Home news Twierdza Srebrnogórska konsekwentnie zmierza w stronę UNESCO

Twierdza Srebrnogórska konsekwentnie zmierza w stronę UNESCO

12 grudnia 2023 roku w Twierdzy Srebrnogórskiej odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana w związku z realizacją ważnego kroku w staraniach o umieszczenie historycznego kompleksu twierdzy na prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz, eksperci w dziedzinie konserwacji zabytków, naukowcy i reprezentanci organizacji pozarządowych. Wydarzenie sfinansował Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twierdza Srebrnogórska stawia kolejny krok na drodze do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Konferencję rozpoczęła prezeska zarządu Twierdza Srebrna Sp. z o.o. – Emilia Pawnuk.

–  Twierdza Srebrnogórska znajduje się na prestiżowej Prezydenckiej Liście Pomników Historii. Jej unikalna architektura, powiązana z historią wojskowości, stanowi nie tylko lokalną dumę, ale także wartość narodową. Wspólne starania podejmowane przez licznych interesariuszy mają na celu podniesienie rangi tego obiektu do skali międzynarodowej. Konferencja związana z publikacją planu zarządzania jest kolejnym ważnym krokiem w tych staraniach – mówiła Emilia Pawnuk, prezeska Twierdzy Srebrna Góra sp. z o.o. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz: Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, oraz Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice. 

Plan zarządzania dla Twierdzy Srebrna Góra: kompleksowe podejście do ochrony i promocji

Głównym punktem konferencji było przedstawienie świeżo opracowanego przez zespół specjalistów i właśnie wydanego nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego planu zarządzania dla Twierdzy Srebrna Góra. Wpis na Listę UNESCO to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie do odpowiedzialnego zarządzania i ochrony światowego dziedzictwa. Dlatego tak ważne jest stworzenie planu zarządzania, który jest niezwykle pomocnym narzędziem, a zarazem jednym z warunków ubiegania się o wpis.

Twierdza Srebrnogórska - plan zarządzaniaCelem planu zarządzania jest określenie cech szczególnych Twierdzy Srebrna Góra, których znaczenie kulturowe i przyrodnicze, w mniemaniu autorów, jest tak wyjątkowe, że przekracza granice narodowe oraz ma powszechne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń całej ludzkości  –  mówił dr arch. inż. Marcin Górski, jeden z autorów dokumentu.

Plan zarządzania, będący wynikiem starannego opracowania zgodnie z wytycznymi UNESCO, nie ogranicza się jedynie do wskazania wyjątkowej wartości twierdzy, sposobów jej konserwacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Obejmuje także kwestie zrównoważonego rozwoju, zwiększania dostępności obiektu dla różnych grup odbiorców, angażowania lokalnej społeczności i tworzenia atrakcyjnych doświadczeń turystycznych. Zintegrowane podejście, jakie prezentuje ten dokument, łączy dziedzictwo kulturowe z realnymi potrzebami dzisiejszego społeczeństwa.

Międzynarodowe porozumienie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa proces wymagający zaangażowania społeczności lokalnej, partnerów międzynarodowych oraz ścisłej współpracy z instytucjami ochrony dziedzictwa. Wszystkie zaangażowane strony podkreślają, że jest to niezbędny krok ku zachowaniu i promocji unikalnej historii Twierdzy Srebrna Góra, a także ku kształtowaniu jej przyszłości jako integralnej części globalnego dziedzictwa kulturowego.

Symboliczny wymiar miało uroczyste podpisanie listu z reprezentantami niemieckiej Twierdzy Königstein, w osobach dr André Thieme i dr Markusa Bitterlich. Porozumienie zwiastuje nowy etap międzynarodowej współpracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego fortecznej architektury militarnej.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania rezultatów ambitnego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Goście jako jedni z pierwszych mieli okazję zwiedzić nowe, zaadaptowane przestrzenie hostelu i restauracji, które już wkrótce przyczynią się do powstania zupełnie nowej oferty dla turystów odwiedzających zabytkową twierdzę.

Dowiedz się więcej o współpracy Good Books i spółki Twierdza Srebrna Góra:

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem kulturowym – Srebrna Góra

Zobacz także