Home Tags Posts tagged with "prawo"
Tag:

prawo

Dostepnosc w bibliotece

Co to jest WCAG 2.1? Czego dotyczy punkt B.9 we wnioskach do programów MKDNiS? Jaka ustawa o dostępności pojawia się w regulaminach programów Partnerstwo dla książki i Promocja czytelnictwa? I najważniejsze: czy dostosujemy ActionTrack i szkolenia online do tych zasad?

W ogłoszonych w tym roku programach MKDNiS pojawiły się zapisy o konieczności zapewnienia dostępności instytucji publicznych. Dotyczy to zarówno dostępności cyfrowej oraz komunikacyjnej, jak i organizacji przestrzeni z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.

Nie są to nowe ustawy, jednak w przyszłym roku zbliża się ostateczny termin ich wprowadzenia w życie.

 1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1696)

Ustawa określa w jaki sposób instytucje publiczne powinny uwzględniać specjalne potrzeby w planowanej i prowadzonej przez siebie działalności oraz jak mogą usuwać bariery i przeciwdziałać ich powstawaniu. Dotyczy to trzech aspektów ich działalności:

 • architektury, czyli rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i urządzeń, które umożliwiają bezpieczny dostęp do wszystkich przestrzeni publicznych w budynku wraz z informacją o rozkładzie pomieszczeń;
 • informacji i komunikacji, czyli dostęp do czytelnych tekstów, tłumaczeń w języku migowym, usługi tłumacza online, pętli indukcyjnej lub elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo;
 • cyfryzacji – odnośnik do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, o którym poniżej.

W przypadku realizowania projektów finansowanych z udziałem środków publicznych z innym podmiotem, instytucja publiczna określa w treści umowy warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynacją zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz certyfikacją podmiotów, spełniających warunki ustawy, zajmuje się minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa w ramach Funduszu Dostępności wyniesie 375.112.000 zł. Instytucje powinny

Instytucje publiczne są również zobowiązane do tego, aby co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, zdać raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w swoim obiekcie. Powinny także opublikować raport na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Jeżeli nie mają strony BIP, to na swojej stronie internetowej.
Termin na przygotowanie pierwszego raportu mija 31 marca 2021 r.

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak przygotować raport? Przeczytaj Artykuł 11 ustawy. Możesz pobrać ją TUTAJ.

Pobierz poradnik „Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności?” w formie ebooka.

Weź udział w szkoleniu: Dostępność w bibliotece – ABC bibliotekarza i instytucji kultury.

 1. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848)

Ustawa wprowadza obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. oraz określa wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W tym przypadku dostępność polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Ponadto każda z tych czterech zasad ma określone wytyczne, których łącznie jest 13. Dalej wytyczne podzielone są na kryteria sukcesu, wyznaczone na jednym z poziomów:

 • kryteria, które MUSZĄ być spełnione, A – niezbędne minimum gwarantujące dostępność bez wykluczenia którejkolwiek grupy osób;
 • takie, które POWINNY być spełnione, AA – w przeciwnym razie, niektóre grupy osób będą miały utrudniony dostęp do informacji;
 • kryteria, które WARTO spełnić, AAA – wprowadzenie może być pomocne dla zapewnienia pełnej dostępności witryny/aplikacji.

W przypadku braku dostępności cyfrowej któregoś z elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, instytucja publiczna powinna zapewnić inny sposób dostępu do informacji tam zawartych. Na przykład może to być po prostu kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

Ustawa nie dotyczy następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów, dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r., niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadać instytucji, nieuaktualnianych i niepoddawanych zmianom po dniu 23 września 2019;
 • map;
 • treści, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 • materiałów bibliotecznych, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo. Tzn. utworzenie prezentacji cyfrowej wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu, nie jest możliwe z przyczyn technicznych, wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Termin dostosowania stron internetowych do wytycznych ustawy minął 23 września br. Czas na poprawienie dostępności aplikacji mobilnych jest do 23 czerwca 2021 r.

