Home dotacje Kultura dostępna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Kultura dostępna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Wszystkie programy MKiDN zobowiązują wnioskodawców do przestrzegania ustaw o dostępności. Jest jednak jeden szczególny program, którego założenia koncentrują się na tym temacie. Program Kultura dostępna 2023 ma na celu wsparcie instytucji w upowszechnianiu kultury niezależnie od sprawności, ale również miejsca zamieszkania, wieku czy majętności uczestników.

   1. Cele programu ➜
   2. Kto może wziąć udział? ➜
   3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
   4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
   5. Koszty kwalifikowane ➜
   6. Ocena wniosków ➜

Regulamin programu Kultura dostępna 2023

1. Cele programu Kultura dostępna 2023

  1. Podstawowym celem programu Kultura dostępna jest szeroko pojęte ułatwianie dostępu do kultury. Regulamin definiuje to jako „niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.
  2. Innym, równoważnym celem programu jest wspieranie integracji społecznej. Chodzi o organizację wydarzeń, które włączą i nakłonią do współdziałania różne grupy odbiorców, takie jak dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby ze szczególnymi potrzebami. Instytucje powinny włączać ich w działania edukacyjne, o wysokiej wartości artystycznej i znaczeniu narodowym.

Dodatkowo w projektach ważne jest nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – placówkami opiekuńczymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami kultury.

2. Kto może wziąć udział?

 

 • państwowe instytucje kultury,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • uczelnie i szkoły artystyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


WykrzyknikJeden podmiot może złożyć 1 wniosek w programie!

 

3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację trzech typów zadań i działań:

 1. dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami,
 2. działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej (szczególnie w przypadku mieszkańców miejscowości o utrudnionym dostępie do kultury);
 3. organizacja wyjazdów do instytucji takich jak np. teatr, filharmonia, opera lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Działaniami towarzyszącymi w projekcie, które można finansować w ramach dotacji są także:

Wszystkie działania można realizować w całości lub częściowo w formie online.

WykrzyknikW ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań online obejmujących część prac nad realizacją zadania – bez publikacji/prezentacji efektów realizacji zadania.

 

nowośćRównocześnie w regulaminie rok temu nastąpiła zmiana dotycząca zapisu o udostępnianiu materiałów. Obecnie zasada ta nie dotyczy treści transmitowanych/re-transmitowanych online (powstałych poza zadaniem) oraz działań realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

W przypadku wszystkich trzech rodzajów zadań wnioskowane kwoty muszą mieścić się w przedziale 5.000 – 150.000 zł.

W regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.”

5. Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia,
 • koszty podróży/transportu,
 • noclegów,
 • wyżywienia,
 • materiałów,
 • wynajmu,
 • promocji i reklamy,
 • poligrafia,
 • nagrań, stanowiących część zadania,
 • biletów,
 • przygotowania i przeprowadzenia zajęć, warsztatów, lekcji muzealnych,
 • zapewnienia dostępności,
 • licencji i praw autorskich,
 • ubezpieczeń.

Koszty kwalifikowane działań online

 • Przygotowanie i modernizacja stron internetowych,
 • Zakup materiałów do archiwizacji (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
 • Koszty związane z udostępnianiem materiałów audio/video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania, w tym w formie streamingu,
 • Zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania,
 • Zakup dostępu do programów zdalnej komunikacji na okres realizacji zadania.

nowośćKoszty działań online nie obejmują już (jak dwa lata temu) usług informatycznych (tworzenie systemów informatycznych i baz danych) i usług projektowych (projektowanie graficzne i obróbka materiałów cyfrowych).


WykrzyknikOpłaty za korzystanie z Internetu nie są kosztem kwalifikowanym.

 

6. Ocena

Warto zwrócić uwagę na następujące kryteria oceny:

 • Wykorzystanie form pracy z uczestnikami zachęcających ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Wykorzystanie dzieł o wysokiej wartości artystycznej i edukacyjnej oraz zasobów dziedzictwa narodowego.
 • Ocena trwałości efektów zadania, tzn. jego wpływ na odbiorców i przyczynianie się do budowania kapitału kulturowego lokalnej społeczności.
 • Zadanie w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Adekwatność planowanej współpracy z partnerami przedsięwzięcia.
Regulamin programu Kultura dostępna 2023

Przeczytaj o pozostałych programach:

Partnerstwo dla książki 2023 ➜
Promocja czytelnictwa 2023 ➜
Edukacja kulturalna 2023 ➜

Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także