Home dotacje Edukacja kulturalna 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Edukacja kulturalna 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

by Łukasz Braun

Program Edukacja kulturalna 2022 ma na celu wspieranie takich działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnych, które będą stymulować kreatywność i twórczo aktywizować uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

W programie duży nacisk położony jest zarówno na rozwój wiedzy i umiejętności, jak również na interakcję pomiędzy uczestnikami. Powinna być ona stymulowana dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi edukacyjnych, w tym nowych technologii i mediów.

Łączna pula środków w programie to ponad 14 milionów złotych! Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

   1. Statystyki ➜
   2. Kto może wziąć udział? ➜
   3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
   4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
   5. Koszty kwalifikowane ➜
   6. Ocena wniosków ➜   Banner: pobierz skróconą wersję regulaminu Edukacja kulturalna 2022

   1. Statystyki


   Tegoroczny budżet programu Edukacja kulturalna 2022 nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 14.720.000 zł. W zeszłym roku finansowanie z programu Edukacja kulturalna uzyskało 208 beneficjentów, w tym 4 biblioteki (po 30 tys. zł każda) oraz 58 domów, centrów i ośrodków kultury.

   2. Kto może wziąć udział?

    • biblioteki publiczne, domy i ośrodki kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury (o ile nie są współprowadzone przez ministra lub jednostki samorządu terytorialnego)
    • organizacje pozarządowe
    • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
    • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

   WykrzyknikJeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie! Warto zwrócić uwagę, że do limitu wliczane również wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2020 i 2021. 

    

   3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

   Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również częściowo lub w całości realizowanych w formie online), takich jak:

   • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych (zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności)
   • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników (w tym zadania oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych)
   • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych,
    (w szczególności wykorzystujących formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”)
   • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami (wspomagające realizację podstawy programowej w zakresie przedmiotów artystycznych)

   Edukacja kulturalna 2022 przewiduje realizację zadań 1-rocznych, 2-letnich oraz 3-letnich.

   nowośćDziałania które mają bezpośredni związek z treścią i/lub historycznymi okolicznościami powstania i pierwszej publikacji zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza nie mogą być finansowane z programu Promocja czytelnictwa (chociaż mogą być jednym z elementów całości zadania). Takie projekty mogą być finansowane ze specjalnego programu ministra na 2022 rok – Ballady i romanse.

   Działania online

   Regulamin programu przewiduje możliwość realizacji każdego z zadań częściowo lub całkowicie w formule online (w ostatnim przypadku, tj. jeśli działania prowadzone są w całości online, wnioskodawca nie może czerpać z nich dochodu).

   Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line

   • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania;
   • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


   nowośćW regulaminie nastąpiła zmiana dotycząca zapisu o udostępnianiu materiałów. Obecnie zasada ta nie dotyczy treści transmitowanych/re-transmitowanych online (powstałych poza zadaniem) oraz działań realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

   4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

   W przypadku wszystkich zadań realizowanych w ramach programu Edukacja kulturalna 2022 minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 30 tys. zł, a maksymalna – 500 tys. zł.

   WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

   5. Koszty kwalifikowane

   • honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania,
   • koszty podróży i transportu,
   • koszty noclegów i wyżywienia dla uczestników organizowanych przedsięwzięć (w tym dla artystów, jurorów, wolontariuszy),
   • zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów,
   • wynajem obiektów (też sceny, placu) oraz wyposażenia i sprzętu,
   • scenografia i stroje
   • promocja, reklama i poligrafia (nie kwalifikują się tutaj gadżety OPRÓCZ toreb wielokrotnego użytku)
   • nagrania audio/wideo
   • koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, , o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.
   • pozostałe koszty (WYŁĄCZNIE: ubezpieczenia, koszty licencji, materiały nutowe, projekt i wykonanie statuetek i dyplomów oraz zakup nagród rzeczowych).

   nowośćW regulaminie 2022 pojawiła się możliwość uwzględnienia w kosztach wynagrodzeń/honorariów za usługi graficzne oraz informatyczne.

   Koszty kwalifikowane działań online

    • przygotowanie i modernizacja stron internetowych,
    • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
    • koszty związane z udostępnianiem materiałów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu),
    • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania,
    •  zakup dostępu do programów zdalnej komunikacji na okres realizacji zdania.

   nowośćW przeciwieństwie do toku ubiegłego, w programie Edukacja kulturalna 2022  NIE UWZGLĘDNIA SIĘ w kosztach kwalifikowanych działań online: gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. kosztów UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier); usług informatycznych (w tym programowania, projektowania IT, tworzenia systemów informatycznych i baz danych); usługi projektowych, w tym obróbki materiałów cyfrowych, projektowania graficznego, tworzenia graficznych interfejsów użytkownika.

   6. Ocena wniosków

   Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

   • wartości merytorycznej,
   • zgodności z celami programu,
   • wartości organizacyjnej.

   WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

   Weź udział w praktycznym warsztacie z pisania wniosków do programów MKiDN 2022 z ekspertką:

   Baner: Praktyczny warsztat z pisania wniosków MKiDN 2022

   9.11. (wtorek), godz. 10:00-14:00
   Programy MKiDN 2022: praktyczny warsztat pisania wniosków z ekspertem

   Szkolenie dotyczyć będzie przygotowania wniosków do programów Partnerstwo dla książki oraz Promocja czytelnictwa.

   Podczas 4-godzinnego, warsztatowego szkolenia z ekspertem, na praktycznych przykładach, dowiesz się, w jaki sposób:

   • przygotować opis merytoryczny projektu, aby był zgodny z założeniami programu,
   • zaplanować i skosztorysować działania zgodnie z regulaminem,
   • przygotować opis działań instytucji, aby uzyskać jak najwięcej punktów z oceny organizacyjnej,
   • opisać działania komunikacyjne i grupę docelową w projekcie.

   Będzie także czas i miejsce na pytania oraz rozmowę o Twoich projektach.

    

   Przydatne informacje

   Banner: pobierz skróconą wersję regulaminu Edukacja kulturalna 2022

   PRZECZYTAJ: 5 popularnych błędów we wnioskach do MKiDN ➜

   Zainspiruj się. Sprawdź nowe szkolenia od Good Books ➜

   EBOI – tutaj złożysz swój wniosek ➜

   Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także