Deklaracja dostępności

Instytucja, która spełni zasady, wytyczne i kryteria sukcesu określone w załączniku do ustawy (co określane jest przez specjalistów) jest zobligowana do publikacji na swojej stronie deklaracji dostępności.

Do końca roku 2028 limit wydatków z budżetu państwa na realizację niniejszej umowy wyniesie 9,888 mln zł. Kontrolę nad dostępnością cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji. Resort ma prawo składać wystąpienia do podmiotów publicznych, a także nakładać kary finansowe w przypadku stwierdzenia uchybień:

 • do 10 tys. zł dla instytucji, która w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie wywiązuje się z obowiązkowych usprawnień;
 • do 5 tys. zł dla podmiotów, które nie sporządzą i nie opublikują deklaracji dostępności, lub deklaracja nie spełni standardów WCAG 2.1.

Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru sporządzonego przez Komisję (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. Wzór jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102.

Zobacz warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności.

Weź udział w szkoleniu: Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych, czyli zarządzanie dostępnością cyfrową w bibliotekach i instytucjach kultury.

 1. Co to jest WCAG 2.1?

WCAG 2.1 to najnowsza wersja ogólnoeuropejskich wytycznych w dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. WCAG to skrót od Web Content Accessibility Guidelines. Regulacja jest konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/2102. Pierwsza wersja pojawiła się w 1999 roku, zaś w czerwcu 2018 roku ogłoszono obecnie obowiązującą wersję WCAG 2.1.

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane z myślą o:
– osobach słabowidzących;
– osobach z problemami poznawczymi;
– użytkownikach urządzeń mobilnych.

Uwzględniają one nowe metody wprowadzania danych na ekranie dotykowym lub komputerze. Mianowicie nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej i wirtualnej lub głosu. Również za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a albo pisma ręcznego. Ponadto wyznaczono zasady funkcjonowania interfejsu urządzeń mobilnych, aby nie posiadały czujników, które przeszkadzają osobom z mniejszą sprawnością manualną. Poza tym tekst powinien być responsywny, zaś grafika posiadać odpowiedni kontrast i rozmiary.

Weź udział w szkoleniu: Dostosowanie strony www do wymogów WCAG 2.1.

 1. Czy ActionTrack i szkolenia Good Books będą zgodne z ustawami o dostępności i WCAG 2.1?

Oczywiście, że tak! Nasza oferta, skierowana do instytucji publicznych, musi być dostosowana do obecnych reguł. Zrobimy wszystko aby rozwiać Twoje wątpliwości.

Napisz lub zadzwoń do nas: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu dostępności w bibliotekach.

0 comment
0 FacebookEmail
Szkolenie RODO w bibliotece

Rodo w bibliotece

Jak przygotować się do wprowadzenia RODO w bibliotece? Czy możemy mieć papierowe karty wypożyczeń lub zeszyt, w którym odnotowujemy korzystanie z komputerów? Kim jest podmiot przetwarzający dane i jak wyłonić odrębnych administratorów? Kto nie może być koordynatorem ds. ochrony danych osobowych? Jakie nowe obowiązki nas czekają? I przede wszystkim: co grozi jeżeli jeszcze nie mamy wdrożonych tych wszystkich przepisów w swojej bibliotece? Bez wątpienia nowe przepisy wprowadzają dużo zamieszania i wątpliwości.

O co chodzi z RODO?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (czyli własnie RODO) dotyczy wszystkich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, więc także bibliotek. Nie ma wątpliwości, ze RODO w bibliotekach (i nie tylko) to aktualnie gorący temat, mimo że wciąż nie ma powszechnej świadomości i wiedzy w tym zakresie. Według badań Publicis Media 69% internautów nie słyszało o tym nowym prawie. Rozporządzenie parlamentu europejskiego zostało opublikowane dwa lata temu, ale teraz, od 25 maja 2018 roku, kończy się vacatio legis. Oznacza to, że nowe przepisy wchodzą w życie i powinniśmy działać już zgodnie z nimi, by w razie kontroli nie zostać objętym sankcjami: karnymi, cywilnymi i administracyjnymi.

