Home Tags Posts tagged with "kultura – interwencje"
Tag:

kultura – interwencje

Grupa uśmiechniętych Seniorów

Atrakcyjna i angażująca oferta dla Seniorów w bibliotece i instytucji kultury, zaangażowani odbiorcy a raczej uczestnicy – kreatorzy, możliwość przepływu i wymiany inspiracji, wiedzy, doświadczeń, a w trudniejszych momentach wsparcie, pomoc ludzi i organizacji partnerskich – to jest marzenie! A może apetyt na rzeczywistość, która już jest w naszym zasięgu?!

Seniorzy w społecznościach lokalnych, w swoim przekroju, różnorodności, a jednocześnie cechach wspólnych, dynamiką funkcjonowania, doświadczeniem i problemami mogą stanowić grupę odbiorców naszych projektowych działań realizowanych w ramach programu Kultura -Interwencje. Dotarcie z ofertą kulturalną odpowiadającą na potrzeby, niosącą próby rozwiązywania określonych, zdiagnozowanych trudności, może być wyzwaniem ale jednocześnie mobilizacją do podejmowania działań budujących relacje, zaangażowanie i poczucie podmiotowości.

Poznanie i diagnoza drogą do efektywnego działania

Spójrzmy na funkcję i obraz naszej instytucji w społeczności. Ponadto przyjrzyjmy się z bliska obszarom zarysowanym przez pytania: Czy szukamy kontaktu z odbiorcami pomimo wprowadzanych obostrzeń pandemicznych? Z jaką elastycznością podchodzimy do nowych sposobów dotarcia z naszą ofertą? Z jakimi grupami społecznymi pracujemy? Czy mamy pomysły i wiemy jak wdrożyć pracę z seniorami? Z kim współpracujemy i na czyje wsparcie możemy liczyć ? Komu pomagamy i w czym? Jak Seniorzy funkcjonują w naszej instytucji? 

Kim jest Senior?

Słowo Senior rezonuje w każdym z nas z innymi emocjami, myślami i doświadczeniami.
Wśród samych Seniorów wywołuje różne odczucia, również  zgrzyt i niezgodę,  z innymi harmonijnie współgrając.  

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych w art. 4 wskazuje, że osoba starsza to ta, która ukończyła 60 rok życia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szczegółowiej odnosi się do kwestii określania etapów starości wyróżniając trzy zasadnicze etapy:

 • od 60 – 75 roku życia – wiek podeszły ( tzw. wczesna starość);
 • od 75 – 90 roku życia – wiek starczy ( tzw. późna starość);
 • 90 rok życia i powyżej – wiek sędziwy ( tzw. długowieczność). 

Seniorzy to zróżnicowana grupa. Dopasowywanie oferty i otwieranie działań  instytucji na potrzeby i możliwości najstarszych osób to ogromny potencjał. To również zastrzyk innowacyjności do kulturalnego krwiobiegu. 

WHO  podstawowe cechy starości definiuje jako:

 • znaczny spadek zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze biologicznym, psychospołecznym;
 • postępujące ograniczenie samodzielności życiowej;
 • stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia. 

My postrzegamy w wymiarze kulturalnym i społecznym cechy starości jako fundamentalny udział osób starszych w budowaniu świadectw historii, źródło doświadczeń o charakterze indywidualnym, wiedzę o kulturze ludowej, społecznej, wielopokoleniowości, doświadczeniach samotności, i bycia w grupie w innych warunkach społeczno-historycznych, energii i innej perspektywie, chęci działania i bycia potrzebnym, dla nas lekcji empatii i człowieczeństwa.

Realizując projekty senioralne uczymy się programować lepszą rzeczywistość, bo starość to nasza przyszłość

W końcu 2019 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,7 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 25%). W stosunku do 2015 r. liczba osób w wieku senioralnym wzrosła o ponad 900 tys. osób. Obraz demograficzny obejmujący nasz kraj ale także mający swój wymiar lokalny co roku prezentuje Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej w opracowaniu przedstawiającym sytuację osób starszych w Polsce. Osoby starsze to grupa coraz liczniejsza. 

