Home dotacje Promocja czytelnictwa 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Promocja czytelnictwa 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Program rządowy Promocja czytelnictwa 2023 służy przede wszystkim wspieraniu wartościowych form promowania czytelnictwa, a także działaniom zmierzającym do utrwalania tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które w innowacyjny sposób promować będą powszechne praktyki czytelnicze oraz te przedsięwzięcia, które skupiać się będą na promocji najbardziej znaczących zjawisk współczesnej literatury. Łączna pula środków w programie to ponad 6 milionów złotych! Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

nowośćOd zeszłego roku w regulaminie programu Promocja czytelnictwa 2023 zaszły drobne, ale znaczące zmiany w opisie celów strategicznych. Działania promujące czytelnictwo powinny koncentrować się – jak w roku ubiegłym – na dzieciach, młodzieży i osobach niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, JAK RÓWNIEŻ na rodzicach i opiekunach. Projekty powinny wpisywać w szeroki kontekst kultury nie tylko w najciekawsze zjawiska literackie, ale także odniesienia do kanonu literackiego.

    1. Kto może wziąć udział? ➜
    2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
    3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
    4. Koszty kwalifikowane ➜
    5. Ocena wniosków ➜

1. Kto może wziąć udział?

    • biblioteki publiczne, domy i ośrodki kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury (o ile nie są współprowadzone przez ministra)
    • organizacje pozarządowe
    • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

WykrzyknikJeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie! Warto zwrócić uwagę, że do limitu wliczane są wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2021 i 2022. 

 

2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również całkowicie w formie online), takich jak:

   • kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne
   • festiwale literackie
   • wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych
   • cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki)
   • cykliczne audycje telewizyjne

Promocja czytelnictwa 2023 przewiduje realizację zadań 1-rocznych, 2-letnich oraz 3-letnich.

Działania online

Kwalifikujące się działania online:

   • działania edukacyjne: warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe, wideoblogi i podcasty;
   • wydarzenia kulturalne/artystyczne: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępnienia przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
   • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.

Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line

   • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania;
   • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


nowośćRok temu w regulaminie nastąpiła zmiana dotycząca zapisu o udostępnianiu materiałów. Obecnie zasada ta nie dotyczy treści transmitowanych/re-transmitowanych online (powstałych poza zadaniem) oraz działań realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

W przypadku wszystkich zadań realizowanych w ramach programu Promocja czytelnictwa 2023 minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 5 tys. zł. Kwoty maksymalne różnią się w przypadku poszczególnych zadań:

   • kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne – maks. 500 tys. zł
   • festiwale literackie i cykliczne audycje telewizyjne – maks. 300 tys. zł
   • wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych oraz cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki) – 60 tys. zł

WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

4. Koszty kwalifikowane

   • wynagrodzenia, honoraria osobowe, usługi
   • transport/akomodacja,
   • wynajem obiektów i koszty techniczne,
   • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
   • promocja i reklama projektu,
   • poligrafia (przy czym publikacje nie mogą być odrębnym zadaniem),
   • nagrody dla uczestników konkursów realizowanych w ramach zadania,
   • pozostałe koszty (w tym np. ubezpieczenia, koszty licencji i praw autorskich, filmowa/dźwiękowa/zdjęciowa dokumentacja realizacji zadania).

Koszty kwalifikowane działań online

    • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
    • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
    • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
    • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
    • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
    • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
    • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
    • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

5. Ocena wniosków

Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

   • wartości merytorycznej,
   • zgodności z celami programu,
   • wartości organizacyjnej.

nowośćNa wstępie zostało wspomniane, że w regulaminie pojawiły się modyfikacje w opisie celów strategicznych. Ma to bezpośredni wpływ na ocenę („zgodność z celami programu”). Zasięg społeczny projektu oraz promowanie czytelnictwa powinno koncentrować się – jak w roku ubiegłym – na dzieciach, młodzieży i osobach niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, JAK RÓWNIEŻ na rodzicach i opiekunach.

WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Przydatne informacje

Regulamin programu Promocja czytelnictwa

PRZECZYTAJ: 5 popularnych błędów we wnioskach do MKiDN ➜
Zainspiruj się. Sprawdź nowe szkolenia od Good Books ➜
EBOI – tutaj złożysz swój wniosek ➜

 • Przeczytaj o pozostałych programach:

  Partnerstwo dla książki 2023 ➜
  Kultura dostępna 2023 ➜
  Edukacja kulturalna 2023 ➜

  Potrzebujesz więcej informacji?

   Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także