Home news Zmiany zasad realizacji projektów w Programach MKiDN 2020

Zmiany zasad realizacji projektów w Programach MKiDN 2020

29 kwietnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nowe zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów objętych ministerialnymi dotacjami. Wprowadzone zmiany mają umożliwić wnioskodawcom przedsięwzięcie zamierzonych działań pomimo sytuacji epidemii, przy wykorzystaniu mniejszego wkładu własnego i dostępnych środków przekazu online, rozszerzając przy tym definicję kosztów kwalifikowanych. Zmiany obejmują 32 programy, w tym 30 do których nabór przeprowadzono w terminie do 29 listopada 2019 r.

Najważniejsze zmiany

Beneficjent może ubiegać się o wprowadzenie zmian w zakresie zadania i zmniejszenie wkładu własnego, zwracając się pismem złożonym drogą elektroniczną bezpośrednio do instytucji zarządzającej. Dyrektorzy instytucji mogą samodzielnie zaakceptować wniosek realizatora, jeżeli w ich opinii jest on uzasadniony i umożliwi odpowiednią realizację projektu.

Ponadto wprowadzono uproszczony tryb przekazywania aktualizacji (dokumentacji związanej z realizacją zadania), która może być przesyłana elektronicznie również wtedy, gdy wnioskodawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego i nie korzysta z profilu zaufanego.

Zadania dodatkowe online dla 13 programów

W przypadku 13 programów (w tym Kultura dostępna, Partnerstwo dla książki i Promocja czytelnictwa ) zakres zadań zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów wyłącznie online.

W ramach zadania dodatkowego możliwe jest realizowanie m.in.

  • działań edukacyjnych, w tym szkoleń online, warsztatów, webinariów, kursów e-lerningowych, wideoblogów i podcastów,
  • wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz konkursów online, w tym krótkich form audio-wizualnych udostępnianych w Internecie, czytań oraz spotkań z twórcami i artystami,
  • udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych,
  • tworzenia i modernizacji stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działań związanych z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych,
  • tworzenia gier internetowych i aplikacji mobilnych.

Dodatkowe zasady:

  1. Każdy beneficjent realizujący projekt w jednym z 13 programów ma prawo wystąpić o przeniesienie przyznanej dotacji na nowy projekt zgodny z listą dostępnych zadań dodatkowych do 15 września br.
  2. W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy, zmiany w zakresie modyfikacji lub przekwalifikowania zadania mogą być wprowadzone w formie aneksu.
  3. Wszystkie powyższe zmiany dotyczą projektów realizowanych w 2020 roku oraz projektów wieloletnich, niezależnie od roku przyznania dotacji.

Koszty kwalifikowane

W przypadku 30 programów do których nabór przeprowadzono do 29 listopada 2019 r. katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony: oprócz honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą także koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę poszerzonej o odpowiednie oddelegowanie lub do której dołączony zostanie aneks zwiększający wymiar lub zakres etatu.

Realizator projektu ma prawo przeznaczyć do 10 tys. zł na zakup środków trwałych, niezbędnych do przeniesienia działalności do wirtualnej przestrzeni.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z operatorami poszczególnych programów.

Źródło: Ogłoszenie Ministra MKiDN ws. zmian w Programach MKiDN 2020

Zobacz także