Diagnoza środowiska senioralnego

Uważność instytucji na zmieniające się potrzeby i możliwe, dostępne formy uczestniczenia w kulturze przez mieszkańców naszych miejscowości to cenna kompetencja. Szczególnie w dzisiejszej pandemicznej rzeczywistości. Umiejętność, którą można zdobywać tylko przez praktykę, do której serdecznie zachęcamy. Zanim zaczniemy działać przeprowadźmy badania diagnostyczne, poznajmy swoje zasoby, poznajmy ludzi i konteksty. Dajmy sobie przyzwolenie na zdziwienia, i odkrywanie, uwolnijmy się od założeń i bronienia postawionych hipotez. Zaufajmy także procesowi poznawania. Wybierajmy z bogatej palety dostępnych narzędzi diagnozy w kulturze i środowisku lokalnym. Jak rozumieć zagadnienie diagnozy i jak ją przeprowadzić podpowiada Narodowe Centrum Kultury.

Diagnoza środowiska senioralnego charakteryzuje się swoistą specyfiką. Oczywiście dobranie odpowiednich narzędzi oraz empatyczna realizacja to klucz do uzyskania wiarygodnego materiału badawczego. Analiza takich danych wyposaży nas w prawdziwy pęk kluczy, którymi będziemy  mogli otwierać drzwi do bogactwa inicjatyw i działań projektowych. 

Partycypacja 

Wśród Seniorów są liderzy, osoby z pomysłami, doświadczeniem, pasją, którą chcą się dzielić. Dodatkowo w tej grupie możemy odnaleźć prawdziwych partnerów w działaniu. Kreowanie przestrzeni spotkania może być inspiracją do tematów realizowanych w naszych projektach. Wsłuchajmy się w te głosy, wyciągajmy z szuflad fotografie, zapiski. Z opowieści wyławiajmy pomysły prowadzeni elementami metodyki OSLu (Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej).

Zapraszajmy do współtworzenia, budujmy relacje poprzez działania kulturalne. Twórzmy platformy scalające społeczności w świecie, w którym do drugiego człowieka mamy 2 metry, a chciałoby się bliżej. 

Perspektywa

Działania senioralne, to również te wzbogacone o wymiar transferu międzypokoleniowego. Czyli inicjatywy adresowane do różnych pokoleń i dające pretekst do wspólnej aktywności, by w efekcie wypracować nową jakość, zbudować nowe doświadczenia uczestników. 

Międzypokoleniowość ośmiela i zachęca do budowania partnerstw w realizowanych projektach. Pamiętajmy, że nasze instytucje nie są samotnymi wyspami. Wokół nas są organizacje, firmy, koła, kluby inne instytucje, które swoimi zasobami i doświadczeniami mogą wesprzeć i umocować nasz projekt silniej w ubieganiu się o dofinansowanie.

Wydarzenie: Projekty dla Seniorów w programie Kultura-Interwencje”
25.02, godz. 12:00, bezpłatne webinarium

Jeśli zasygnalizowana tematyka pozostaje w obszarze Państwa zainteresowań i rozbudza ochotę na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami, podpowiedziami, przykładami konkretnych realizacji zapraszamy na webinar „Projekty dla Seniorów w programie Kultura-Interwencje”.

Formularz zapisu: https://app.livewebinar.com/818-535-003.

Projekty dla seniorów w programie Kultura-Interwencje

0 comment
0 FacebookEmail

Kultura – Interwencje 2021

by Gabriela
Plakat programu dotacyjnego Kultura Interwencje 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2021. Jedna instytucja może ubiegać się nawet o 150.000 zł! Dofinansowanie otrzymają projekty, które podkreślą znaczenie kultury w życiu społecznym.

Dowiedz się więcej!

KLIKNIJ TUTAJ i zapisz się na bezpłatne webinarium o regulaminie, zasadach i wskazówkach dotyczących programu Kultura – Interwencje 2021!

Webinarium o programie Kultura - Interwencje

Cele programu Kultura – Interwencje 2021

Kultura – Interwencje to program, który ma za zadanie wzmocnienie chęci uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Dlatego zgłoszone projekty powinny upowszechniać dorobek kulturalny i upamiętniać polskie dziedzictwo historyczne. Tym sposobem mają wzmacniać w uczestnikach poczucie ich tożsamości i zwiększać obecność kultury w życiu społecznym.

Kto może wziąć udział w naborze?

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
 • organizacje pozarządowe (NGO);
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Wysokość dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna – 150 000 zł.

Wkład własny powinien wynosić minimum 25% budżetu zadania. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na finansowanie projektu w 100%.

Zadania programu Kultura – Interwencje 2021

W ramach programu można zorganizować:

 1. wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi, spektakle teatralne, realizacje działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 2. konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 3. rekonstrukcje historyczne, uroczystości upamiętniające postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Wszystkie zadania mogą być realizowane online.

