Home dotacje EtnoPolska 2021

EtnoPolska 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego EtnoPolska 2021. Program ten ma na celu wspieranie inicjatyw, które wzmacniają lokalną tożsamość kulturową i odwołują się do tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych.

Cel programu EtnoPolska 2021

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego, szczególnie zamieszkałych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Podejmowane inicjatywy mogą nawiązywać do tradycji kulturowych bezpośrednio, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Kto może złożyć wniosek do programu?

Uprawnione do składania wniosków w programie EtnoPolska są:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe;
 3. koła gospodyń wiejskich;
 4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania

W ramach programu można realizować

 • wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line  – wszelkie działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej;
 • warsztaty, kursy, również on-line – inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego;
 • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;
 • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych.

Zadania projektu podlegają ocenie w trzech aspektach:

 • merytorycznym, tj. spójność i oryginalność formy, zgodność z celami programu EtnoPolska;
 • społecznym, np. wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury, wykorzystanie więzi lokalnych i uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami;
 • organizacyjnym: realność budżetu i harmonogramu, realizacja zadania w niedużej miejscowości (do 50 tys. mieszkańców).

Kwota dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna 150 000 zł.

Dofinansowanie projektu może wynosić do 95% jego budżetu. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości procentowego udziału dofinansowania do poziomu 100%.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu obejmuje czas od dnia 1 marca do dnia 15 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.
Wniosek do programu EtnoPolska należy składać przez system EBOI.

Wynik konkursu NCK opublikuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Pełny regulamin programu EtnoPolska 2021 znajduje się TUTAJ.

Edukacja regionalna w bibliotece

Bibliotekarze od wieków chronili dziedzictwo lokalne oraz prowadzili edukację regionalną. Tym samym, biblioteka pełni bardzo ważną rolę w zachowaniu pamięci o miejscach i ludziach. Podczas szkoleń Good Books z zakresu edukacji regionalnej uczymy w praktyczny sposób jak pracować z lokalną społecznością nad tworzeniem lokalnych izb pamięci, archiwów życia miejscowości oraz prowadzenia działań edukacyjnych młodzież szkolną w tym zakresie.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Świadectwa historii mówionej – jak robiąc ciekawe podcasty i zachować dziedzictwo lokalne.
 • Gry terenowe i mobilne questy historyczne w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.
 • Świadkowie historii – jak zbierać i upowszechniać historię mówioną w regionie. Teoria i praktyka.
 • Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe.
 • Rocznice i jubileusze w mobilnych grach online. Pomysł dla bibliotek, centrów kultury, muzeów i szkół.

Zobacz więcej tematów szkoleń >

Chcesz zorganizować podobne szkolenie w swojej instytucji?
Skontaktuj się z nami: szkolenia@goodbooks.pl, tel. +48 530 752 569.

Zobacz także