Home dotacje Promocja czytelnictwa 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Promocja czytelnictwa 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

by Łukasz Braun

Program rządowy Promocja czytelnictwa 2022 służy przede wszystkim wspieraniu wartościowych form promowania czytelnictwa, a także działaniom zmierzającym do utrwalania tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które w innowacyjny sposób promować będą powszechne praktyki czytelnicze oraz te przedsięwzięcia, które skupiać się będą na promocji najbardziej znaczących zjawisk współczesnej literatury. Łączna pula środków w programie to ponad 6 milionów złotych! Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

nowośćW regulaminie programu Promocja czytelnictwa 2022 zaszły drobne, ale znaczące zmiany w opisie celów strategicznych. Działania promujące czytelnictwo powinny koncentrować się – jak w roku ubiegłym – na dzieciach, młodzieży i osobach niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, JAK RÓWNIEŻ na rodzicach i opiekunach. Nowością jest również, że projekty powinny wpisywać w szeroki kontekst kultury nie tylko w najciekawsze zjawiska literackie, ale także (nowość) odniesienia do kanonu literackiego.

    1. Statystyki ➜
    2. Kto może wziąć udział? ➜
    3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
    4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
    5. Koszty kwalifikowane ➜
    6. Ocena wniosków ➜


  Banner: pobierz skróconą wersję regulaminu Promocja Czytelnictwa 2022

  1. Statystyki


  W zeszłym roku finansowanie z programu Promocja czytelnictwa uzyskało 110 beneficjentów, z czego 37 podmiotów (ok. 1/3!) to biblioteki.

  Tegoroczny budżet programu Promocja czytelnictwa jest o 300 tys. zł wyższy, niż w roku ubiegłym. W 2022 r. wynosi 6.050.000 zł, rok temu – 5.750.000 zł. Biblioteki uzyskały wówczas łącznie dofinansowanie w wysokości 653.833 zł. Ponadto czternaście bibliotek otrzymało dofinansowanie równe lub przekraczające 20.000 zł.

  2. Kto może wziąć udział?

     • biblioteki publiczne, domy i ośrodki kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury (o ile nie są współprowadzone przez ministra)
     • organizacje pozarządowe
     • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

  WykrzyknikJeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie! Warto zwrócić uwagę, że do limitu wliczane są wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2020 i 2021. 

   

  3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również całkowicie w formie online), takich jak:

    • kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne
    • festiwale literackie
    • wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych
    • cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki)
    • cykliczne audycje telewizyjne

  Promocja czytelnictwa 2022 przewiduje realizację zadań 1-rocznych, 2-letnich oraz 3-letnich.

  nowośćDziałania które mają bezpośredni związek z treścią i/lub historycznymi okolicznościami powstania i pierwszej publikacji zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza nie mogą być finansowane z programu Promocja czytelnictwa (chociaż mogą być jednym z elementów całości zadania). Takie projekty mogą być finansowane ze specjalnego programu ministra na 2022 rok – Ballady i romanse.

  Działania online

  Kwalifikujące się działania online:

    • działania edukacyjne: warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe, wideoblogi i podcasty;
    • wydarzenia kulturalne/artystyczne: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępnienia przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
    • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.

  Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line

    • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania;
    • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


  nowośćW regulaminie nastąpiła zmiana dotycząca zapisu o udostępnianiu materiałów. Obecnie zasada ta nie dotyczy treści transmitowanych/re-transmitowanych online (powstałych poza zadaniem) oraz działań realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

  4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

  W przypadku wszystkich zadań realizowanych w ramach programu Promocja czytelnictwa 2022 minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 5 tys. zł. Kwoty maksymalne różnią się w przypadku poszczególnych zadań:

    • kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne – maks. 500 tys. zł
    • festiwale literackie i cykliczne audycje telewizyjne – maks. 300 tys. zł
    • wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych oraz cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki) – 60 tys. zł

  WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

  5. Koszty kwalifikowane

    • wynagrodzenia, honoraria osobowe, usługi
    • transport/akomodacja,
    • wynajem obiektów i koszty techniczne,
    • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
    • promocja i reklama projektu,
    • poligrafia (przy czym publikacje nie mogą być odrębnym zadaniem),
    • nagrody dla uczestników konkursów realizowanych w ramach zadania,
    • pozostałe koszty (w tym np. ubezpieczenia, koszty licencji i praw autorskich, filmowa/dźwiękowa/zdjęciowa dokumentacja realizacji zadania).

  Koszty kwalifikowane działań online

     • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
     • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
     • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
     • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
     • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
     • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
     • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
     • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

  6. Ocena wniosków

  Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

    • wartości merytorycznej,
    • zgodności z celami programu,
    • wartości organizacyjnej.

  nowośćNa wstępie zostało wspomniane, że w regulaminie pojawiły się modyfikacje w opisie celów strategicznych. Ma to bezpośredni wpływ na ocenę („zgodność z celami programu”). Zasięg społeczny projektu oraz promowanie czytelnictwa powinno koncentrować się – jak w roku ubiegłym – na dzieciach, młodzieży i osobach niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, JAK RÓWNIEŻ na rodzicach i opiekunach.

  WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

  Weź udział w praktycznym warsztacie z pisania wniosków do programów MKiDN 2022 z ekspertką:

  Baner: Praktyczny warsztat z pisania wniosków MKiDN 2022

  9.11. (wtorek), godz. 10:00-14:00
  Programy MKiDN 2022: praktyczny warsztat pisania wniosków z ekspertem

  Szkolenie dotyczyć będzie przygotowania wniosków do programów Partnerstwo dla książki oraz Promocja czytelnictwa.

  Podczas 4-godzinnego, warsztatowego szkolenia z ekspertem, na praktycznych przykładach, dowiesz się, w jaki sposób:

  • przygotować opis merytoryczny projektu, aby był zgodny z założeniami programu,
  • zaplanować i skosztorysować działania zgodnie z regulaminem,
  • przygotować opis działań instytucji, aby uzyskać jak najwięcej punktów z oceny organizacyjnej,
  • opisać działania komunikacyjne i grupę docelową w projekcie.

  Będzie także czas i miejsce na pytania oraz rozmowę o Twoich projektach.

   

  Przydatne informacje

  Banner: pobierz skróconą wersję regulaminu Promocja Czytelnictwa 2022

  PRZECZYTAJ: 5 popularnych błędów we wnioskach do MKiDN ➜

  Zainspiruj się. Sprawdź nowe szkolenia od Good Books ➜

  EBOI – tutaj złożysz swój wniosek ➜

  Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także