Home inne Realizujemy doktorat wdrożeniowy we współpracy z Politechniką Wrocławską!

Realizujemy doktorat wdrożeniowy we współpracy z Politechniką Wrocławską!

Z początkiem października tego roku Alicja Krawczyńska, project manager marki Good Games, rozpoczęła realizację doktoratu wdrożeniowego. Jego istotą jest połączenie świata nauki ze sferą biznesu dla obopólnych korzyści, a jednocześnie alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej.

Problem naukowy

ScrumPotrzeba opracowania „szytych na miarę” metod w zakresie zarządzania projektami non-profit w świecie kultury, w tym zarządzania ryzykiem projektów, dostosowywania procesów organizacyjnych czy budowania zespołów wynika zarówno z praktyki, jak i ze stanu badań naukowych. W zakresie zarządzania ryzykiem i podejścia Scrum prowadzone do tej pory badania dotyczyły przede wszystkim organizacji o charakterze komercyjnym i projektów z dziedziny IT. Sam Scrum zaś w organizacjach kulturalnych został wdrożony i opisany w stosunkowo niewielkiej liczbie publikacji.

Temat rozprawy brzmi: „Metoda zarządzania ryzykiem w projektach kulturalnych non-profit”.

Badania dotyczące zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem podejścia Scrum w ramach rozprawy doktorskiej będą stanowiły nowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w projektach, uwzględniające specyfikę organizacji (przedmiotu badań), a opracowany model będzie pierwszym modelem zarządzania ryzykiem dostosowanym do projektów kulturalnych, wykorzystującym elementy zarządzania zwinnego. Opracowane zostaną również takie nowe elementy zarządzania ryzykiem projektów kulturalnych, jak rejestry i klasyfikacja ryzyka czy wzorce list zadań do wykonania (backlogi) wraz z atrybutami.

Problem biznesowy

Głównym założeniem biznesowym jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. W tym przypadku firmy usługowej, a taką jest firma Good Books, w ramach rozprawy zostanie opracowany potencjalna nowa, innowacyjna usługa szkoleniowa. Przeprowadzone w ramach badań studia przypadków będą stanowiły podstawę do wstępnej weryfikacji proponowanej metody zarządzania ryzykiem w projektach kulturalnych a następnie prowadzenia dalszych analiz i przygotowań w kierunku wdrożenia tej usługi do stałej oferty firmy.

Planowany termin zakończenia prac nad rozprawą to jesień 2024 roku.

Zobacz także