Home Tags Posts tagged with "grant"
Tag:

grant

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną dotyczącą języka polskiego.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Celem programu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, budowanie kompetencji językowych oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego. Projekty wnioskodawców powinny zatem popularyzować wiedzę o języku.

Kto może wziąć udział?

W programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021” mogą brać udział:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

Zadania

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań, takich jak:

 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również online;
 2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online;
 3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Realizacji wyżej wymienionych zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Ocena

Ocena projektów odbywa się na trzech poziomach:

 • merytoryczna, m.in. walory edukacyjne zadania, profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania;
 • społeczna, np. wyrównywanie szans w dostępie do kultury, zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska;
 • organizacyjna, czyli realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów.

Lista kosztów kwalifikowanych

 1. Wynagrodzenia i honoraria wykonawców.
 2. Koszty dostosowania działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. Zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych.
 4. Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania – w tym np. montaż/demontaż, instrumenty, nagłośnienie, światło, rzutnik itp.
 5. Koszty podróży lub transportu materiałów.
 6. Koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych, podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania.
 7. Poligrafia.
 8. Dokumentacja/rejestracja (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) realizacji zadania.
 9. Scenografia i stroje.
 10. Zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
 11. Noclegi i wyżywienie.
 12. Niezbędne ubezpieczenia.
 13. Koszty promocji i kampanii informacyjnej.
 14. Zakup praw autorskich lub licencji.
 15. Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
 16. Nagrody rzeczowe.
 17. Koszty wynajmu na potrzeby realizacji zadania.
 18. Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., środki ochrony indywidualnej ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia, ochrony, sprzątania.

Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych oraz dokładne kryteria oceny wniosków znajdują się w Regulaminie programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.

Wysokość dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna – 75 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.

Czas trwania projektu

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków: 11 stycznia 2021 roku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.
Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.
Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NCK.

Gamifikacja ortografii

Good Games logoProjekt ma edukować, a czy można edukować lepiej niż poprzez zabawę? Wśród proponowanych zadań znalazły się gry i warsztaty. Razem z Good Games od lat tworzymy gry oparte na literaturze, tzw. questy literackie.

Dowiedz się więcej z artykułu: Mobilne questy literackie. Nowoczesna forma promocji czytelnictwa.

Szczególnie angażują one młodzież i dzieci, które mają szansę uczestniczyć dodatkowo w warsztatach z tworzenia gier. Wtedy już na pewno zmobilizuje je to do nauki ortografii – bez tego nie stworzą przecież poprawnej fabuły gry!

Gry w Drawsku PomorskimTakie gry ortograficzne zrealizowaliśmy niedawno wraz z Ośrodkiem Kultury i Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Drawsku Pomorskim w ramach zeszłorocznego programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. O efektach naszej współpracy dowiesz się więcej klikając TUTAJ.

Chcesz zrobić z nami grę o ortografii? Zapraszamy do kontaktu na maila info@goodgames.pl lub telefon: +48 530 752 569. Dopasujemy tematykę, zakres gry lub warsztatu, przygotujemy odpowiednie wzory, tak aby poprzez aktywne uczestnictwo młodzi ludzie mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności językowych.

0 comment
0 FacebookEmail
Moje miejsce na Ziemi

Biblioteka to nie tylko przestrzeń, gdzie można wypożyczyć książki. Biblioteka – to przede wszystkim ludzie. To strefa lokalnej kultury, wspólne doświadczenia, zachowanie tradycji i rozwój społeczności. Na rozwój kultury są niestety potrzebne dodatkowe finanse. Więc mamy dobre wiadomości: tym razem Fundacja Orlen daje aż 3 mln złotych na 300 najlepszych projektów! Wystarczy złożyć wniosek.

Program „Moje miejsce na Ziemi”

Regulamin programu twierdzi, że „celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi”.

Czyli warunkiem otrzymania grantu jest stworzenie projektu związanego z lokalną społecznością, który integrowałby i spełniałby społeczne potrzeby jej mieszkańców oraz angażowałby różne lokalne podmioty.

Dla kogo?

Fundacja Orlen oferuje 3 mln zł dla instytucji kultury (w tym biblioteki, ośrodki kultury, muzea), dla szkół i przedszkoli, kół gospodyń wiejskich, parafii oraz innych organizacji pozarządowych.

Ile można dostać?

Składając wniosek, można wybrać jeden z czterech koszyków grantowych:

 1. koszyk z grantami o wartości równej 5.000 zł dostanie 120 podmiotów;
 2. koszyk z grantami o wartości równiej 10.000 zł dostanie 90 podmiotów;
 3. grant o wartości równej 15.000 zł dostanie 60 podmiotów;
 4. grant o wartości równej 20.000 zł dostanie 30 podmiotów.

Ważnym jest fakt, że te projekty z w.w. czterech kategorii w 100% zostaną dofinansowane przez fundację. To oznacza, ze projekt nie wymaga wkładu własnego, który dla wielu bibliotek, szczególnie mniejszych, jest dużym problemem.

Zasady programu

Projekty, mające na celu pomóc lokalnej społeczności, mają szanse dostać grant. Muszą jednak one dotyczyć obszarów:

 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. szkolenia dotyczące dziedzictwa lokalnego i edukacji regionalnej dla lokalnych seniorów, dla młodzieży, lub dla bibliotekarzy, mające na celu podniesienie świadomości na temat lokalnego “mojego miejsca na Ziemi”, także mobilne biblioteki, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, renowacja lokalnych zabytków, stworzenie muralu);
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste dla młodzieży i dzieci, lub inne).
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia);
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
W sprawie projektów dotyczących dziedzictwa lokalnego, ekologii, lub innych warsztatów skontaktuj się z Bożeną: +48 692 811 201, lub Asią: +48 530 752 569.

Gra terenowa w ramach konkursu

W ramach projektu można zorganizować nawet grę terenową dotyczącą historii lokalnej. Co do tego będzie potrzeba?

 • Znajomość historii Twojego miejsca na Ziemi. Każda miejscowość ma swojego lokalnego bohatera. A opowieść o nim, o lokalnych wydarzeniach i przygodach można ubrać w słowa. Ale czy tylko? Historię można również opowiedzieć w formie mobilnej gry terenowej, gry planszowej, lub w formie komiksu.
 • Inspiracja innymi bibliotekami i ośrodkami kultury – możesz ją znaleźć na Facebooku Good Games.
 • Chęć i odwaga!
W sprawach gier terenowych i mobilnych skontaktuj się z Alicją: +48 609 365 220.

Najważniejsze informacje o projekcie „Moje miejsce na Ziemi”

 • Każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 • Wniosek można złożyć do 31 marca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcia – do 24 kwietnia 2020 r.
 • Projekt można zrealizować w ciągu jednego roku: od 1 czerwca 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.
 • Wnioski trzeba składać online na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl
 • Instrukcj​a WIDEO jak złożyć wniosekhttps://www.facebook.com/watch/?v=190964468996234​ ​
 • Regulamin programu oraz informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań znajdują się na stronie: https://fundacja.orlen.pl
 • W razie pytań dot. wniosku i swojego pomysłu można pisać e-maila na: mojemiejsce@orlen.pl lub od 9.00 do 14.00 dzwonić pod numer: 22 778 08 53.
Zapraszamy do kontaktu – chętnie omówimy Wasz pomysł oraz wycenimy działania do projektu.
0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]