Home dotacje Edukacja kulturalna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Edukacja kulturalna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Program Edukacja kulturalna 2023 ma na celu wspieranie takich działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnych, które będą stymulować kreatywność i twórczo aktywizować uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

W programie duży nacisk położony jest zarówno na rozwój wiedzy i umiejętności, jak również na interakcję pomiędzy uczestnikami. Powinna być ona stymulowana dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi edukacyjnych, w tym nowych technologii i mediów.

Łączna pula środków w programie to ponad 14 milionów złotych! Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

   1. Kto może wziąć udział? ➜
   2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
   3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
   4. Koszty kwalifikowane ➜
   5. Ocena wniosków ➜

Regulamin programu Edukacja kulturalna

1. Kto może wziąć udział?

  • biblioteki publiczne, domy i ośrodki kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury (o ile nie są współprowadzone przez ministra lub jednostki samorządu terytorialnego)
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

WykrzyknikJeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie! Warto zwrócić uwagę, że do limitu wliczane również wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2021 i 2022. 

2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również częściowo lub w całości realizowanych w formie online), takich jak:

 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych (zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności)
 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników (w tym zadania oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych)
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych,
  (w szczególności wykorzystujących formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”)
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami (wspomagające realizację podstawy programowej w zakresie przedmiotów artystycznych)

Edukacja kulturalna 2023 przewiduje realizację zadań 1-rocznych, 2-letnich oraz 3-letnich.

Działania online

Regulamin programu przewiduje możliwość realizacji każdego z zadań częściowo lub całkowicie w formule online (w ostatnim przypadku, tj. jeśli działania prowadzone są w całości online, wnioskodawca nie może czerpać z nich dochodu).

Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line

 • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania;
 • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


nowośćW regulaminie rok temu nastąpiła zmiana dotycząca zapisu o udostępnianiu materiałów. Obecnie zasada ta nie dotyczy treści transmitowanych/re-transmitowanych online (powstałych poza zadaniem) oraz działań realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

W przypadku wszystkich zadań realizowanych w ramach programu Edukacja kulturalna 2023 minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 30 tys. zł, a maksymalna – 500 tys. zł.

WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

4. Koszty kwalifikowane

1.  honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania,
2. koszty podróży i transportu,
3. koszty noclegów i wyżywienia dla uczestników organizowanych przedsięwzięć (w tym dla artystów, jurorów, wolontariuszy),
4. zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów,
5. wynajem obiektów (też sceny, placu) oraz wyposażenia i sprzętu,
6. scenografia i stroje
7. promocja, reklama i poligrafia (nie kwalifikują się tutaj gadżety OPRÓCZ toreb wielokrotnego użytku)
8. nagrania audio/wideo
9. koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, , o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.
10. pozostałe koszty (WYŁĄCZNIE: ubezpieczenia, koszty licencji, materiały nutowe, projekt i wykonanie statuetek i dyplomów oraz zakup nagród rzeczowych).

 • Koszty kwalifikowane działań online

   • przygotowanie i modernizacja stron internetowych,
   • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
   • koszty związane z udostępnianiem materiałów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu),
   • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania,
   •  zakup dostępu do programów zdalnej komunikacji na okres realizacji zdania.

  nowośćWarto pamiętać, że od zeszłego roku w programie Edukacja kulturalna 2023 NIE UWZGLĘDNIA SIĘ w kosztach kwalifikowanych działań online: gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. kosztów UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier); usług informatycznych (w tym programowania, projektowania IT, tworzenia systemów informatycznych i baz danych); usługi projektowych, w tym obróbki materiałów cyfrowych, projektowania graficznego, tworzenia graficznych interfejsów użytkownika.

  5. Ocena wniosków

  Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

  • wartości merytorycznej,
  • zgodności z celami programu,
  • wartości organizacyjnej.

  WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

  Przydatne informacje

  Regulamin programu Edukacja kulturalna

  PRZECZYTAJ: 5 popularnych błędów we wnioskach do MKiDN ➜
  Zainspiruj się. Sprawdź nowe szkolenia od Good Books ➜
  EBOI – tutaj złożysz swój wniosek ➜

  Przeczytaj o pozostałych programach:

  Partnerstwo dla książki 2023 ➜
  Promocja czytelnictwa 2023 ➜
  Kultura dostępna 2023 ➜

 • Potrzebujesz więcej informacji?

   Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także