Jedne z najważniejszych wytycznych to:

 1. Należy zgłaszać zagrożenia, naruszenia, a nawet podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych- istnieje obowiązek zgłoszenia, wiec lepiej powiadomić odpowiednie organy nadzoru, ponieważ to one decydują czy wszcząć śledztwo. W przypadku kontroli lepiej żeby było odnotowane, że została podjęta interwencja aby nie ponieść wyższych kar.
 2. Należy zaprojektować własny system ochrony danych: pamiętajmy, że zasady wprowadzone przez RODO nie dotyczą się tylko do czytelników, ale także dla pracowników i podwykonawców!

Szkolenie w Książnicy Karkonoskiej

Ponieważ temat RODO rodzi tak wiele pytań, organizujemy szkolenia z tego zakresu. W piątek 11 maja w Książnicy Karkonoskiej,ponad 40 pracowników bibliotek z uwagą słuchało współpracującego z nami Grzegorza Rutkowskiego z Kancelarii Prawnej Putz|Skrorbich. Całe szkolenie trwało około czterech godzin, ale trzeba przyznać, że jego charyzma spowodowała, że nikt nie czuł się jak na nudnym wykładzie z prawa. Wszystko było wypunktowane, wytłumaczone, a wszystkie porady dostosowane do specyfiki działalności bibliotek. Atmosfera pozwoliła także na swobodną dyskusję, więc padały pytania dotyczące np. tego jak Interesowało ich jak stare przepisy mają się do nowych- co trzeba zmienić, co zostawić. Co zrobić ze starymi kserokopiami dowodów, które są w archiwach? Na jakich zasadach będą działały monitoringi? Wszystkich, którzy wciąż mają niedosyt informacji zapraszamy do kontaktu z nami!

 

0 comment
0 FacebookEmail

RODO w instytucji kultury i bibliotece

by Kalina
Mężczyzna w garniturze

Zmiany w przepisach o przetwarzaniu danych osobowych zbliżają się wielkimi krokami. Zostało coraz mniej czasu na wdrożenie ich w swoich firmach i placówkach. Warto pamiętać, że nowe regulacje dotyczą wszystkich, zarówno przedsiębiorców, jak i biblioteki oraz instytucje kultury. Nawet blogerzy, którzy wysyłają newsletter muszą dostosować się do nowych regulacji.

Co to jest RODO?

RODO, bo o nim mowa, to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ma na celu zapewnienie lepszej ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie przepisów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się to z szeregiem nowych zasad, które będą określać cały proces pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych.  Zaimplementowanie RODO do swojej instytucji to obowiązek, za którego zlekceważenie będą grozić wysokie kary finansowe.

Czy należy bać się RODO?

Nie. RODO nie jest skomplikowane, ale w jego opisie brakuje jasnych wskazówek dla przedsiębiorców i wszystkich, którzy muszą wdrożyć nowe przepisy. Należy przy tym podkreślić, że regulacje obowiązują już od 25 maja 2018 roku, dlatego dostosowywanie się do nich należy rozpocząć już dzisiaj! Żeby nie przegapić tego terminu, trzeba zacząć działać.

Skąd czerpać wiedzę o RODO?

Good Books i prawnicy Kancelarii Prawnej  Putz | Skrobich zapraszają bibliotekarzy, muzealników i pracowników instytucji kultury na szkolenie „RODO w bibliotece, domu kultury i muzeum”. Podczas spotkania eksperci wytłumaczą na czym polegają nowe przepisy i wyjaśnią jak wprowadzić je w życie w swoim miejscu pracy.  Szkolenie to duża dawka wiedzy prawniczej o bardzo praktycznym charakterze.

Prawo w bibliotece

Przypominamy, że w naszej ofercie szkoleniowej znajdują się również inne tematy z zakresu prawa:

„Ochrona wizerunku w bibliotece”
„Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”
„Dzieła osierocone w bibliotece – jak wznawiać tytuły wyczerpane”
„Ochrona wizerunku w bibliotece”

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez prawnika.

Pełną ofertę  Good Books znajdą Państwo tutaj.

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]