Home inne Zrównoważony rozwój – projekty dla przyszłych pokoleń

Zrównoważony rozwój – projekty dla przyszłych pokoleń

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na idei, że rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny powinien przebiegać równocześnie, z poszanowaniem potrzeb i możliwości obecnych i przyszłych pokoleń. W 2015 roku państwa członkowskie ONZ przyjęły AGENDĘ 2030, czyli globalny plan działań składający się z 17 celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Co to oznacza w praktyce? Jak wdrażać zapisy tej agendy w zarządzaniu projektami?

Filary zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest oparty na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada, że są one ze sobą powiązane i wzajemnie wpływają na siebie.

 1. Filar ekonomiczny odnosi się do tworzenia zrównoważonej gospodarki, która zapewni rozwój ekonomiczny i równowagę finansową. Ważnymi elementami filaru ekonomicznego są inwestycje w rozwój technologiczny, poprawa efektywności energetycznej, ochrona własności intelektualnej, stabilność finansowa, a także zapewnienie zrównoważonej pracy i warunków socjalnych dla pracowników.
 2. Filar społeczny dotyczy zapewnienia równej szansy dla wszystkich grup społecznych i kulturowych. To, co jest korzystne dla jednej grupy, powinno być korzystne również dla innych grup. W ramach filaru społecznego ważnymi elementami są: walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ochrona praw człowieka, równość szans i dostęp do edukacji oraz opieki zdrowotnej, a także kulturowa różnorodność.
 3. Filar ekologiczny odnosi się do ochrony środowiska naturalnego i zachowania zasobów naturalnych. W ramach filaru ekologicznego ważnymi elementami są: redukcja emisji gazów cieplarnianych, ochrona bioróżnorodności, zrównoważona gospodarka wodna, zrównoważone użytkowanie lasów, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję zużycia energii i surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Powyższe aspekty znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w konkretnych 17 celach, będących zobowiązaniem Państw sygnatariuszy Agendy 2030. Każdy z tych 17 celów został szczegółowo rozpisany w kontekście wskaźników, które są stale monitorowane, a których osiągnięcie stanowi jedno z największych globalnych wyzwań.

Cele 2030

http://www.un.org.pl

Agenda 2030 w kulturze i projektach kulturalnych  

Zrównoważony rozwój przenosi perspektywę patrzenia na rozwój i na projekty z osiągania celów i rezultatów w krótkim okresie na perspektywę długoterminową i na osiąganie długoterminowych korzyści. Poniżej kilka przykładów długoterminowej perspektywy projektów kulturalnych:

 1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

  Zrównoważony rozwój w kulturze może pomóc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego, takiego jak tradycje, zwyczaje i zabytki, można przyczynić się do zachowania tożsamości kulturowej i historii społeczności.

 2. Zwiększenie świadomości społecznej

  Zrównoważony rozwój w kulturze może pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej i edukacji kulturalnej. Poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy, koncerty i festiwale, można promować różnorodność kulturową i przybliżać ludziom wartości i tradycje innych społeczności.

 3. Poprawa relacji międzykulturowych

  Zrównoważony rozwój w kulturze może przyczynić się do poprawy relacji międzykulturowych i integracji społeczności o różnych kulturowych i etnicznych tle. Poprzez organizowanie projektów i działań, które umożliwiają spotkanie różnych społeczności, można przyczynić się do zrozumienia i tolerancji międzykulturowej.

Wszystkie cele z Agendy 2030 są ze sobą powiązane, a osiągnięcie jednego celu może wpłynąć na osiągnięcie innych celów. Działania kulturalne mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów poprzez promowanie edukacji, równości, zrównoważonego rozwoju, pokojowych rozwiązań konfliktów i wzmocnienia instytucji.

