Home dotacje Edukacja ekologiczna – wygraj MILION ZŁOTYCH na EKOdziałania!

Edukacja ekologiczna – wygraj MILION ZŁOTYCH na EKOdziałania!

Uważasz, że sprawa ochrony środowiska jest ważna? Masz pomysł na lokalne działania pro-ekologiczne? Są duże pieniądze na takie przedsięwzięcia od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego przeczytaj o założeniach programu „Edukacja ekologiczna”, dowiedz się jak napisać wniosek i… oczywiście do dzieła!

Program priorytetowy „Edukacja Ekologiczna”

Celem programu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w społeczeństwie. „Edukacja ekologiczna” to program wieloletni, przewidziany na lata 2015-2025. Właśnie rozpoczyna się drugi okres rozliczeniowy, a wraz z nim nowy budżet 152 mln zł i nabory do kolejnych konkursów o dotacje. Ale nie tylko, Fundusz oferuje bowiem także dofinansowanie w formie przekazania środków w trybie ciągłym.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do:

 • 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
 • 95% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki ministra sprawującego nadzór nad NFOŚiGW,
 • 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej,
 • 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Dofinansowanie w formie przekazania środków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotychczas, w latach 2015-2020, beneficjenci podpisali 162 umowy na kwotę ponad 180 mln zł. A przede wszystkim zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych wyniósł aż 416 mln odbiorców.

Edukacja ekologiczna - dlaczego jest potrzebna

Kto może składać wnioski?

 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Możliwe działania

Uzyskane wsparcie finansowe należy przeznaczyć na przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do zwiększania świadomości ekologicznej. Ich tematyka może zatem dotyczyć klimatu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia.

Przedsięwzięcia te mogą przybrać formę działań:

 • wielonarzędziowych, czyli kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów aktywnej edukacji, czyli projektów uwzględniających zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę;
 • celowych, czyli upowszechniających i popularyzujących określone zagadnienia tematyczne, kierowane do ogółu społeczeństwa, takich jak kampanie cross-mediowe, konferencje, szkolenia, warsztaty, konkursy i imprezy;
 • polegających na tworzeniu, wyposażaniu i doposażaniu centrów służących edukacji ekologicznej.

Edukacja ekologiczna w formie gry

Zobacz również infografikę:

Edukacja ekologicznaPodczas webinarium o programie, które odbyło się 19.05. organizatorzy zapowiedzieli, że faworyzowane będą projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą, interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę. Fundusz wierzy, że takie projekty będą miały wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej i wyzwolą długofalową aktywność odbiorcy w temacie ekologii. Dodatkowo wnioskodawcy mieliby realizować je z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub innowacyjnych (m.in. warsztatów, szkoleń, szkoleń e-learningowych, zajęć w terenie, wydawnictw, konferencji, seminariów, spotkań, imprez edukacyjnych, konkursów, filmów, spotów, audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych, produkcji pomocy dydaktycznych, narzędzi interaktywnych itp.).  

Ocena

Ocena projektów będzie odbywać się na podstawie trzech kryteriów:

 1. dostępu – czyli spełnienia warunków formalnych;
 2. jakościowych punktowych:
  1. ocena rozpoznania zgodności przedsięwzięcia z potrzebami grup docelowych,
  2. ocena wartości merytorycznej:
   – zgodność z programem,
   – rzetelność i rozwojowy charakter projektu,
   – sposób promocji oraz unikalność sposobu przekazu,
  3. zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia (czyli wiarygodna, rzetelnie skalkulowana planowana liczba odbiorców; sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji uzyskanych rezultatów wiedzy/informacji),
  4. wykonalność przedsięwzięcia (przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań oraz doświadczenie wnioskodawcy),
  5. efektywność kosztowa;
 3. jakościowych dopuszczających – czyli analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.

Szczegółowe kryteria będą różnić się w zależności od podjętego działania. Na przykład…

W przypadku działań wielonarzędziowych będą liczyć się:

 • poruszane zagadnienia tematyczne,
 • atrakcyjność i adekwatność zastosowanych narzędzi edukacyjnych,
 • angażowanie i bezpośrednie uaktywnianie uczestników działań.

W ocenie konferencji i szkoleń będą brane pod uwagę:

 • program,
 • klucz doboru uczestników i dostępność,
 • ranga, skala i znaczenie dla realizacji celów strategicznych Programu priorytetowego Edukacja ekologiczna oraz kaskadowy efekt działań.

EKOszkolenia

Podczas oceny imprez organizatorzy ocenią:

 • program imprezy,
 • skalę i rangę imprezy,
 • angażowanie różnych grup wiekowych.

WAŻNE INFORMACJE

WykrzyknikBez wątpienia NFOŚiGW podchodzi ze zrozumieniem i cierpliwością do Wnioskodawców! Na każdym etapie oceny (nawet na pierwszym etapie oceny według kryteriów dostępu!)  wnioskodawca może zwrócić się pisemnie do NFOŚiGW o powtórną ocenę wniosku.

 

WykrzyknikPo uzyskaniu dotacji beneficjent jeszcze raz ma szansę wprowadzić zmiany do swojego wniosku, biorąc udział w negocjacjach. Zmianom może ulec kwota dofinansowania, sposoby rozliczenia, a nawet harmonogram.

 

WykrzyknikWarto wysłać wniosek wcześniej! W przypadku wniosków, które otrzymały taką samą liczbę punktów w danym regionie na etapie oceny według kryteriów jakościowych – punktowych, o kolejności umieszczenia wniosków na liście rankingowej dla danego regionu zdecyduje kolejność wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW.


„Edukacja ekologiczna” – I konkurs w 2021

Pierwszy konkurs dotyczy ochrony i poprawy stanu atmosfery. Wnioskodawcy mają za zadanie zaproponować działania aktywizujące lokalnych właścicieli domów jednorodzinnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w programie „Czyste powietrze” poprzez:

 • kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów;
 • wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie Czyste Powietrze;
 • informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie Czyste Powietrze.

Zwracamy uwagę, że wnioskodawca musi wykazać współpracę z co najmniej 1 ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów.

Dodatkowo preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje.

Edukacja ekologiczna - I konkursW przypadku tego konkursu przedsięwzięcia powinny przybrać formę programów aktywnej edukacji. Ponadto swoim zasięgiem muszę objąć 2 województwa w wyznaczonych regionach:

 1. zachodniopomorskie, pomorskie
 2. warmińsko-mazurskie, podlaskie
 3. lubuskie, dolnośląskie,
 4. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
 5. mazowieckie, łódzkie
 6. opolskie, śląskie
 7. świętokrzyskie, małopolskie
 8. podkarpackie, lubelskie

W wyniku realizacji projektu wymagane będzie udokumentowanie efektu rzeczowego potwierdzające liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu Czyste Powietrze, która będzie wynikała z prowadzonych w ramach projektu działań edukacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Minimalna kwota dotacji wynosi 500 tys. zł., zaś maksymalna: 1,25 mln zł.
Łączna kwota przeznaczona na I konkurs: 11 mln zł

Termin realizacji projektów: okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2027 r.
Preferowane rozpoczęcie projektów od IV kwartału 2021 r.
Maksymalny czas trwania projektów – 18 miesięcy.

Wnioski należy składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie  („GWD”) pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdziesz na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2021.

Zobacz także