Home dotacje Partnerstwo dla książki 2021 – wszystko co musisz wiedzieć

Partnerstwo dla książki 2021 – wszystko co musisz wiedzieć

W czwartek 29 października rozpoczął się nabór wniosków do programów MKiDN na rok 2021. Dla bibliotek to jak zawsze szansa na zdobycie naprawdę znaczącego wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu animacji czytelnictwa oraz szkoleń dla bibliotekarzy. Jednak ze względu na obecną sytuację, w regulaminach programów pojawiło się kilka istotnych zmian. W niniejszym artykule omówimy kompleksowo zasady jednego z najważniejszych programów dla bibliotek – Partnerstwo dla książki. Dodatkowo na końcu znajdziesz skróconą wersję regulaminu (do pobrania) z podkreślonymi słowami kluczowymi, które przydadzą Ci się do pisania wniosku!

Programy MKiDN dla bibliotek

Wszystkie informacje o tegorocznych programach MKiDN znajdują się na stronie Ministerstwa. Główne programy odpowiadające działaniom bibliotek to  m.in.:

 • Partnerstwo dla książki
 • Promocja czytelnictwa
 • Edukacja kulturalna
 • Kultura dostępna
 • Kultura cyfrowa

Partnerstwo dla książki

Partnerstwo dla książki to program skierowany bezpośrednio do bibliotekarzy, księgarzy i wydawnictw. Jego celem jest poszerzanie zakresu usług bibliotek i księgarni oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży. Wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty animujące czytelnictwo oraz projekty szkoleniowe, które poszerzą zakres kompetencji i umiejętności kadr kultury.

W ubiegłym roku dofinansowania z programu Partnerstwo dla książki uzyskało 264 beneficjentów, z czego aż 175 (czyli 66%!) to biblioteki. Dodatkowo 20 z nich otrzymało na realizację swoich projektów ponad 30.000 zł. W tym roku Ministerstwo przeznaczyło na program 4.500.000 w etapie konkursowym. Dodatkowe 675.000 jest przewidziane na wnioski rozpatrywane w trybie odwoławczym, co łącznie daje kwotę 5.175.000 zł.

Takie dane zachęcają do udziału w programie i potwierdzają, że jest o co walczyć!

Regulamin – zasady ogólne

Regulaminy wszystkich programów mają taką samą strukturę.

 1. Ogłoszenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie naboru do Programów z zakresu kultury i Ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2021, realizowanego w terminie do 30 listopada 2020 r.
 2. Załącznik nr 1. Wykaz programów MKiDN 2021 wraz z prognozowanymi limitami wydatków – nabór do 30 listopada 2020 r.
 3. Załącznik nr 2. Regulamin naboru do Programów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
  narodowego na rok 2021, realizowanego w terminie do 30 listopada 2020 r.
 4. Załącznik nr 3. Zasady udzielania dofinansowań na warunkach określonych przepisami
  dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 5. Załącznik nr 4. Specyfikacje Programów MKiDN 2021, nabór do 30 listopada 2020 r.

Cztery pierwsze elementy (20 stron) są takie same dla wszystkich programów i określają ogólne zasady dotyczące składania wniosków (więc wystarczy raz sobie wydrukować żeby być EKO;)), z których najważniejsze to:

 • Wnioski składane są elektronicznie za pomocą systemu EBOI.
 • Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie naboru korekty i uzupełnienia do wniosku.
 • Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.
 • Beneficjent może wystąpić we wniosku o finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Na etapie realizacji zadania nie można zwiększać procentowego udziału dofinansowania.

Regulamin – zasady programu Partnerstwo dla książki

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 4 wnioski w programie. Akceptowane są jedynie zadania 1-roczne.

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również w formie online), takich jak:

 • prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych – kwota wnioskowana to minimum 15.000 zł, a maksimum 50.000 zł. Rozpatrywane będą szczególnie wnioski bibliotek wojewódzkich, powiatowych (w których na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych), gminnych (będących samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniającymi co najmniej 30 pracowników merytorycznych) i organizacje zrzeszające bibliotekarzy.*
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych – kwota wnioskowana to minimum 5.000 zł, a maksimum 50.000 zł. Rozpatrywane będą szczególnie wnioski dotyczące zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.*

*Wskazane informacje powinny zostać uwzględnione w Syntetycznym opisie działalności wnioskodawcy.

Działania online

Kwalifikujące się działania online:
 • działania kreatywne i edukacyjne, takie jak: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty z zakresu programu realizowane online, służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców zadania;
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne online z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów bibliotecznych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących biblioteczne zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie bibliotecznych zbiorów cyfrowych;
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.
Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line:
 • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu;
 • wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line muszą być zgodne z wymogami WCAG 2.1;
 • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Dodatkowo w przypadku, gdy instytucja realizuje zdania w całości w formule online do 20% dotacji może przeznaczyć na kwalifikujące się działania z zakresów innych niż zakres programu. Jednak pod warunkiem, że wykaże ich spójność z ogólną koncepcją zadania.

Koszty kwalifikowane działań online:
 • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
 • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
 • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
 • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
 • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
 • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
 • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
 • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Ponadto nie można dokonywać zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10.000 zł. Zakupione środki muszą służyć realizacji działań online i nie mogą przekraczać 10% wszystkich kosztów działań online ponoszonych w ramach dotacji.

Wkład własny

Co prawda w regulaminie ogólnym znajduje się zapis o możliwości sfinansowania 100% kosztów projektu, jednak szczegółowy regulamin programu Partnerstwa dla książki zawiera zapis o „preferowanym maksymalnym % poziomu dotacji w budżecie zadania – 80%” (oryginalny zapis). Można zatem wnioskować, że projekty z wkładem własnym uzyskają (formalnie lub nie) dodatkowe punkty w procesie oceny.

Regulamin – wersja skrócona z podkreślonymi słowami kluczowymi do pobrania

Aby pobrać skróconą wersję regulaminu, obejmującą tylko Załącznik 4, tj. strony 21-31 z podkreślonymi słowami kluczowymi programu kliknij TUTAJ.

Partnerstwo dla ksiazki 2021

Do dzieła!

„W roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule online”.

Oczywiście obecna sytuacja narzuca nam wiele ograniczeń, ale również otwiera wiele nowych możliwości!
Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci zrozumieć wymagania programu Partnerstwo dla książki. A przede wszystkim zmotywują Cię, aby już teraz rozpocząć pracę nad własnym projektem.

Nie masz wciąż pomysłu albo nie wiesz jak go sprecyzować? Napisz lub zadzwoń do nas, spróbujemy Ci pomóc: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Chcesz skonsultować gotowy wniosek? Skorzystaj z konsultacji online na dotacjedlakultury.pl.

Zobacz także