Home dotacje Edukacja ekologiczna: „Czyste powietrze”

Edukacja ekologiczna: „Czyste powietrze”

Edukacja ekologiczna to 10-letni program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu wspierane będą działania edukacyjne związane z szeroko pojętym tematem ekologii. Instytucje i organizacje mają szansę wygrać duże kwoty na szkolenia, kampanie promocyjne i akcje społecznościowe promujące ochronę przyrody. Właśnie rozpoczął się pierwszy konkurs. Dotyczy ochrony i poprawy jakości powietrza i stanu atmosfery i odsyła do programu „Czyste powietrze”.

„Edukacja ekologiczna” i „Czyste powietrze”

Działania Wnioskodawców powinny być skierowane do lokalnych właścicieli domów jednorodzinnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Mają zachęcić ich do udziału w programie „Czyste powietrze”. To dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz wsparcie przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioskodawcy mogą zachęcać odbiorców poprzez:

 • kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów;
 • wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie „Czyste powietrze”;
 • informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie „Czyste powietrze”.

Kto może wziąć udział w programie?

 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pracujesz jako edukator ekologiczny w Parku Narodowym, Parku Krajobrazowym, Lesie Państwowym albo innym ośrodku eko-edukacji?
Weź udział w webinarium Good Games!

Zagraj w przyrodę!

 

Jakie działania może podjąć Wnioskodawca?

W przypadku tej dotacji przedsięwzięcia grantobiorców powinny przybrać formę kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów aktywnej edukacji. Czyli projektów uwzględniających zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę. Organizatorzy wierzą, że tylko takie działania mogą wpłynąć na trwały
wzrost świadomości ekologicznej i wyzwolić długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym,

Grantobiorca może realizować swój program z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub innowacyjnych, takich jak np.:

 • warsztaty,
 • szkolenia,
  ekobiblioteka projekt
 • szkoleń e-learningowe,
 • zajęcia w terenie,
 • wydawnictwa,
 • konferencje,
 • seminaria,
 • spotkania,
 • imprezy edukacyjne,
 • konkursy,
 • filmy,
 • spoty,
 • audycje radiowe/telewizyjne/internetowe,
 • produkcja pomocy dydaktycznych,
 • narzędzia interaktywne.

Dodatkowo preferowane będą projekty, w które zaangażują się również lokalne podmioty, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje.

Ponadto zwracamy uwagę, że wnioskodawca musi współpracować z co najmniej 1 ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów w zakresie wartości merytorycznej swojego projektu.

Projekty Wnioskodawców swoim zasięgiem muszę objąć 2 województwa w wyznaczonych regionach:

 1. zachodniopomorskie, pomorskie
 2. warmińsko-mazurskie, podlaskie
 3. lubuskie, dolnośląskie,
 4. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
 5. mazowieckie, łódzkie
 6. opolskie, śląskie
 7. świętokrzyskie, małopolskie
 8. podkarpackie, lubelskie

Czyste powietrze

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu wymagane będzie udokumentowanie efektu rzeczowego potwierdzające liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu Czyste Powietrze, która będzie wynikała z prowadzonych w ramach projektu działań edukacyjnych.

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do:

 • 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
 • 95% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki ministra sprawującego nadzór nad NFOŚiGW,
 • 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej,
 • 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Minimalna kwota dotacji wynosi 500 tys. zł., zaś maksymalna: 1,25 mln zł.
Łączna kwota przeznaczona na I konkurs: 11 mln zł

Terminy

Termin realizacji projektów: okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2027 r.
Preferowane rozpoczęcie projektów od IV kwartału 2021 r.
Maksymalny czas trwania projektów – 18 miesięcy.

Wnioski należy składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie  („GWD”) pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdziesz na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2021.

Zobacz także