Home dotacje II nabór do programu Kultura-Interwencje 2019

II nabór do programu Kultura-Interwencje 2019

II nabór do programu Kultura – Interwencje

Do 1 lipca trwa II nabór wniosków do programu Kultura – Interwencje, który jest programem własnym Narodowego Centrum Kultury, choć jego struktura i zasady zbliżone są do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Specyfiką programu jest krótki termin realizacji projektów, który dla obecnego naboru musi zawierać się w terminie od 29 lipca do 31 października 2019 roku.

W ramach programu realizować można szeroki wachlarz projektów –  od organizacji wydarzeń kulturalnych przez organizację konferencji i badań aż po organizację rekonstrukcji historycznych i rocznic. Ubiegać się można o dofinansowanie w kwocie od 5 000 do aż 150 000 PLN, ale pamiętać należy, że dotacja może stanowić maks. 75% kosztów całego projektu, co oznacza wymóg posiadania wkładu własnego w wysokości min. 25% kosztów realizacji projektu.

Kto i o co może wnioskować?

Podstawowymi beneficjentami programy są samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN), w tym biblioteki, oraz organizacje pozarządowe. Zmiany w przepisach spowodowały poszerzenie podmiotów uprawnionych do składania wniosków o zarejestrowane koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3 grupy projektów

Kultura – Interwencje mimo krótkiego czasu realizacji daje możliwość realizacji różnego rodzaju projektów. Regulamin programu wymienia wprost następujące trzy grupy projektów:

 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne.
 2. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze.
 3. Organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Jak widać powyżej, możemy wnioskować o dofinansowanie zarówno przeprowadzenia działań edukacyjnych, np. warsztatów skierowanych do naszych odbiorców, konferencji poświęconej problematyce, którą na co dzień podejmujemy w pracy instytucji, jak i bardziej otwartego wydarzenia kulturalnego mającego formę koncertu, spektaklu czy też rekonstrukcji historycznej lub innego sposobu upamiętnienia wydarzeń i postaci historycznych.

Lista pomysłów zakazanych

Pamiętać należy o wyłączeniach w programie. W ramach dofinansowania nie wolno realizować nagrań audio/video i publikacji, które stanowiłyby odrębne zadania lub były głównym elementem całego zadania. Dozwolone natomiast jest prowadzenie rejestracji filmowej i wydawanie publikacji, które towarzyszy naszemu zadaniu. Możemy więc sfinansować np. dokumentację filmową przeprowadzonych warsztatów, audiodeskrypcję i przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, które dotyczą realizowanego w ramach zadania spektaklu, czy też wydać publikację podsumowującą zrealizowaną w ramach tego samego zadania konferencję. Żadne z tych działań nie może jednak stanowić całości projektu lub być efektem działań podjętych wcześniej i niezwiązanych z wnioskowanym przedsięwzięciem. Kategorycznie natomiast wykluczona jest odpłatna dystrybucja powstałych publikacji i nagrań.

Jak wypełnić i złożyć wniosek?

Wniosek, analogicznie do programów MKiDN, składamy w systemie EBOI ( https://eboi.nck.pl/ ), w którym podmiot składający musi wcześniej utworzyć konto.

Skorzystaj z wiedzy organizatorów

Przy wypełnianiu wniosku warto skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Narodowe Centrum Kultury. Do dyspozycji mamy przygotowany przez NCK wniosek wzorcowy, na podstawie którego możemy prześledzić każdy element wniosku i w którym znajdziemy komentarze odpowiadające na najczęstsze wątpliwości. Warto także wysłuchać zapisu webinarium, które odbyło się w marcu 2019 roku i które dotyczy wszystkich programów NCK na rok 2019, ale będzie z pewnością przydatne podczas aplikowania do programu Kultura – Interwencje. Webinarium.

Ubierz swój pomysł w słowa

Opisując projekt, należy pamiętać o elementach, które mają odzwierciedlenie w rubrykach formularza wniosku. Syntetyczny opis projektu, który stanowi swoisty nagłówek wniosku, powinien być zwięzły, konkretny i ujmować najważniejsze informacje dotyczące projektu. Pamiętajmy, że jest on z jednej strony „hasłem reklamowym projektu”, więc musi być chwytliwy, ale jednocześnie musimy w nim zawrzeć najważniejsze składowe i uniknąć „lania wody” i niepotrzebnych ozdobników – musimy zmieścić się w limicie 1000 znaków.

We wniosku będziemy musieli określić też cele i jakościowe rezultaty projektu. Pamiętajmy w tym miejscu o określonym celu samego programu, którym jest „tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.” Warto w opisie odwołać się do jego elementów.

W tekście używam wymiennie określeń: projekt, zadanie, przedsięwzięcie. Pamiętajmy, że pojęciem regulaminowym jest słowo „zadanie” i tej nazwy używajmy, opisując nasz pomysł we wniosku.

Pokaż, że masz plan działania

W części opisowej będziemy musieli podać także szczegółowy program projektu, wskazać osoby odpowiedzialne za jego realizację czy określić grupę odbiorców naszego przedsięwzięcia.

Żaden wniosek nie obejdzie się bez skonstruowania kosztorysu projektu, jego harmonogramu i określenie ilościowych wskaźników w oparciu, o które zadanie będzie rozliczane. Tu pamiętać należy o ramach czasowych realizacji projektu w programie (29.07 – 31.10.2019) i kosztach kwalifikowanych stanowiących załącznik do regulaminu programu. Ze środków dotacyjnych nie wolno finansować kosztów, które nie znajdują się w wykazie kosztów kwalifikowanych. Można natomiast takie koszty, jeśli występują, sfinansować ze środków pochodzących z wkładu własnego.

Kryteria oceny wniosku

Nasz wniosek oceniany będzie w skali od 0 do 100 punktów. Żeby wniosek mógł otrzymać dofinansowanie, musi otrzymać min. 75 punktów. Program przewiduje trzy obszary, w których przyznawane będą punkty:

 1. Ocena merytoryczna ( 35 pkt.), obejmująca:
  1. spójność i oryginalność koncepcji zadania,
  2. zrozumiała i atrakcyjna forma przekazu (różnorodność wykorzystanych narzędzi i form prezentacji),
  3. profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.
 2. Ocena społeczna (35 pkt.), obejmująca:
  1. wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną
  2. wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami. Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym
  3. przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór docelowej grupy odbiorców zadania
 3. Ocena organizacyjna (30 pkt.), obejmująca:
  1. realność przedstawionego budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów
  2. realność przedstawionego harmonogramu
  3. doświadczenie organizatora w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych
  4. dotychczasowa współpraca z NCK, w tym terminowe i prawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji

Podsumowanie

W wyniku I naboru  do programu w roku 2019 dofinansowanie uzyskały łącznie 154 projekty, a kwota łączna dofinansowań wyniosła 6 918 000 PLN. W drugim naborze do rozdysponowania pozostało 3 082 000 PLN. Warto podjąć próbę skorzystania z tej puli pieniędzy, mając w pamięci najważniejsze informacje dotyczące programu Kultura – Interwencje.

Termin naboru: do 1 lipca 2019 r.

Termin realizacji: 29 lipca – 31 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: od 5 000 do 150 000 PLN

Wkład własny: Minimum 25% całkowitych kosztów projektu

Maksymalne liczba złożonych wniosków: 1

Przydatne linki

Ogłoszenie o naborze

Regulamin programu

Wniosek wzorcowy

EBOI

 

Zobacz także