Home dotacje AKTYWNI +

AKTYWNI +

AKTYWNI +

 • nabór wniosków trwa do 26 marca 2021 r.,
 • program dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • na działania dla SENIORÓW,
 • realizowane w terminie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • można zdobyć od 25 do 250 tys. zł. 

Jak w bibliotece realizować działania w ramach programu AKTYWNI+

Nowe realia rzeczywistości pandemicznej mobilizują nas do definiowania na nowo roli instytucji, biblioteki w społeczności lokalnej. Przed nami wyzwania budowania adekwatnej i możliwej do realizacji oferty dla naszych stałych czytelników, użytkowników. Tym samym chodzi o przecieranie szlaków z docieraniem z ofertą do nowych. To zadania, które możemy realizować korzystając z własnych zasobów. Ale także sięgając po zewnętrzne źródła finansowania, które inspirują do otwierania się na dobrze nam znaną grupę, na SENIORÓW. Możliwość pracy z najstarszą grupą naszych czytelników w formie aktywizujących działań projektowych, często w odsłonie innowacyjnej umożliwia program AKTYWNI+. Niniejszy program jest kontynuacją, w perspektywie 2021-2025 działań realizowanych w latach poprzednich pod nazwą Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS).  

Logo projektu Aktywni+Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty do składania wniosków o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów:

 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększenie bezpieczeństwa seniorów.

Partnerstwo w działaniu na rzecz aktywizacji Seniorów w bibliotece 

Regulamin konkursu AKTYWNI + wskazuje podmioty upoważnione do ubiegania się o środki i są to: 

 • organizacje pozarządowe,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Oznacza to, że biblioteka, Centrum Kultury nie może być bezpośrednim grantobiorcą ale działać w PARTNERSTWIE z wyżej wskazanymi podmiotami. Taka formuła działania może być cennym doświadczeniem dla naszej instytucji. Dobrze mieć sprzymierzeńców, szczególnie w tak szybko zmieniających się warunkach. Szersza paleta doświadczeń i pomysłów w partnerstwie, może być kluczowa w mierzeniu się z wyzwaniami. 

W opracowywaniu i włączaniu się w działania aktywizujące Seniorów warto przyjąć perspektywę podmiotowości głównych beneficjentów. Czyli działać dla Seniorów i razem z Seniorami.

Jeśli chcemy by w naszej instytucji dla Seniorów były realizowane zajęcia, warsztaty, odbywały się próby kół zainteresowań, aby udostępniać zbiory, gościć wystawy, organizować spotkania, realizować działania włączające cyfrowo najstarszych mieszkańców, zaprośmy do współpracy Organizacje działające na rzecz Seniorów lub zrzeszające Seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku, koła i kluby senioralne zarejestrowane jako organizacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia i Fundacje działające na rzecz środowiska Senioralnego. Spotkajmy się z przedstawicielami tych organizacji. Zaprośmy do współpracy! Dajmy jasny sygnał, że jesteśmy otwarci na wspólne działanie. Określmy obszary, zadeklarujemy gotowość do dzielenia się zasobami naszej instytucji tymi rzeczowymi i tymi najbardziej wartościowymi, osobowymi. 

Jak zrozumieć partnerstwo w działaniu projektowym ?

Definicja, która najmocniej rezonuje z działaniami społecznymi,  również w kontekście form kulturalnych, edukacyjnych zakotwiczona jest w modelu Organizacji Społeczności Lokalnej. Zgodnie z nią partnerstwo należy rozumieć jako dobrowolną, kooperacyjną relację pomiędzy różnymi stronami. Wszyscy uczestnicy zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści. W ramach omawianego programu dopuszczalną formą partnerstwa jest partnerstwo publiczno-społeczne oraz partnerstwo społeczno-prywatne. Partner w projekcie może w sposób pośredni korzystać z dotacji. Oznacza to, że podmiot uprawniony do korzystania z dotacji współpracuje na zasadzie partnerstwa (podział zadań i odpowiedzialności określony w umowie o partnerstwo) z Partnerem – podmiotem, który samodzielnie nie jest uprawniony do złożenia oferty w ramach Programu. Czyli sporządzamy umowę o partnerstwo, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.

Dlaczego warto? 

