Home dotacje Kultura Interwencje 2022 – poznaj szczegóły programu!

Kultura Interwencje 2022 – poznaj szczegóły programu!

Nabór wniosków do programu Kultura Interwencje 2022Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu „Kultura – Interwencje” – edycja 2022. To szansa dla bibliotek na pozyskanie od 5 do nawet 150 tysięcy złotych na realizację projektów skupiających się na upowszechnianiu kultury i promowaniu polskiego dziedzictwa narodowego. Wnioski można składać do 14 marca, a zadania w ramach programu powinny zostać zrealizowane do 31 października 2022 r. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły programu!

Cele programu Kultura Interwencje 2022

Z Regulaminu dowiadujemy się, że strategicznym celem programu jest

tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym,  lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.”

Jakie instytucje mogą składać wnioski do programu?

Zgodnie z Regulaminem o dofinansowanie z programu Kultura – Interwencje wnioskować mogą:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • koła gospodyń wiejskich (pod warunkiem, że są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

W ubiegłorocznym naborze dotację z programu ubiegało się 2591 wnioskodawców. Finalnie 10 milionów zł trafiło do 262 beneficjentów. Oznacza to, że średnia wysokość dotacji na podmiot wyniosła nieco ponad 38 tys. zł. Warto zaznaczyć, że wśród beneficjentów znalazło się 16 bibliotek oraz 58 domów, centrów i ośrodków kultury.

Działania kwalifikowane w programie

WykrzyknikW stosunku do poprzednich edycji programu regulamin edycji 2022 został rozszerzony o możliwość realizacji zupełnie nowego rodzaju zadania.  W ramach programu można tym razem zaplanować organizację przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych, które będą oparte na współpracy instytucji kultury oraz placówek oświatowych (np. szkół). Ma to służyć wymianie doświadczeń oraz budowaniu lokalnych partnerstw. Zapis umożliwia finansowanie szkoleń w zakresie edukacji kulturowej dla pracowników instytucji kultury oraz nauczycieli.

Inne działania kwalifikowane obejmują organizację:

 • wydarzeń kulturalnych (o zasięgu lokalnym lub ogólnokrajowym) takich jak szkolenia, warsztaty i kursy, a także spotkania, plenery, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, konkursy, happeningi, koncerty, spektakle oraz działania edukacyjno-animacyjne, które będą twórczo inspirować lokalną społeczność
 • konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, jak również przeprowadzenie badań dotyczących uczestnictwa w kulturze
 • rekonstrukcji historycznych oraz uroczystości upamiętniających postaci, wydarzenia i rocznice o charakterze patriotycznym

Wszystkie trzy powyżej wymienione rodzaje działań można będzie przeprowadzić również w formie on-line.

[Banner] Kultura Interwencje

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych wraz z wykluczeniami znajduje się w Regulaminie. Środki z dotacji można przeznaczyć na:

 • honoraria
 • dostosowanie działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w tym warsztatów i przedsięwzięć artystycznych
 • scenę i wyposażeniem scenicznym oraz koszty scenografii i strojów
 • koszty podróży i transportu oraz noclegów i wyżywienia
 • wydania publikacji i nagrań
 • przygotowanie aplikacji mobilnych i stron internetowych
 • realizację projektów graficznych i druku materiałów promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych
 • przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej
 • niezbędne ubezpieczenia
 • zakup praw autorskich i licencji
 • nagrody, dyplomy, statuetki
 • wynajem obiektów, pomieszczeń i przestrzeni oraz niezbędne zabezpieczenia (w tym medyczne, ppoż. i in.)

Kwota dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowanie to 5 tys. złotych, a maksymalna 150 tys. złotych.

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie może wynosić do 75% budżetu zadania.

Ocena wniosków

W pierwszym etapie wnioski poddawane będą ocenie formalnej. Następnie wnioski niezawierające błędów formalnych poddane zostaną ocenie punktowej. Każdy wniosek może otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów w trzech kryteriach. Każde podlegać będzie ocenie:

 • merytorycznej (do 35 pkt.)
 • społecznej (do 35 pkt.)
 • organizacyjnej (do 30 pkt.)

Terminy

Wnioski składać można wyłącznie drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK (SOP) do 14 marca 2022 r.

Czas na realizację zadań w ramach programu to okres od 25 kwietnia do 31 października 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach realizacji projektów w ramach programu Kultura – Interwencje 2022? Potrzebujesz inspiracji lub chcesz skonsultować swój pomysł? Skontaktuj się z nami: szkolenia@goodbooks.pllub zostaw swoje dane, a my odezwiemy się do Ciebie!

  Zobacz także