Home dotacje Dotacje na projekty wspierające dzieci i młodzież

Dotacje na projekty wspierające dzieci i młodzież

Ostatnio pisaliśmy o projektach patriotycznych i 15 mln zł dla bibliotek i instytucji kultury. Tym razem przyglądamy się, skąd można wziąć pieniądze na akcje skierowane do dzieci i młodzieży. Oczywiście przypominamy, że „Na 100 Niepodległa” jest propozycją kierowaną do osób między 7 a 18 rokiem życia, a  programy takie jak „Patriotyzm Jutra” i „Kultura Interwencje” pozwalają, a nawet zachęcają do podejmowania się działań skierowanych do najmłodszych, jednak dzisiaj pod lupę bierzemy wyłącznie programy, które mają służyć wyłącznie tej grupie.


„Bank Dziecięcych Uśmiechów” – edycja „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły. Projekty, które możemy składać muszą mieć charakter edukacyjno-wychowawczy i być skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (np. rodziny dysfunkcyjne). W ocenie wniosków brana będzie ich wartość merytoryczna,  innowacyjność, rozpoznanie realnych potrzeb dzieci i odpowiadanie na nie, realizacja hasła tegorocznej edycji programu, oraz rzetelny kosztorys. Punkty można dostać również za pozyskanie dodatkowych funduszy na projekt i za…  rekomendację dyrektora oddziału Banku WBZWBK. Nie zapominajcie o tym, bo regulamin programu mówi, że jeszcze przed złożeniem wniosku należy skonsultować się z dyrektorem najbliższej placówki bankowej w celu zapoznania go z Waszą inicjatywą.

Maksymalna kwota grantu to 5.000 zł. Jest to dofinansowanie projektu, więc należy szukać jeszcze innych źródeł, które będą go finansować.

Uwaga! Do każdego wniosku trzeba dołączyć listę dzieci (imiona bez nazwisk!), do których kierujemy swój projekt. Musimy opisać sytuację rodzinną każdego z nich – krótko i treściwie.  Listę potwierdza osoba, która ma uprawnienia do reprezentowania aplikującej Organizacji.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Przyznane pieniądze nie mogą być wydane na wynagrodzenia osobowe koordynatorów projektu. Jedynie zatrudnieni specjaliści niezbędni do przeprowadzenia zakładanych działań mogą zostać opłaceni z konkursowych funduszy.

Kto może aplikować?

Placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, domy dziecka. Potwierdziliśmy u organizatorów, że mogą być również biblioteki. Hasło „Książka i sztuka- uczy, bawi, rozwija” powinno zachęcić bibliotekarzy do przygotowywania swoich projektów.

Podsumowanie

 • Termin naboru: do 23 lutego 2018 r.
 • Ogłoszenie wyników: 26 marca 2018 r.
 • Formularz zgłoszenia: https://granty.fundacja.bzwbk.pl/
 • Czas realizacji projektu: nie więcej niż 12 miesięcy; rozpoczęcie jego realizowania musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników (czyli nie później niż 26 września 2018 r.)
 • O programie: http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-dzieciecych-usmiechow/


„Równać szanse”

Za programem „Równać szanse” stoi Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Tym razem chodzi o wspieranie młodych ludzi (13 – 19 lat), którzy wkraczają w dorosłość. Na tym etapie życia człowiek dopiero rozwija skrzydła, ale powinien już stawiać sobie konkretne cele i wierzyć w swoje możliwości. Tytułowe równanie szans oznacza, że składane projekty powinny koncentrować się na działaniach zaprojektowanych z myślą o osobach z małych miejscowości (do 20.000 tys. mieszkańców).  Stworzenie dla nich warunków, w których perspektywy rozwoju nie będą związane jedynie z wielkimi miastami, a możliwości zdobywania i pogłębiania umiejętności pojawią się w ich lokalnym środowisku to priorytety, na które stawia organizator konkursu. Działania, które zaproponujemy muszą mieć cykliczny charakter i obejmować stałą grupę 20 osób. Pamiętajmy, że uczniowie klas siódmych i ósmych mogą stanowić maksymalnie jej 70%.

Wysokość dotacji to nawet 40.000 zł.

Jakie zdolności ma rozwijać projekt?

Regulamin wskazuje je jasno. Chodzi o nowe spojrzenie na swoje otoczenie i samego siebie (mocne i słabe strony), sztukę skutecznego planowania (wyznaczenie celów, mierzenie efektywności), zjednywanie sobie innych (współpraca z drugim człowiekiem, instytucją, grupą) i wiarę we własne siły (rozumianą także jako sztuka prezentacji).

Kto może aplikować?

Organizacje pozarządowe z miejscowości do 20.000 tysięcy mieszkańców oraz Domy Kultury i biblioteki, które otrzymały już fundusze z programu „Równać szansę” od 2007 r. Jeśli Twoja placówka obecnie realizuje projekt z tego programu, nie możesz starać się o ten grant.

Dwuetapowy nabór

Pierwszym krokiem jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego, która wskaże potrzeby młodych ludzi i zasoby, z jakich można korzystać by je zaspokoić (wskazujemy dane statystyczne i własne obserwacje poparte np. rozmowami z młodzieżą). Organizator doradza jak ją przeprowadzić na swojej stronie internetowej,  25 lutego zaprasza na szkolenie w Warszawie, podczas którego zostaną omówione zasady sporządzania diagnozy, a 1 marca na webinarium o tej tematyce (seminarium on-line odbędzie się na stronie www.rownacszanse.pl).

Dopiero ocena rzetelności przeprowadzania diagnozy przez ekspertów programu „Równać szanse” zadecyduje, kto przechodzi do drugiego etapu i zaczyna pracę nad właściwym projektem.  Podmioty, które się zakwalifikują mają 15 miesięcy na przygotowanie swojej aplikacji. To dużo czasu żeby stworzyć  naprawdę przemyślany plan.  Koordynatorzy poszczególnych projektów zostaną zaproszeni na kilkudniowe, obowiązkowe szkolenie (6-8 kwietnia).

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Termin pierwszego naboru upływa 14 marca, ale nie o północy lecz w południe! Pilnujmy tej godziny, żeby nie stracić swojej szansy. Pamiętajmy też, że eksperci nie oceniają kondycji środowiska lokalnego które diagnozujemy, tylko jakość samej diagnozy – powołujmy się w niej na różne źródła (wskazując je), stosujmy cytaty, zbierajmy informacje z naszego otoczenia i odwołujmy się do wykonanych już badań oraz statystyk.

Podsumowanie

 • Termin naboru: 14 marca 2018 r., godzina 12:00
 • Termin decyzji (pierwszy etap): 26 marca 2018 r.
 • Termin składania wniosków w drugim etapie: 10 maja 2018 r.
 • Termin decyzji (drugi etap): 23 maja 2018 r.
 • Termin realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 30.11.2019 r.
 • Formularz zgłoszeniowy: https://rownacszanse.pl/system/
 • O programie: https://www.rownacszanse.pl/
 • Regulamin

Zachęcamy do dokładnego czytania regulaminów programów i zaglądania na strony organizatorów. To tam znajdują się cenne wskazówki pomagające uniknąć popularnych błędów oraz przykłady zrealizowanych już projektów. Czerpmy z nich informacje i inspiracje, a w razie wątpliwości, dopytujmy o szczegóły.

Zobacz także