Home Tags Posts tagged with "manager biblioteki"
Tag:

manager biblioteki

Szkolenie Mobbing i mowa nienawiści

Komunikacja w zespole, która nacechowana jest agresją, konfrontacjami, przemocą, nie jest łatwym tematem. Jednak znajomość objawów mobbingu i mowy nienawiści jest niezbędna, aby zespół mógł się bronić a kadra zarządzająca adekwatnie reagować.

Zdrowy egoizm

Aby poradzić sobie z agresywną komunikacją, bierną agresją, bądź przemocą w miejscu pracy, trzeba skoncentrować się na… sobie! Tylko jasne rozpoznanie i nazwanie własnych granic i tego, co one w praktyce oznaczają w miejscu pracy, poznanie swoich przekonań na własny temat, mechanizmów reagowania w sytuacjach stresowych, własnego stylu komunikowania się, zwłaszcza w sytuacjach związanych z konfrontacją, może być skutecznym lekarstwem na mobbing, a przynajmniej sygnałem, że dzieje się coś złego.

szkolenie mobbingszkolenie mobbing

Mobbing – podstawowa wiedza

Temat mobbingu i mowy nienawiści przepracowaliśmy bardzo skrupulatnie z zespołem Miejskiej Bilbioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim 25 czerwca br. Pracowaliśmy w obszarze teorii, ale przede wszystkim praktyki własnej, zwłaszcza w zakresie:

  • rozpoznawiania symptomów mobbingu;
  • rozpoznania sytuacji prawnej w zakresie polskich przepisów Kodeksu Pracy, kodeksu karnego i cywilnego;
  • możliwości korzystania ze wsparcia Państwowej Inspekcji Pracy;
  • pogłębionej autoanalizy – Jakie zachowania i cechy pracowników i/lub przełożonych sprzyjają mobbingowi? Czy istnieje „profil sprawcy” mobbingu i co powinno wzbudzać naszą szczególną czujność?
  • reagowania na mobbing w miejscu pracy – po stronie pracodawcy, poszkodowanego i świadka mobbingu;
  • jak z pozycji osób decyzyjnych i zarządzających wspierać budowanie kultury organizacji odpornej na mobbing i mowę nienawiści;
  • jak kształtować komunikację w zespole, aby była wsparciem w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

Trudny temat

szkolenie mobbingTo szkolenie jest wymagające, bo dotyka osobistych doświadczeń zespołu, zwłaszcza w zakresie interakcji społecznych, które mogą być nieprzyjemne, bolesne, krzywdzące. To jest też szkolenie, które otwiera oczy – wzbudza refleksje na temat swoich zachowań, procesów grupowych i nieformalnych zależności. Ostatecznie, co chyba najważniejsze, to jest szkolenie, które daje siłę i poczucie sprawstwa, pomaga wychodzić z poczucia niemocy i braku wpływu. Jest praktyczne, bo tylko trening konkretnych kompetencji społecznych, pomocnych w zetknięciu z agresja i przemocą, może być skuteczną profilaktyką mobbingu i niezwykle istotnym elementem tworzenia silnej, zdrowej, empatycznej i prospołecznej organizacji.

Zobacz więcej szkoleń z zakresu psychologii dla bibliotekarzy od Good Books.

Chcesz zorganizować podobne szkolenie w swojej bibliotece? Skontaktuj się z nami: szkolenia@goodbooks.pl, tel. +48 530 752 569.

0 comment
0 FacebookEmail
manager kultury

Kim jest manager kultury w bibliotece?

Manager to osoba, której podstawowym zadaniem jest całościowe zarządzanie projektem. Natomiast każdy manager biblioteki jest specjalistą, który ten proces realizuje w sposób kreatywny, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych, dostępnych źródeł i narzędzi. Wynika to ze specyfiki dziedziny, w jakiej się porusza, która w swojej naturze zapisane ma twórcze myślenie, pomysłowość i oryginalność jako wyznaczniki jakości. Oznacza to, że manager biblioteki wie, jakie narzędzia są potrzebne i potrafi z nich korzystać. Oprócz tego także nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, gdy te obecne nie spełniają już swoich funkcji.

Manager w procesie zarządzania występuje w różnych rolach. Odpowiedzialny jest nie tylko za planowanie i organizowanie pracy. Działa również jako decydent w wielu sprawach, będąc odpowiedzialnym za zespół, dobór pracowników, umiejętność dzielenia obowiązków, delegowania zadań. Motywuje ludzi do działania, nagradza ich, ale także kontroluje jakość świadczonych usług. Bardzo często występuje w roli inicjatora – lidera działań około kulturalnych. Jest również odpowiedzialny za nawiązywanie nowych i podtrzymywanie dotychczasowych partnerstw, również biznesowych. W kwestii finansowania swoich jednostek stara się pozyskiwać środki zewnętrzne: granty, dotacje itp. Dzięki nim, poprzez realizację pozastatutowych działań, uatrakcyjnia ofertę bibliotek. 

Czym się wyróżnia dobry manager biblioteki?

Zadaniem managera kultury jest łamanie stereotypów wciąż obecnych w naszych społecznościach. Niezbędne jest kreowanie wizerunku nowoczesnego bibliotekarza, promowanie biblioteki i propagowanie czytelnictwa. Dokona tego również, a może przede wszystkim, przy wykorzystaniu niestandardowych technik, nierzadko wykorzystywanych, a ukrytych wśród szerokiego wachlarza oferowanych usług. Dobry manager biblioteki posiada umiejętności negocjacyjne, szczególnie niezbędne w relacji biblioteka – organizator. Jest również dobrym strategiem, który w swoim planie działania uwzględnia potrzeby – także lokalnej społeczności. Funkcja ta wymaga od managera kultury sporej dozy wrażliwości na to, co dzieje się w otoczeniu. W pewnym sensie występuje on w roli sensora, działającego jak filtra lokalnych możliwości.

Kreatywne zarządzanie, czyli jakie?

Managerzy kultury dbają o to, aby misja, wizja i cele ich bibliotek zostały w określonym przez nich czasie osiągnięte. Z jednej strony – celem każdego z managerów jest stworzenie dla mieszkańców nowoczesnej instytucji, z bogatą ofertą i otwartą przestrzenią usługową. Z drugiej zaś zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, komfortowych warunków pracy i gwarancji rozwoju osobistego. Działalność prowadzona przez ich instytucje cechuje się wielozadaniowością. To świadczy o potrzebie skupiania wokół biblioteki ludzi wszechstronnych, otwartych, pomysłowych, mających świadomość potrzeby naszego bytu i  pełnionych przez instytucje funkcji.

Kreatywne podejście do zarządzania, to takie, które w swojej istocie uwzględnia szybkość społecznych i gospodarczych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Wpisane jest w nie wykorzystanie nowych technologii, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. To otwartość i odwaga do eksperymentowania w każdym zakresie swoich działań. Kreatywne podejście do zarządzania to sposób na nasz sukces.

 

0 comment
0 FacebookEmail

    [mc4wp_form id=”896″]