Home dotacje „Kultura – Interwencje” 2020 – nabór trwa!

„Kultura – Interwencje” 2020 – nabór trwa!

Nie dostaliście środków z Partnerstwa dla książki, Promocji czytelnictwa, Kultury dostępnej czy innych programów MKiDN? Nie ma co się martwić. Pamiętajcie, mądrością jest nie zrażać się i próbować do skutku. Proponujemy szybko przepracować wnioski, które nie przeszły i od razu puścić w programie Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje” 2020.  Jego formuła jest na tyle pojemna, że pozwoli Wam zrealizować najoryginalniejsze pomysły. 

Założenia programu?

Do 16 marca 2020 roku trwa nabór do programu „Kultura – Interwencje” 2020. Instytucje, które dostaną odpowiednią ilość punktów mogą realizować zadania od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku. Łącznie Narodowe Centrum Kultury ma do rozdania 10 mln zł. W ramach programu można zrealizować wiele projektów –  od organizacji wydarzeń kulturalnych przez konferencje i badania aż po rekonstrukcje historyczne.

Kto może składać wniosek?

Podstawowymi beneficjentami programy są samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN), w tym biblioteki, domy kultury, muzea, filharmonie, teatry, oraz organizacje pozarządowe. Oprócz tego wnioski składać mogą również zarejestrowane koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie kwoty?

Minimalna kwota, o którą instytucja może się ubiegać – to 5 tys. zł.
Maksymalna kwota, którą można dostać z programu to nawet 150 tys. zł.
Łączna w puli jest do wykorzystania 10 mln zł.

Warto pamiętać, że jest wkład własny w wysokości minimum 25% kosztów całego projektu. Program finansuje maksymalnie 75%.
Przy projekcie Kultura – Interwencja nie trzeba poszukiwać partnerów zagranicznych, jak przy niektórych innych projektach.

Cele programu

Kultura – Interwencje mimo krótkiego czasu realizacji daje możliwość realizacji różnego rodzaju projektów. Regulamin programu wymienia wprost następujące trzy grupy projektów. Są to organizacja:

  • wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym,  szkoleń, spotkań, kursów, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

„Kultura – interwencje” 2020 daje możliwość wnioskować o dofinansowanie zarówno przeprowadzenia działań edukacyjnych, np. warsztatów skierowanych do naszych odbiorców, konferencji poświęconej problematyce, którą na co dzień podejmujemy w pracy instytucji, jak i bardziej otwartego wydarzenia kulturalnego mającego formę koncertu, spektaklu czy też rekonstrukcji historycznej lub innego sposobu upamiętnienia wydarzeń i postaci historycznych.
Warto tutaj zwrócić uwagę na listę tematów, które musimy unikać, pisząc wniosek, ponieważ w programie są wyłączenia.

Lista pomysłów zakazanych

W ramach dofinansowania nie wolno realizować nagrań audio/video i publikacji, które stanowiłyby odrębne zadania lub były głównym elementem całego zadania. Dozwolone natomiast jest prowadzenie rejestracji filmowej i wydawanie publikacji, które towarzyszy naszemu zadaniu. Możemy więc sfinansować np. dokumentację filmową przeprowadzonych warsztatów, audiodeskrypcję i przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, które dotyczą realizowanego w ramach zadania spektaklu. Możemy też  wydać publikację podsumowującą zrealizowaną w ramach tego samego zadania konferencję. Żadne z tych działań nie może jednak stanowić całości projektu lub być efektem działań podjętych wcześniej i niezwiązanych z wnioskowanym przedsięwzięciem. Kategorycznie natomiast wykluczona jest odpłatna dystrybucja powstałych publikacji i nagrań.

Najważniejsze informacje dotyczące wniosku:

  • Wnioski do programu „Kultura – Interwencje” 2020 można składać poprzez system EBOI, w którym podmiot składający musi wcześniej utworzyć konto. Analogicznie jak do programów MKiDN.
  • Instytucja może złożyć tylko jeden wniosek.
  • NCK przygotowało wzorcowy wniosek do wypełnienia i ściągnięcia. Na jego podstawie możemy prześledzić każdy element i znaleźć komentarze odpowiadające na najczęstsze wątpliwości.
  • Pisząc opis syntetyczny, przede wszystkim musimy pamiętać, że stanowi on swoisty nagłówek wniosku. Powinien być zwięzły, konkretny i ujmować najważniejsze informacje dotyczące projektu. Pamiętajmy, że jest on z jednej strony „hasłem reklamowym projektu”, więc musi być chwytliwy. Z drugiej strony zaś, jednocześnie musimy w nim zawrzeć najważniejsze składowe i uniknąć „lania wody” i niepotrzebnych ozdobników. Musimy zmieścić się w limicie 1000 znaków.
  • We wniosku będziemy musieli określić też cele i jakościowe rezultaty projektu. Pamiętajmy w tym miejscu o określonym celu samego programu, Jest nim „tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym”. Warto w opisie odwołać się do jego elementów.
  • Skonstruuj kosztorys, harmonogramu projektu mądrze. Tu pamiętać należy o ramach czasowych realizacji projektu w programie (20.04 – 30.10.2020) i kosztach kwalifikowanych stanowiących załącznik do regulaminu programu. Ze środków dotacyjnych nie wolno finansować kosztów, które nie znajdują się w wykazie kosztów kwalifikowanych. Można natomiast takie koszty, jeśli występują, sfinansować ze środków pochodzących z wkładu własnego.

Podsumowanie

Termin naboru: do 16 marca 2020 r.
Termin realizacji: 20 kwietnia – 30 października 2020 r.
Kwota dofinansowania: od 5 000 do 150 000 PLN
Wkład własny: minimum 25% całkowitych kosztów projektu
Maksymalne liczba złożonych wniosków: 1

Zobacz także