SeniorzyProjekt wzbogaci ofertę naszej instytucji adresowaną do Seniorów, realizowaną przez organizacje posiadające doświadczenie w tym obszarze. Dotrzemy do nowych odbiorców. Projekt zainicjuje nowe, atrakcyjne formy uczestniczenia np. w kulturze, edukacji. Te obszary zostały wskazane przez Seniorów jako najbardziej pożądane w ewaluacji pierwszego etapu wcześniej realizowanego programu ASOS.

Sieciowanie i rozpoznanie potencjalnych partnerów w działaniu, to świadomość kapitału społecznego i instytucjonalnego. Sprawdzenie się w działaniu, to test. Warto się mu poddać, bo jego efekty mogą posłużyć jako podwaliny do budowania kolejnych działań i inicjatyw. Ponadto działając razem, jesteśmy bardziej efektywni, mamy większą paletę wiedzy, doświadczenia. Możemy optymalnie, adekwatniej reagować oraz jesteśmy postrzegani jako bardziej wiarygodni, otwarci na współpracę i nowe trendy. Dlatego wpuśćmy nowe pomysły z elementami innowacyjności. Pozwólmy się rozgościć u nas organizacjom, z którymi nam po drodze, z którymi dzielimy wartości i wrażliwość na kulturę i sprawy społeczne. 

Przykłady Dobrych Praktyk

Innowacyjność, aktywizacja i Seniorzy to DREAM TEAM, na który warto skierować optykę naszej instytucji. 

Lokalne stowarzyszenie w partnerstwie z Dziennym Domem Seniora+ i przy wsparciu Gminnej Biblioteki Brudzeń Duży, Centrum Kultury i Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowało warsztaty muzyczno-teatralne, fotograficzne, warsztaty wyjazdowe. Działania miały charakter międzypokoleniowy. Ich efektem były autorskie spektakle, pokaz zrealizowanego filmu, wystawy. 

Kulturalne formy aktywizujące Seniorów były inspiracją projektu realizowanego przez stowarzyszenie w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce. Wybrane warsztaty osadzone były w tematyce multimediów teatralnych, prowadzone przez aktora, reżysera i teoretyka teatru. Takie formy mogą być inspiracją do działań możliwych do realizacji w warunkach pandemicznych. 

Przykładem projektu partnerskiego zwiększającego partycypację osób starszych w społeczności lokalnej były formy aktywizujące, realizowane przez fundację w partnerstwie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. To mocne zakotwiczenie w działaniach na rzecz Seniorów realizowane razem z nimi. Osadzenie działań w perspektywie podmiotowości grupy odbiorców i wzmacnianiu ich, to potencjał. Może w przyszłości na nowo definiować kierunki działania naszej instytucji z grupą Senioralną. A to da nam możliwość wsłuchania się w potrzeby tej grupy i adekwatnego wychodzenia naprzeciw nim. 

Partnerstwo w projekcie Aktywni +

Jeśli nie zdecydujemy się na partnerstwo w projekcie AKTYWNI+, jest jeszcze jedna opcja. Czyli możliwość nawiązania współpracy z organizacją, która na określonym terenie realizuje swój większy projekt. Wówczas możemy ugościć takie działania gromadzące Seniorów wokół tematycznej aktywności w przestrzeniach naszej instytucji. Przykładem takiej formy wspierającej samoorganizację grup senioralnych był projekt realizowany na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, który można było zaprosić do instytucji z cyklem spotkań, wspierających między innymi powstawanie klubów seniora.

Partnerstwo w projekcie jest formą doświadczenia, które warto zdobywać jako instytucja działająca aktywnie w społeczności lokalnej. I to w tak szczytnym celu! Aby przybliżać mieszkańcom wartości i realizować ważne społecznie i kulturalno-edukacyjne cele. Zintegrowana i aktywna społeczność to “ruch” i inspiracja dla naszych działań. Wsłuchajmy się w ten głos i spróbujmy za nim podążyć we własnym rytmie. 

Więcej informacji na temat Programu AKTYWNI + 

Szkolenia dla bibliotekarzy SeniorzySpotkania dla czytelników

 Chcesz uzyskać więcej informacji o programie? Napisz do nas na szkolenia@goodbooks.pl lub zadzwoń: +48 530 752 569.

Zobacz także