Home dotacje Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury

W piątek, 16 kwietnia, rozpoczął się nabór wniosków do programu dotacyjnego NCK „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Niniejszy konkurs jest skierowany do domów kultury oraz bibliotek, w których skład wchodzą domy kultury. Do wygrania jest nawet 200.000 zł! Właśnie taką sumę można przeznaczyć na szkolenia lub zakup środków trwałych.

Cel

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia   i dalszego  rozwijania  statutowych  działań  jednostek  w  zakresie  edukacji kulturalnej oraz animowania działań  kulturalnych  w  społeczności  lokalnej  poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line lub w sposób cyfrowy.

Kto może wziąć udział?

 1. Domy  kultury,  ośrodki  kultury  oraz  centra  kultury  i  sztuki  posiadające  status samorządowej  instytucji  kultury – z  wyjątkiem  instytucji  współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Na etapie oceny merytorycznej dodatkowe punkty uzyskają instytucje, których  organizatorem jest gmina:

 • wiejska,
 • miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców,
 • miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalonych od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Działania

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektu, obejmującego zarówno część szkoleniową, jak i doposażenie.

 1. Obowiązkowa część szkoleniowa

 • Grantobiorca ma obowiązek uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu o projektowaniu oferty kulturalnej online oraz w minimum dwóch wybranych szkoleniach z jednego lub dwóch wybranych bloków tematycznych (projektowanie oferty programowej on-line, narzędzia internetowe lub zarządzanie).
 • Dodatkowo grantobiorca ma prawo skorzystać z 15 godzin konsultacji. Przydzielony tutor może wesprzeć grantobiorcę w audycie, ewaluacji, diagnozie potrzeb itp.
 1. Doposażenie jednostki

Grantobiorca na podstawie własnej strategii cyfrowej może dokonać zakupu wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy. Środki mogą być przeznaczone na wydatki takie jak:

 • sprzęt i akcesoria komputerowe,
 • sprzęt do przeprowadzania transmisji online,
 • elementy wyposażenia cyfrowego do prowadzenia działań multimedialnych (np. rzutnik, urządzenia audio, oprogramowanie),
 • niezbędne oprogramowanie oraz licencje,
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 1. Szkolenia spoza pakietu

Instytucje mogą przeznaczyć środki na organizację szkoleń dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych związanych z cyfryzacją danej instytucji kultury oraz przeniesieniem jej działalności do Internetu. Takie szkolenia mogą oczywiście wykraczać poza pakiet proponowany przez NCK. Czyli instytucja może sama zaprojektować temat szkolenia lub zakupić gotową usługę szkoleniową.

Szkolenia z nowych technologii

Ocena

W skład oceny merytorycznej projektu wchodzą:

 • korzyści dla wnioskodawcy i jego grupy odbiorców (10 pkt)
 • informacje o zaistnieniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności i przyczynienie się projektu do ich znoszenia lub przeciwdziałania im w przyszłości (30 pkt!)
 • oszczędność i racjonalność wydatków (15 pkt)
 • ocena działań z 2 ostatnich lat i perspektywa na najbliższe 3 lata (5 pkt)
 • wpływ zakupu wyposażenia na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii (8 pkt)
 • uwzględnienie działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych pracowników (12 pkt)
 • przydatność projektu osobom ze szczególnymi potrzebami (12 pkt)
 • przynależność instytucji do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej bez ograniczeń liczby mieszkańców lub gminy miejskiej lub powiatu z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalonych od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km (8 pkt)

Program „Konwersja cyfrowa domów kultury” a COVID-19

NCK przyzna aż do 30 punktów projektom podmiotów, które wykażą zaistnienie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla ich działalności kulturalnej. W ten sposób grantodawca chce wyselekcjonować przedsięwzięcia i instytucje, które najbardziej odczuły skutki pandemii. Dodatkowo umożliwiając przeprowadzenie konwersji cyfrowej chce przyczynić się do zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w konkursie został przedłużony do 21 maja! Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
Projekt powinien obejmować czas pomiędzy 1 lipca 2021 a 30 czerwca 2022 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80.000 zł, zaś maksymalna – 200.000 zł.
Dodatkowo nie jest wymagany wkład własny.

Wniosek należy złożyć w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK – http://sop.nck.pl.

Potrzebujesz pomocy przy stworzeniu strategii cyfrowej? Napisz: goodbooks@goodbooks.pl!

Zobacz także