Home news Ustawa o dostępności. WCAG 2.1 w bibliotece

Ustawa o dostępności. WCAG 2.1 w bibliotece

Co to jest WCAG 2.1? Czego dotyczy punkt B.9 we wnioskach do programów MKDNiS? Jaka ustawa o dostępności pojawia się w regulaminach programów Partnerstwo dla książki i Promocja czytelnictwa? I najważniejsze: czy dostosujemy ActionTrack i szkolenia online do tych zasad?

W ogłoszonych w tym roku programach MKDNiS pojawiły się zapisy o konieczności zapewnienia dostępności instytucji publicznych. Dotyczy to zarówno dostępności cyfrowej oraz komunikacyjnej, jak i organizacji przestrzeni z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.

Nie są to nowe ustawy, jednak w przyszłym roku zbliża się ostateczny termin ich wprowadzenia w życie.

 1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1696)

Ustawa określa w jaki sposób instytucje publiczne powinny uwzględniać specjalne potrzeby w planowanej i prowadzonej przez siebie działalności oraz jak mogą usuwać bariery i przeciwdziałać ich powstawaniu. Dotyczy to trzech aspektów ich działalności:

 • architektury, czyli rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i urządzeń, które umożliwiają bezpieczny dostęp do wszystkich przestrzeni publicznych w budynku wraz z informacją o rozkładzie pomieszczeń;
 • informacji i komunikacji, czyli dostęp do czytelnych tekstów, tłumaczeń w języku migowym, usługi tłumacza online, pętli indukcyjnej lub elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo;
 • cyfryzacji – odnośnik do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, o którym poniżej.

W przypadku realizowania projektów finansowanych z udziałem środków publicznych z innym podmiotem, instytucja publiczna określa w treści umowy warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynacją zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz certyfikacją podmiotów, spełniających warunki ustawy, zajmuje się minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa w ramach Funduszu Dostępności wyniesie 375.112.000 zł. Instytucje powinny

Instytucje publiczne są również zobowiązane do tego, aby co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, zdać raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w swoim obiekcie. Powinny także opublikować raport na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Jeżeli nie mają strony BIP, to na swojej stronie internetowej.
Termin na przygotowanie pierwszego raportu mija 31 marca 2021 r.

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak przygotować raport? Przeczytaj Artykuł 11 ustawy. Możesz pobrać ją TUTAJ.

Pobierz poradnik „Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności?” w formie ebooka.

Weź udział w szkoleniu: Dostępność w bibliotece – ABC bibliotekarza i instytucji kultury.

 1. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848)

Ustawa wprowadza obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. oraz określa wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W tym przypadku dostępność polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Ponadto każda z tych czterech zasad ma określone wytyczne, których łącznie jest 13. Dalej wytyczne podzielone są na kryteria sukcesu, wyznaczone na jednym z poziomów:

 • kryteria, które MUSZĄ być spełnione, A – niezbędne minimum gwarantujące dostępność bez wykluczenia którejkolwiek grupy osób;
 • takie, które POWINNY być spełnione, AA – w przeciwnym razie, niektóre grupy osób będą miały utrudniony dostęp do informacji;
 • kryteria, które WARTO spełnić, AAA – wprowadzenie może być pomocne dla zapewnienia pełnej dostępności witryny/aplikacji.

W przypadku braku dostępności cyfrowej któregoś z elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, instytucja publiczna powinna zapewnić inny sposób dostępu do informacji tam zawartych. Na przykład może to być po prostu kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

Ustawa nie dotyczy następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów, dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r., niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadać instytucji, nieuaktualnianych i niepoddawanych zmianom po dniu 23 września 2019;
 • map;
 • treści, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 • materiałów bibliotecznych, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo. Tzn. utworzenie prezentacji cyfrowej wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu, nie jest możliwe z przyczyn technicznych, wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Termin dostosowania stron internetowych do wytycznych ustawy minął 23 września br. Czas na poprawienie dostępności aplikacji mobilnych jest do 23 czerwca 2021 r.

Deklaracja dostępności

Instytucja, która spełni zasady, wytyczne i kryteria sukcesu określone w załączniku do ustawy (co określane jest przez specjalistów) jest zobligowana do publikacji na swojej stronie deklaracji dostępności.

Do końca roku 2028 limit wydatków z budżetu państwa na realizację niniejszej umowy wyniesie 9,888 mln zł. Kontrolę nad dostępnością cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji. Resort ma prawo składać wystąpienia do podmiotów publicznych, a także nakładać kary finansowe w przypadku stwierdzenia uchybień:

 • do 10 tys. zł dla instytucji, która w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie wywiązuje się z obowiązkowych usprawnień;
 • do 5 tys. zł dla podmiotów, które nie sporządzą i nie opublikują deklaracji dostępności, lub deklaracja nie spełni standardów WCAG 2.1.

Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru sporządzonego przez Komisję (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. Wzór jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102.

Zobacz warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności.

Weź udział w szkoleniu: Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych, czyli zarządzanie dostępnością cyfrową w bibliotekach i instytucjach kultury.

 1. Co to jest WCAG 2.1?

WCAG 2.1 to najnowsza wersja ogólnoeuropejskich wytycznych w dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. WCAG to skrót od Web Content Accessibility Guidelines. Regulacja jest konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/2102. Pierwsza wersja pojawiła się w 1999 roku, zaś w czerwcu 2018 roku ogłoszono obecnie obowiązującą wersję WCAG 2.1.

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane z myślą o:
– osobach słabowidzących;
– osobach z problemami poznawczymi;
– użytkownikach urządzeń mobilnych.

Uwzględniają one nowe metody wprowadzania danych na ekranie dotykowym lub komputerze. Mianowicie nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej i wirtualnej lub głosu. Również za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a albo pisma ręcznego. Ponadto wyznaczono zasady funkcjonowania interfejsu urządzeń mobilnych, aby nie posiadały czujników, które przeszkadzają osobom z mniejszą sprawnością manualną. Poza tym tekst powinien być responsywny, zaś grafika posiadać odpowiedni kontrast i rozmiary.

Weź udział w szkoleniu: Dostosowanie strony www do wymogów WCAG 2.1.

 1. Czy ActionTrack i szkolenia Good Books będą zgodne z ustawami o dostępności i WCAG 2.1?

Oczywiście, że tak! Nasza oferta, skierowana do instytucji publicznych, musi być dostosowana do obecnych reguł. Zrobimy wszystko aby rozwiać Twoje wątpliwości.

Napisz lub zadzwoń do nas: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu dostępności w bibliotekach.

Zobacz także