Home inne Gry edukacyjne na urządzenia mobilne – nauka biologii

Gry edukacyjne na urządzenia mobilne – nauka biologii

Firma Good Books została jednym z laureatów konkursu w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”. Dzięki temu już w październiku 2023 rozpoczynamy realizację innowacyjnego projektu, którego celem jest wsparcie dla nauczycieli biologii we wdrażaniu nowych metod nauczania wykorzystujących gry. Projekt w sposób praktyczny łączy świat nauki i biznesu.

Partner naukowy projektu

Józef KrawczykDr Józef Krawczyk kieruje pracownią Edukacji Biologicznej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Łączy funkcję wykładowcy akademickiego i nauczyciela biologii w Liceum Ogólnokształcącym nr 16 we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień biologicznych oraz dydaktyki biologii. Prowadził badania, mi in. z zakresie ekologii populacji roślin, zaburzeń ekologicznej organizacji populacji roślin pod wpływem działalności człowieka, stopnia skażenia środowiska (wody, gleby i powietrza) przy użyciu biowskaźników roślinnych i wiele innych wiązanych z szeroko pojętą ochroną ekosystyemu.

W swojej działalności dydaktycznej szuka rozwiązań pozwalających na wykorzystanie najnowszych osiągnięć biologii w dydaktyce na różnych etapach edukacyjnych, stosowanie eksperymentu i ćwiczeń terenowych w dydaktyce. Pracuje także nad sposobami kształtowania kompetencji kluczowych, w szczególności kształtowania kompetencji związanych z kreatywnym rozwiązywaniem problemów. W sposób szczególnie angażuje się w działania związane z edukacją środowiskową, m.in. poprzez rozpowszechnianie w szkołach metod badań bioindykacyjnych stanu środowiska przyrodniczego, prowadzenie uczniowskich projektów edukacyjnych związanych z badaniem lokalnego środowiska (liczne warsztaty i wykłady dla nauczycieli i uczniów szkół) oraz publikowanie artykułów z tego zakresu.

Wielokierunkowość kształcenia

Współpraca między firmą Good Books Marcin Skrabka i dr Józefem Krawczykiem została zainicjowana podczas konferencji naukowej dla dydaktyków, gdzie prezentowano nowoczesne metody pracy z uczniami.

Przeładowanie szkolnych programów nauczania informacjami wymusza poszukiwanie metod nauczania, które pozwolą na realizację treści programów oraz przyczynią się do podnoszenia efektywności kształcenia. Ważne jest też rozbudzanie ciekawości poznawczej i zwiększenie zainteresowań naukami biologicznymi i przyrodniczymi. Jednocześnie  wśród wyzwań zapisanych w Zintegrowanej Strategii (2020) i Rezolucji Rady Europy (2021) znajdujemy zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe, pracy zespołowej i potrzebę rozwoju krytycznego, samodzielnego myślenia. Ponadto edukacja powinna odzwierciedlać założenia zrównoważonego rozwoju, obejmując nie tylko ekologię, ale też sferę społeczną i ekonomiczną. Stąd interdyscyplinarność i wielokierunkowość powinna być podstawą kształcenia środowiskowego.

Celem projektu jest wsparcie nauczycieli we wdrażaniu nowych metod nauczania wykorzystujących gry. Powstanie przewodnik metodyczny, w którym będą zawarte scenariusze zajęć stacjonarnych i terenowych. Osadzenie gier terenowych w środowisku lokalnym ukaże problemy, a jednocześnie skłoni do działania.

Dzięki realizacji projektu powstaną gry na smartfony wraz ze scenariuszami lekcji wykorzystywane do nauki biologii i edukacji środowiskowej. Pozwoli to a podniesienie efektywności kształcenia – zdobywania wiedzy i kształtowania kompetencji docelowo przydatnych na rynku pracy, z drugiej strony przyczyni się do kształtowania odpowiednich postaw społeczeństwa względem środowiska naturalnego.

Najważniejsze założenia projektu

Projekt będzie trwał 12 miesięcy, od października 2023 do września 2024. Będzie realizowany przy współpracy naukowca – dr Józefa Krawczyka, zespołu projektantów gier i zespołu promocji z Good Books a także otoczenia zewnętrznego – Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, szkół, w których zostaną zrealizowane rozgrywki pilotażowe oraz Pracowni Edukacji Biologii.

Całość działań obejmuje następujące etapy:

 • Analiza podręczników do biologii analiza podręczników pod kątem identyfikacji obszarów tematycznych, które są społecznie ważne;
 • Webinar i ankieta dla nauczycieli w celu zweryfikowania wybranych obszarów pod kątem użyteczności w dydaktyce biologii;
 • Opracowanie scenariuszy do gier mobilnych a następnie ich zakodowanie i przeprowadzenie testów w terenie;
 • Przygotowanie scenariuszy do lekcji biologii, podczas których będą stosowane powstałe gry.
 • Przeprowadzenie pilotażowych lekcji z wykorzystaniem scenariuszy i gier, analiza, wprowadzenie poprawek;
 • Opracowanie i udostępnienie przewodnika metodycznego z zastosowaniem gier.
 • Prezentacje i rozgrywki dla uczniów w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Projekt podsumowuje analiza strategiczna „go-to-market”, która będzie zawierała możliwości komercjalizacji produktu oraz szerszego udostępniania powstałych gier i scenariusz lekcji dla nauczycieli biologii oraz – docelowo – innych przedmiotów.

Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt dla nauczycieli biologii. Już 25 października, godzina 15:00-16:30.

Plakat wydarzenia: Gry edukacyjne na urządzenia mobilne – sposób na kształtowanie kompetencji i uczenie się biologii

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym projekcie?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także