rzekę wątpliwości i pytań związanych z przygotowaniem wniosków i zdobywaniem dotacji.Bardzo intensywne dwa dni spotkań, podczas których zajęliśmy się „kwestią projektów” kompleksowo. Od inicjowania pracy nad nimi, po zdobywanie środków. Było super!

0 comment
0 FacebookEmail
Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Lato zmierza ku końcowi. Wielkimi krokami zbliża się czas pisania wniosków o dotacje. Część z bibliotekarzy, wykorzystała mijające wakacje, aby pogłębić wiedzę w tej dziedzinie. Takie podejście pozwala spokojnie przygotować się do sezonu dotacyjnego oraz zaplanować projekty a także ich finansowanie. 

Finansowanie dla bibliotek

Dzisiejsza biblioteka i jej pracownicy w swojej działalności nie ograniczają się tylko do wypożyczania książek. Nie brakuje pomysłów na podejmowanie nowych aktywności, które z jednej strony zaangażują dotychczasowych odbiorców, a z drugiej pomogą zdobyć nowych. Wyzwaniem, które zawsze pojawia się przy realizacji projektów, jest zawsze pytanie — skąd pozyskać finansowanie dla bibliotek na dodatkowe działania? Odpowiedź na nie była tematem szkolenia dla bibliotekarzy, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej.

Gdzie szukać pieniędzy? Programy operacyjne i środki prywatne

Spotkanie zaczęliśmy od przedstawienia swoistych drogowskazów w szukaniu środków finansowych. 

Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Jakiego rodzaju podmioty udzielają wsparcia finansowego dla projektów czytelniczych? Gdzie szukać informacji o tego typu programach? 

Uczestnicy poznali miejsca, w których warto szukać informacji na temat programów grantowych (nie zapomnieliśmy o Good Books). Omówiliśmy zatem najpopularniejsze programy ze środków publicznych. Wśród nich są Edukacja kulturalna, Kultura dostępna, Promocja czytelnictwa, Partnerstwo dla książki czy Kultura – Interwencje. Zainteresowanie budził także program dający możliwość zakupu sprzętu, czyli „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Omówiliśmy wymagania i charakterystyki poszczególnych programów. Po tym przeszliśmy do omówienia struktury i logiki wniosku grantowego na podstawie programu „Partnerstwo dla książki”.

Nie taki wniosek straszny…

Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Praktycznym elementem szkolenia było samodzielne napisanie przez uczestników opisu syntetycznego projektu. Początkowo wydawało się to wyzwaniem niemożliwym, lecz gdy pióra poszły w ruch, okazało się, że bibliotekarze mają wiele do powiedzenia. Ćwiczenie praktyczne pokazało, że często wyobrażenie o tym, że „nie umiem”, „nie poradzę sobie” jest mylne i znika w momencie, kiedy postanowimy się z wnioskiem zmierzyć i złapać byka za rogi. Wspólnie omówiliśmy mocne i słabsze strony przygotowanych opisów, co na pewno pozytywnie wpłynie na przyszłe opisy projektów w umieszczane w aplikacjach.

Regulaminy, kosztorysy, harmonogramy

Szkolenie nie mogło obyć się bez zmierzenia się z formalną stroną ubiegania się o finansowanie dla bibliotek. 

Finansowanie dla bibliotek - szkolenie dla bibliotekarzy Good Books

Okazuje się, że regulaminy i wnioski wzorcowe mogą być niezwykle przydatnym narzędziem przy konstruowaniu własnego wniosku. 

Słowo „kosztorys” brzmi złowrogo. Natomiast można z łatwością go zbudować na podstawie przemyślenia działań niezbędnych do realizacji projektu, a także przy pomocy katalogów kosztów kwalifikowanych, które stanowią załącznik do regulaminów.

Po pięciogodzinnym szkoleniu dla bibliotekarzy  uczestnicy z powiatu limanowskiego zdobyli praktyczną wiedzę. W przyszłości ona pozwoli im skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych do czytelników młodszych, starszych, a także mieszkańców, którzy do tej pory bibliotekę mieli zawsze nie po drodze.

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]