Home dotacje „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2023

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2023

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2023. Program, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, ma na celu wspieranie projektów popularyzujących wiedzę o języku polskim. W szczególności celem organizatorów jest promowanie poprawnej polszczyzny, ukazywanie  różnorodność języka polskiego oraz wzbudzanie zainteresowania językiem ojczystym i wywoływanie refleksji nad jego rolą w naszym życiu. Poznaj zasady programu i zainspiruj się pomysłami na innowacyjne działania wpisujące się w jego cele!

Ojczysty dodaj do ulubionych 2023

Podmioty uprawnione do składania wniosków w programie „Ojczysty dodaj do ulubionych” 2023

O dotację w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2023 ubiegać się mogą:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w RIK, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich);
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

WykrzyknikUWAGA! O dofinansowanie w programie nie mogą ubiegać się te podmioty, które w latach 2020-2022 przynajmniej dwukrotnie zostały beneficjentami programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. W bieżącym naborze jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Zadania kwalifikujące się do realizacji w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” 2023

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji programu, na 2023 r. można planować realizację następujących zadań:

 1.  projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu (np. warsztaty,
  zabawy, gry, także on-line);
 2. projekty popularyzujące wiedzę o języku (takie jak wystawy, festiwale, konkursy
  tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, także
  on-line);
 3. tworzenie stron i portali internetowych popularyzujących wiedzę o języku
  polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

WykrzyknikUWAGA! Powyższym zadaniom może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN oraz przygotowanie aplikacji mobilnej. Ważne, aby działania towarzyszące miały charakter uzupełniający (nie stanowiły głównego elementu zadania).

Innowacyjne projekty w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Edycja 2021 – językowe mobilne gry terenowe w Drawsku Pomorskim

Przy projekcie do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” mieliśmy okazję współpracować m.in. z Ośrodkiem Kultury i Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Drawsku Pomorskim. Tamtejsi bibliotekarze stworzyli aż dwie mobilne gry terenowe z wykorzystaniem fińskiej technologii ActionTrack.

ActionTrack działa w formie edytora online, za pomocą którego projektuje się gry, które można udostępniać graczom za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej ActionTrack. Dzięki tej kombinacji otrzymujemy narzędzie do gamifikacji i budowania zaangażowania w kulturze i edukacji poprzez smartfony.

Gra Ortograficzne potwory„Uciekinierzy z książek” oraz „Ortograficzne potwory” to tytuły gier, które powstały w Drawsku Pomorskim. Obydwie gry bezpośrednio dotyczyły tematu polskiej ortografii. Nie były to jednak zwykłe dyktanda online! Pierwsza gra przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Zadaniem graczy jest odszukanie liczb, kolorów i zwierząt, które pouciekały z książek. Przy okazji gry uczą się mimochodem, utrwalając podstawowe informacje o języku polskim. Z kolei „Ortograficzne potwory” przeznaczone są dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. W tej grze gracze mierzyli się z tytułowymi potworami o imionach takich jak Rzabieg czy Włohacz…  Jednocześnie musieli wykazywać się dobrą znajomością ortografii, aby zdobywać punkty.

Edycja 2022 – quest literacki w Ostrowi Mazowieckiej

Plakat questu literackiego "Pani Nela - ojczysty NIEOCZYWISTY"W tym roku technologię ActionTrack przy realizacji swojego projektu w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” wykorzystała Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Projekt zatytułowany „Ojczysty NIEOCZYWISTY” zakładał m.in. stworzenie questu literackiego. Zabawa przeznaczona była dla uczniów klas 6-8 szkół średnich, a także dla osób dorosłych.

Quest literacki (gra mobilna) pt. „Pani Nela – Ojczysty NIEOCZYWISTY” powstał w oparciu o nieoczywiste słowa i zasady języka polskiego. Inspirację dla twórców gry stanowiła również twórczość Petroneli Pawłowskiej – lokalnej głuchoniemej pisarki i poetki. Na podstawie jej tekstów quest przybliża zwłaszcza młodym odbiorcom piękno polszczyzny. Jednocześnie quest promuje twórczość osób z niepełnosprawnościami.

Na co można przeznaczyć środki?

Dotację z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2023 będzie można przeznaczyć na koszty:

 • organizacyjne: związane z honorariami, transportem, akomodacją, wyżywieniem, zakupem biletów,
 • związane z produkcją wydarzenia, tj. zakup materiałów, wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, wynajem sali,
 • na pokrycie wydania publikacji lub nagrań,
 • na nagrody rzeczowe,
 • zakup praw autorskich lub licencji.

[BANER] Good Games Gamifikacja

Ocena wniosku – na na zwrócić uwagę?

Wnioski, które przejdą etap oceny formalnej, trafią do oceny punktowej. Dokona jej Zespół Sterujący i Nardowe Centrum Kultury. Kryteria oceny wniosków są szczegółowo omówione w par. 10 regulaminu programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2023.

Wnioski będą oceniane według 3 kryteriów:

 • merytorycznego,
 • społecznego
 • i organizacyjnego.

Warto pamiętać, że na wysoką punktację w każdym z kryteriów wpłynąć może spełnienie wielu elementów ujętych w jego opisie, jak również koncentracja na wybranych spośród nich.

Jeśli chodzi o ocenę merytoryczną, trzeba pamiętać o uwzględnieniu w projekcie twórczych i opartych
na współdziałaniu form edukacyjnych, które będą dodatkowo atrakcyjne w przekazie. Ten warunek z pewnością spełniają mobilne gry terenowe i questy literackie, o których dowiesz się więcej na stronie Good Games – gry w kulturze i edukacji.

Przy ocenie społecznej punkty otrzymać można za realizację projektów, które będą wyrównywać szanse w dostępie do kultury, szczególnie na wsiach i w małych miastach (do 20 tys. mieszkańców). Dodatkowe punkty przewidziane są także za podjęcie współpracy z lokalną społecznością oraz innymi instytucjami.

Kwota dofinansowania i sposób składania wniosku

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna – 75 tys. zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Podmioty starające się o dotację powinny liczyć się z koniecznością pokrycia 10% budżetu zadania w ramach wkładu własnego. Jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać udzielona zgoda na podniesienie wartości dofinansowania do poziomu 100%.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy https://sop.nck.pl w terminie do 9 stycznia 2023 roku.

Masz pytania dotyczące programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2023? Chcesz zrealizować z nami swój projekt? A może interesują Cię mobilne gry miejskie i terenowe?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także