Home dotacje Kultura – Interwencje 2021

Kultura – Interwencje 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2021. Jedna instytucja może ubiegać się nawet o 150.000 zł! Dofinansowanie otrzymają projekty, które podkreślą znaczenie kultury w życiu społecznym.

Cele programu Kultura – Interwencje 2021

Kultura – Interwencje to program, który ma za zadanie wzmocnienie chęci uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Dlatego zgłoszone projekty powinny upowszechniać dorobek kulturalny i upamiętniać polskie dziedzictwo historyczne. Tym sposobem mają wzmacniać w uczestnikach poczucie ich tożsamości i zwiększać obecność kultury w życiu społecznym.

Kto może wziąć udział w naborze?

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
 • organizacje pozarządowe (NGO);
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Wysokość dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna – 150 000 zł.

Wkład własny powinien wynosić minimum 25% budżetu zadania. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na finansowanie projektu w 100%.

Zadania programu Kultura – Interwencje 2021

W ramach programu można zorganizować:

 1. wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi, spektakle teatralne, realizacje działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 2. konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 3. rekonstrukcje historyczne, uroczystości upamiętniające postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Wszystkie zadania mogą być realizowane online.

Organizacja wydarzeń online z Good Books 1170pxNagranie audio/video z realizowanych zadań zalicza się do kosztów kwalifikowanych, ale nie może być osobnym zadaniem, a jego publikacja i dystrybucja musi być bezpłatna.

Koszty kwalifikowane

 • honoraria realizatorów zadania;
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. PJM, audiodeskrypcja);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania;
 • scena i wyposażenie;
 • koszty transportu;
 • koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania;
 • poligrafia;
 • scenografia i stroje;
 • zakup biletów dla uczestników projektu;
 • noclegi, wyżywienia, ubezpieczenie;
 • koszty promocji;
 • zakup praw autorskich lub licencji;
 • nagrody;
 • koszt wynajmu przestrzeni i zabezpieczenia imprezy.

Dofinansowanie nie może pokrywać prac remontowych i wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych lub aktywów trwałych (praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok).

Kryteria oceny

Ocena jest rozpatrywana w czterech kategoriach:

 • formalna – zgodność z zasadami projektu;
 • merytoryczna – atrakcyjna forma przekazu, odpowiednie narzędzia;
 • społeczna – dobór grupy docelowej, wykorzystanie więzi lokalnych, wyrównywanie szans na terenach ubogich podmioty prowadzące działalność kulturalną i u osób ze szczególnymi potrzebami;
 • organizacyjna – realność budżetu i harmonogramu, doświadczenie organizatora.

Terminy realizacji i składanie wniosku

Zadania w ramach programu mogą być realizowane w trybie 1-rocznym, od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Wyniki pojawią się najpóźniej 3 miesiące od dnia zakończenia naboru (pamiętajcie o tym podczas tworzenia harmonogramu!).

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze, nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Dodatkowe wskazówki we wniosku wzorcowym

Pierwsza strona i legenda wniosku wzorcowego Kultura-Interwencje Wniosek wzorcowy Kultura-InterwencjeInformacje zawarte we wniosku wzorcowym programu Kultura-Interwencje

We wniosku wzorcowym opublikowanym na stronie NCK znajduje się wiele przydatnych informacji. Mogą okazać się wręcz niezbędne podczas wypełniania dokumentu w EBOI.

 1. Kolorem niebieskim oznaczone są miejsca, w których system wypełni dane automatycznie.
 2. Na żółto zaznaczono miejsca do uzupełnienia przez wnioskodawcę.
 3. W fioletowych ramkach znajdują się wskazówki i podpowiedzi od NCK.

Pośród podpowiedzi znajdziemy m.in:

 • wskazówkę, aby tytuł projektu był zwięzły i ogólny, raczej nie powinien być zmieniany po jego zaakceptowaniu,
 • jeśli chodzi o rodzaj zadania, wnioskodawca powinien wybrać tylko jeden z trzech, przedstawionych w tym artykule w akapicie „Zadania programu Kultura – Interwencje 2021”,
 • prośbę, by podawać we wniosku numery telefonów komórkowych, niekoniecznie stacjonarnych,
 • podpowiedź gdzie należy wpisać cele, etapy i poszczególne elementy zadania.

Pełny regulamin i wniosek wzorcowy znajduje się w ogłoszeniu na stronie NCK. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas! 📞  Asia: +48 530 752 569 , 📞Bożena: +48 692 811 201

Zobacz także