Organizacja wydarzeń online z Good Books 1170pxNagranie audio/video z realizowanych zadań zalicza się do kosztów kwalifikowanych, ale nie może być osobnym zadaniem, a jego publikacja i dystrybucja musi być bezpłatna.

Koszty kwalifikowane

 • honoraria realizatorów zadania;
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. PJM, audiodeskrypcja);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania;
 • scena i wyposażenie;
 • koszty transportu;
 • koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania;
 • poligrafia;
 • scenografia i stroje;
 • zakup biletów dla uczestników projektu;
 • noclegi, wyżywienia, ubezpieczenie;
 • koszty promocji;
 • zakup praw autorskich lub licencji;
 • nagrody;
 • koszt wynajmu przestrzeni i zabezpieczenia imprezy.

Dofinansowanie nie może pokrywać prac remontowych i wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych lub aktywów trwałych (praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok).

Kryteria oceny

Ocena jest rozpatrywana w czterech kategoriach:

 • formalna – zgodność z zasadami projektu;
 • merytoryczna – atrakcyjna forma przekazu, odpowiednie narzędzia;
 • społeczna – dobór grupy docelowej, wykorzystanie więzi lokalnych, wyrównywanie szans na terenach ubogich podmioty prowadzące działalność kulturalną i u osób ze szczególnymi potrzebami;
 • organizacyjna – realność budżetu i harmonogramu, doświadczenie organizatora.

Terminy realizacji i składanie wniosku

Zadania w ramach programu mogą być realizowane w trybie 1-rocznym, od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Wyniki pojawią się najpóźniej 3 miesiące od dnia zakończenia naboru (pamiętajcie o tym podczas tworzenia harmonogramu!).

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze, nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Dodatkowe wskazówki we wniosku wzorcowym

Pierwsza strona i legenda wniosku wzorcowego Kultura-Interwencje Wniosek wzorcowy Kultura-InterwencjeInformacje zawarte we wniosku wzorcowym programu Kultura-Interwencje

We wniosku wzorcowym opublikowanym na stronie NCK znajduje się wiele przydatnych informacji. Mogą okazać się wręcz niezbędne podczas wypełniania dokumentu w EBOI.

 1. Kolorem niebieskim oznaczone są miejsca, w których system wypełni dane automatycznie.
 2. Na żółto zaznaczono miejsca do uzupełnienia przez wnioskodawcę.
 3. W fioletowych ramkach znajdują się wskazówki i podpowiedzi od NCK.

Pośród podpowiedzi znajdziemy m.in:

 • wskazówkę, aby tytuł projektu był zwięzły i ogólny, raczej nie powinien być zmieniany po jego zaakceptowaniu,
 • jeśli chodzi o rodzaj zadania, wnioskodawca powinien wybrać tylko jeden z trzech, przedstawionych w tym artykule w akapicie „Zadania programu Kultura – Interwencje 2021”,
 • prośbę, by podawać we wniosku numery telefonów komórkowych, niekoniecznie stacjonarnych,
 • podpowiedź gdzie należy wpisać cele, etapy i poszczególne elementy zadania.

Pełny regulamin i wniosek wzorcowy znajduje się w ogłoszeniu na stronie NCK. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas! 📞 Bożena: +48 692 811 201, 📞 Asia: +48 530 752 569

0 comment
0 FacebookEmail
Baner kultura interwencje 2020 dotacje od NCK

Nie dostaliście środków z Partnerstwa dla książki, Promocji czytelnictwa, Kultury dostępnej czy innych programów MKiDN? Nie ma co się martwić. Pamiętajcie, mądrością jest nie zrażać się i próbować do skutku. Proponujemy szybko przepracować wnioski, które nie przeszły i od razu puścić w programie Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje” 2020.  Jego formuła jest na tyle pojemna, że pozwoli Wam zrealizować najoryginalniejsze pomysły. 

Założenia programu?

Do 16 marca 2020 roku trwa nabór do programu „Kultura – Interwencje” 2020. Instytucje, które dostaną odpowiednią ilość punktów mogą realizować zadania od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku. Łącznie Narodowe Centrum Kultury ma do rozdania 10 mln zł. W ramach programu można zrealizować wiele projektów –  od organizacji wydarzeń kulturalnych przez konferencje i badania aż po rekonstrukcje historyczne.

Kto może składać wniosek?

Podstawowymi beneficjentami programy są samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN), w tym biblioteki, domy kultury, muzea, filharmonie, teatry, oraz organizacje pozarządowe. Oprócz tego wnioski składać mogą również zarejestrowane koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie kwoty?