Zrównoważone zarządzanie projektami odnosi się do takiego podejścia do zarządzania projektami, które uwzględnia równowagę między wynikami projektu a wpływem projektu na środowisko, społeczność i ekonomię. Oznacza to, że projekt jest planowany, wykonywany i monitorowany w sposób, który minimalizuje jego negatywny wpływ na środowisko naturalne i społeczność oraz przynosi korzyści dla organizacji i innych zainteresowanych stron.

Zrównoważone zarządzanie projektami może obejmować różne aspekty, takie jak wybór odpowiednich materiałów, ograniczenie zużycia energii i wody, minimalizowanie odpadów, uwzględnienie potrzeb i interesów lokalnych społeczności oraz zapewnienie długoterminowych korzyści ekonomicznych dla organizacji. W ramach zrównoważonego zarządzania projektami stosuje się różne metodyki i narzędzia, takie jak analiza cyklu życia produktu, ocena wpływu na środowisko, analiza kosztów i korzyści, a także odpowiednie szkolenia dla pracowników projektu i interesariuszy.

Metodyka PRiSM w zarządzaniu projektami

Akredytowana przez obecną w ponad 145 państwach GPM metodyka PRiSM™  (Projects Integrating Sustanaible Methods) stanowi przeniesienie celów zrównoważonego rozwoju na grunt zarządzania projektami, a więc jednorazowymi, niepowtarzalnymi i złożonymi przedsięwzięciami generującymi unikatową wartość. Należy podkreślić, że wcześniejsze metodyki zarządzania projektami koncertowały się na spełnieniu celu projektu z uwzględnieniem trzech aspektów: czasu trwania, kosztu oraz zakresu oraz zakładanej jakości końcowego rezultatu projektu. W ciągu ostatnich 20 lat dodatkowo w projektach uwzględniano ryzyko, wartość projektu oraz korzyści dla interesariuszy. Metodyka PRiSM zakłada, że analiza oddziaływań projektu skupia się  wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, partnership). Model wpływu P5™ przedstawia złożoną sieć oddziaływań i współzależności każdego projektu.

Rys. GPM Standard P5™ na Rzecz  Zrównoważonego Zarządzania Projektami

Rys. GPM Standard P5™ na Rzecz  Zrównoważonego Zarządzania Projektami

Głównym celem P5 jest identyfikacja potencjalnych wpływów na zrównoważony rozwój, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które można przeanalizować w celu wsparcia świadomych decyzji i efektywnej alokacji zasobów.  Rozważając model w całości, można łatwo się przekonać, że dbałość o wysoką jakość zasobów naturalnych i ograniczanie ich zużycia, czy poszanowanie praw pracowników i konsumentów przekładają się na trwałe przewagi konkurencyjne i na budowanie trwałych wartości.

Metodyka PRiSM w zarządzaniu projektami – efekty

Zrozumienie zasad Agendy 2030, mapowania poszczególnych celów na cele projektów kulturalnych a następnie analizy wpływu 5P™ stanowi zestaw wiedzy i umiejętności, który jest niezbędny do uzyskania certyfikatu Green Project Manager. Certyfikat ten pozwala również na wspieranie we wdrażaniu w projektach praktycznych aspektów zrównoważonego rozwoju.

Warto podkreślić, że przestrzeganie zaprezentowanych w PRiSM™ zasad zrównoważonego rozwoju owocuje wzrostem zaangażowania i motywacji zespołów, wyższą innowacyjnością, poprawą reputacji , dostępem do stabilnych łańcuchów dostaw, a także zwiększoną efektywnością procesów. Dlatego też decydując się na wdrożenie podejścia PRiSM™ w projektach, organizacje udowadniają swoje przygotowanie do najważniejszych wyzwań XXI wieku i wyprzedzają nadchodzące trendy.

Certyfikat Alicja Krawczyńska

 

Alicja Krawczyńska

Project Manager Good Books realizuje doktorat wdrożeniowy na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest Metoda zarządzania ryzykiem projektów kulturalnych non-profit. Posiada certyfikat GPM-b™.

Zobacz także