Home inne Konkurs dla bibliotekarzy – książka dla zwycięzcy!

Konkurs dla bibliotekarzy – książka dla zwycięzcy!

Uwaga, ogłaszamy konkurs dla bibliotekarzy! Kto wygra – otrzyma książkę pt. „Godzina próby”, napisaną przez dwóch czeskich pisarzy –  Miroslava Sehnala i Břetislava Uhlařa. Do rozdania mamy 10 książek.

Opis książki

Godzina próby to publikacja tandemu czeskich pisarzy, Miroslava Sehnala i Břetislava Uhlářa. Co ciekawe autorzy sami projektowali okładkę książki. Podtytuł książki – Opowieści o genach i hormonach w sześciu odsłonach. 

godzina próby - Konkurs dla bibliotekarzyAutorzy książki skupili się na dwóch delikatnych tematach: miłości oraz stosunków partnerskich. Poszczególne rozdziały, które są nazywane „odsłonami”, łączy wspólny wątek z umiejętnie podsycanym w sposób humorystyczny napięciem. Tworzą czytelniczo atrakcyjną nowelę pełną niespodzianych zwrotów, absurdalnych sytuacji, mistyfikacji oraz ironicznej hiperboli.

Gdy już myślimy, że arsenał zaskakujących pomysłów uległ wyczerpaniu, następuje niesamowity finał…

Prócz perypetii uczuciowych utwór przedstawia ciekawy i (jak to u Czechów bywa) często zabawny opis czeskiej rzeczywistości współczesnej, nie uciekając zarazem przed tematyką poważniejszą, np. problem „obcych“ (Wietnamczycy, Romowie). Jednak na plan pierwszy wysuwają się relacje damsko-męskie. Prozę przeplatają wiersze Břetislava Uhlářa. Są one swego rodzaju komentarzem do części prozatorskiej.

Książkę czyta się dobrze i szybko ze względu na interesujące wątki obyczajowe i humor.
Część prozatorską przełożył czołowy polski tłumacz literatury czeskiej Jan Stachowski, przekładu poezji dokonał znany krakowski poeta Krzysztof Lisowski.*

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu “Godzina próby” Good Books Marcin Skrabka

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Good Books Marcin Skrabka, ul. Komandorska 78a/1, 53-345 Wrocław , NIP: 8992341635 (dalej: Organizator).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/goodbookspl/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie pracownicy bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 25.03.2020 r. do 26.03.2020 r. do godziny: 20:00.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 27.03.2020 r. za pośrednictwem Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), które reguluje zasady oraz sposoby ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych na obszarze UE.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: napisaniu komentarza pod konkursowym postem z informacją, co dobrego/ pozytywnego widzą w obecnej sytuacji, co docenili podczas kwarantanny (wprowadzonej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa). Komentarz powinien wywoływać pozytywne emocje u odbiorcy i być jednocześnie humorystyczny.
 2. Autor komentarza oświadcza, że jego utwór ma charakter oryginalny i nie narusza ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa o prawie autorskim).
 3. W konkursie zostanie wybranych 10 równorzędnych zwycięzców.
 4. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne i pozytywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: książka “Godzina próby” Miroslava Sehnala i Bretislava Uhlara.
 2. Nagroda zostanie wysłana pocztą polską. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.
 3. Dane do przesłania nagrody należy przesłać nie później niż do dnia 5.04.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w serwisie Facebook, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin można pobrać tutaj:Regulamin konkursu Good Books.

*Opis książki wzięty z lubimyczytać.pl

Zobacz także