Minimalna kwota, o którą instytucja może się ubiegać – to 5 tys. zł.
Maksymalna kwota, którą można dostać z programu to nawet 150 tys. zł.
Łączna w puli jest do wykorzystania 10 mln zł.

Warto pamiętać, że jest wkład własny w wysokości minimum 25% kosztów całego projektu. Program finansuje maksymalnie 75%.
Przy projekcie Kultura – Interwencja nie trzeba poszukiwać partnerów zagranicznych, jak przy niektórych innych projektach.

Cele programu

Kultura – Interwencje mimo krótkiego czasu realizacji daje możliwość realizacji różnego rodzaju projektów. Regulamin programu wymienia wprost następujące trzy grupy projektów. Są to organizacja:

 • wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym,  szkoleń, spotkań, kursów, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

„Kultura – interwencje” 2020 daje możliwość wnioskować o dofinansowanie zarówno przeprowadzenia działań edukacyjnych, np. warsztatów skierowanych do naszych odbiorców, konferencji poświęconej problematyce, którą na co dzień podejmujemy w pracy instytucji, jak i bardziej otwartego wydarzenia kulturalnego mającego formę koncertu, spektaklu czy też rekonstrukcji historycznej lub innego sposobu upamiętnienia wydarzeń i postaci historycznych.
Warto tutaj zwrócić uwagę na listę tematów, które musimy unikać, pisząc wniosek, ponieważ w programie są wyłączenia.

Lista pomysłów zakazanych

W ramach dofinansowania nie wolno realizować nagrań audio/video i publikacji, które stanowiłyby odrębne zadania lub były głównym elementem całego zadania. Dozwolone natomiast jest prowadzenie rejestracji filmowej i wydawanie publikacji, które towarzyszy naszemu zadaniu. Możemy więc sfinansować np. dokumentację filmową przeprowadzonych warsztatów, audiodeskrypcję i przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, które dotyczą realizowanego w ramach zadania spektaklu. Możemy też  wydać publikację podsumowującą zrealizowaną w ramach tego samego zadania konferencję. Żadne z tych działań nie może jednak stanowić całości projektu lub być efektem działań podjętych wcześniej i niezwiązanych z wnioskowanym przedsięwzięciem. Kategorycznie natomiast wykluczona jest odpłatna dystrybucja powstałych publikacji i nagrań.

Najważniejsze informacje dotyczące wniosku:

 • Wnioski do programu „Kultura – Interwencje” 2020 można składać poprzez system EBOI, w którym podmiot składający musi wcześniej utworzyć konto. Analogicznie jak do programów MKiDN.
 • Instytucja może złożyć tylko jeden wniosek.
 • NCK przygotowało wzorcowy wniosek do wypełnienia i ściągnięcia. Na jego podstawie możemy prześledzić każdy element i znaleźć komentarze odpowiadające na najczęstsze wątpliwości.
 • Pisząc opis syntetyczny, przede wszystkim musimy pamiętać, że stanowi on swoisty nagłówek wniosku. Powinien być zwięzły, konkretny i ujmować najważniejsze informacje dotyczące projektu. Pamiętajmy, że jest on z jednej strony „hasłem reklamowym projektu”, więc musi być chwytliwy. Z drugiej strony zaś, jednocześnie musimy w nim zawrzeć najważniejsze składowe i uniknąć „lania wody” i niepotrzebnych ozdobników. Musimy zmieścić się w limicie 1000 znaków.
 • We wniosku będziemy musieli określić też cele i jakościowe rezultaty projektu. Pamiętajmy w tym miejscu o określonym celu samego programu, Jest nim „tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym”. Warto w opisie odwołać się do jego elementów.
 • Skonstruuj kosztorys, harmonogramu projektu mądrze. Tu pamiętać należy o ramach czasowych realizacji projektu w programie (20.04 – 30.10.2020) i kosztach kwalifikowanych stanowiących załącznik do regulaminu programu. Ze środków dotacyjnych nie wolno finansować kosztów, które nie znajdują się w wykazie kosztów kwalifikowanych. Można natomiast takie koszty, jeśli występują, sfinansować ze środków pochodzących z wkładu własnego.

Podsumowanie

Termin naboru: do 16 marca 2020 r.
Termin realizacji: 20 kwietnia – 30 października 2020 r.
Kwota dofinansowania: od 5 000 do 150 000 PLN
Wkład własny: minimum 25% całkowitych kosztów projektu
Maksymalne liczba złożonych wniosków: 1

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]