Home dotacje 3 programy dotacyjne – dotacje na projekty edukacyjne dla młodych

3 programy dotacyjne – dotacje na projekty edukacyjne dla młodych

Zanim MKiDN ogłosi programy dotacyjne dla bibliotek, zachęcamy do udziału w trzech konkursach organizowanych przez PZU, mBank i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Wszystkie programy dotacyjne mają na celu wsparcie edukacji i rozwoju młodych ludzi.

Z Fundacją PZU po lekcjach

Program ma na celu przede wszystkim wspieranie innowacyjnych projektów, które rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje. Powinny ponadto poprawiać standardy nauczania i ułatwić zastosowanie nabytej w szkole wiedzy w praktyce.

Kto może wziąć udział?
Podmioty z obszarów wiejskich i miejscowości do 30.000 mieszkańców:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczniowskie kluby sportowe.

Cel

 1. Nawiązanie współpracy z jednostką szkolnictwa, taką jak: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy lub szkoła policealna. Podstawą współpracy jest zaakceptowany i podpisany list intencyjny.
 2. Wspólna organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.
 3. Zaangażowanie do projektu lokalnego środowiska, np. w formie organizacji ogólnodostępnej akcji podsumowującej projekt.

Wysokość dofinansowania: maksymalnie 90%, do 50.000 zł (wkład własny: min. 10%)

Czas trwania projektu: maksymalnie 7 miesięcy, 1.12.2020 – 30.06.2021.

Termin składania wniosków: 16 października

Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow

Równać szanse – Regionalny Konkurs Grantowy

Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach.

Kto może wziąć udział?
Podmioty z obszarów wiejskich i miejscowości do 20.000 mieszkańców:

 • stowarzyszenia lub fundacje,
 • miejskie i gminne domy kultury,
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Cel
Omawiany projekt zakłada rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi (13-19 lat):

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów  i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele  z korzyścią dla wszystkich.

Młodzież powinna być aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu. Projekt powinien:

 • być realizowany dla grupy 12-20 osób,
 • mieć formę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi,
 • umożliwiać młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań,
 • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami),
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego z jego uczestników,
 • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym (w pierwszych 2-ch miesiącach) do dalszych działań projektowych.

Oprócz dotacji organizatorzy programu przewidzieli wsparcie w postaci:

 • szkoleń i doradztwa dla koordynatorów projektów,
 • wizyt konsultacyjno-monitoringowych w miejscu realizacji działań,
 • materiałów promocyjnych (banerów, flag oraz koszulek i plecaków dla uczestników).

Wysokość dotacji: maksymalnie 8.500 zł, do 80% (wkład własny nie jest wymagany, ale projekty posiadające wkład własny w wysokości min. 20% otrzymują dodatkowe punkty. Możliwy jest wkład własny w formie rzeczowej (praca, lokal, transport).

Czas trwania projektu: 6 miesięcy, 1.02 – 31.07.2021.

Termin składania wniosków: 27 października

Więcej informacji: https://rownacszanse.pl/rkg2020

Programy dotacyjne Fundacji mBanku

Program oferuje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki) oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

Kto może wziąć udział?

 • biblioteki,
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe,
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.

Cel
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty,
 • wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne,
 • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów,
 • trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

Termin składania wniosków:

 1. 21 października 2020 godz. 17:00
 2. 25 listopada 2020 godz. 17:00
 3. 16 grudnia 2020 godz. 17:00

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Jednak każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie 3 razy. Co więcej, fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Więcej informacji: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Zobacz także