Home dotacje KFS: Dofinansowania na szkolenia dla bibliotekarzy

KFS: Dofinansowania na szkolenia dla bibliotekarzy

Rynek pracy ewoluuje, a przed pracownikami, w tym biblioteki, stawiane są wciąż nowe wymagania. Aby im sprostać, kadra musi się stale dokształcać. Niewielu pracowników i pracodawców pamięta, że istnieje specjalny fundusz, który wspiera podnoszenie kwalifikacji. Sprawdź, jakie profity na dofinansowania na szkolenia przysługują w twoim przypadku.

Możliwości Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Warto dokładnie prześledzić możliwości, jakie niesie za sobą utworzony ze środków Funduszu Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). 

 • Fundusz adresowany jest do pracodawców oraz pracowników
 • Ma on za zadanie wsparcie kształcenia ustawicznego
 • Inicjowany jest przez pracodawcę lub wyrażającego zgodę na edukację zatrudnionych w instytucji. 
 • Głównym założeniem projektu jest wspieranie osób na rynku pracy, aby zdobywana aktualna wiedza pozwalała na utrzymanie stanowiska pracy w zmieniających się realiach zatrudnienia. 
 • Dla firmy inwestycja w pracowników ma poprawić konkurencyjność na rynku.

Dofinansowania na szkolenia dla bibliotek

Dofinansowaniem z funduszu mogą zostać objęci pracownicy firm i instytucji bez względu na ich wielkość – w tym biblioteki. Ograniczeniem nie jest także rodzaj umowy o pracę ani jej wymiar. Z możliwości dofinansowania nie mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W większości przypadków pracodawca starający się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, musi wnieść wkład własny w wysokości 20% – resztę wydatków pokrywa Fundusz.  

Co podlega dofinansowaniu?

Przede wszystkim fundusz finansuje szkolenia i studia podyplomowe (realizowane za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy). Oprócz tego finansuje egzaminy, potwierdzające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Poza tym pracodawca może opłacić badania lekarskie i psychologiczne (wymagane do podjęcia edukacji lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu) oraz ubezpieczenie NNW, związane ze szkoleniem. Co ważne, środki można przeznaczyć także na określenie potrzeb instytucji lub firmy w zakresie samego kształcenia ustawicznego.

Jak biblioteka może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Pracodawca, czyli dyrektor biblioteki lub innej instytucji kultury, zainteresowany dofinansowaniem na edukację swojego zespołu, musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy – wybranego z uwagi na ulokowanie instytucji. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (z potwierdzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP).

 1. We wniosku pracodawca dokładnie określa, jakie działania chciałby sfinalizować z funduszu KFS dla określonej liczby pracowników, w podziale na grupy wiekowe (15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej). 
 2. Wnioskujący podaje także m.in. koszt kształcenia na osobę, terminy oraz całkowite poniesione wydatki w tym zakresie. A także określa kwoty wnioskowanej i wkładu własnego (20%). 
 3. We wniosku znajdzie się miejsce na uargumentowanie potrzeby podnoszenia kwalifikacji pracownika w odniesieniu do obecnych lub przyszłych wymagań biblioteki. 
 4. Wnioskujący musi też uzasadnić sam wybór jednostki, w której będzie kształcił się pracownik. 
 5. Pracodawca zamieszcza także plany dalszych zatrudnień osób objętych dofinansowaniem w edukacji.

Po uzyskaniu dofinansowania podpisywana jest umowa pomiędzy urzędem a dyrektorem biblioteki lub instytucji kultury, w której zapisane są warunki oraz obowiązki stron. Pracodawca musi także podpisać umowę z pracownikiem biblioteki lub instytucji kultury, korzystającym z dofinansowania na szkolenia. 

Umowa jest potrzebna, ponieważ w przypadku nieukończenia rozpoczętej edukacji pracodawca musi zwrócić uzyskane na ten cel środki.

Ogólne priorytety na 2020 rok

W ramach funduszu NFS na rok 2020 minister przyjął określone priorytety. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski, które wpisują się przynajmniej w jeden z nich. Obejmują one m.in. rodziców lub opiekunów powracających do pracy po wychowywaniu dzieci (także po dłuższym okresie) oraz osoby po 45 roku życia. 

 • Pierwszeństwo mają osoby wykonujące zawody, których brakuje na danym terenie oraz te, które wchodzą w skład branż czy obszarów kluczowych dla rozwoju regionu.
 • Dofinansowanie obejmuje także szkolenie pracowników w dziedzinie stosowanej w firmie techniki i technologii oraz narzędzi pracy.
 • Wyszczególnieni zostali także pracownicy zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, w spółdzielniach socjalnych i w Zakładach Aktywności Zawodowej.
 • Rada Rynku Pracy określiła również priorytety, dotyczące dofinansowania z tzw. rezerwy KFS, która stanowi osobną pulę. W ramach tego priorytetu wyszczególnione zostały m.in. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz nabywanie kompetencji cyfrowych.

Po szczegóły do powiatowego urzędu pracy

Osoba planująca złożyć wniosek powinna zacząć od przeczytania wytycznych dofinansowania na szkolenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po tym zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez właściwy dla siebie powiatowy urząd pracy. 

Priorytety finansowania, wytyczne i wzory wniosków oraz umów mogą różnić się w zależności od danej jednostki.

Wszystkie szczegóły dotyczące naborów udostępniane są przez konkretny powiatowy urząd pracy – na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej. 

Starosta, który organizuje nabór wniosków, informuje tymi kanałami o:

 • przyjętych priorytetach KFS na dany rok, 
 • terminach rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków,
 • wszystkich elementach niezbędnych przy ich rozpatrywaniu, np. zgodność z przyjętymi priorytetami czy adekwatność do lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W celu konsultacji lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia pracodawca ma do dyspozycji doradców klienta, przyjmujących w urzędzie pracy.

Kiedy złożyć wniosek?

Jak już zostało nadmienione wcześniej – każdy PUP ustala samodzielnie wytyczne, wzór wniosków oraz szczegóły całego procesu. Terminy składania wniosków należy sprawdzać samodzielnie, w każdej jednostce osobno. Zazwyczaj wnioski przyjmowane są na początku roku. Warto więc zawsze w tym okresie śledzić informacje na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. 

Źródło: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 

Zobacz także