Home dotacje Wszystko o programie: Edukacja kulturalna 2024

Wszystko o programie: Edukacja kulturalna 2024

Program Edukacja kulturalna 2024 ma na celu wspieranie takich działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnych, które będą pobudzać kreatywność i twórczo aktywizować uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

W programie duży nacisk położony jest zarówno na rozwój wiedzy i umiejętności, jak również na interakcję pomiędzy uczestnikami. Powinna być ona stymulowana dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi edukacyjnych, w tym nowych technologii i mediów.

Największa zmiana, która nastąpiła w programie to wycofanie możliwości realizacji zadań całkowicie w trybie online. O wszystkich zmianach dowiesz się z tego artykułu!

Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

   1. Kto może wziąć udział? ➜
   2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
   3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
   4. Koszty kwalifikowane ➜
   5. Ocena wniosków ➜

Pobierz regulamin Edukacja kulturalna 2024

1. Kto może wziąć udział?

  • biblioteki publiczne, domy i ośrodki kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury (o ile nie są współprowadzone przez ministra lub jednostki samorządu terytorialnego)
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

WykrzyknikJeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie! Warto zwrócić uwagę, że do limitu wliczane również wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2022 i 2023. 

2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań, takich jak:

 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych (zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności)
 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników (w tym zadania oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych)
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych,
  (w szczególności wykorzystujących formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”)
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami (wspomagające realizację podstawy programowej w zakresie przedmiotów artystycznych)

Edukacja kulturalna 2023 przewiduje realizację zadań 1-rocznych, 2-letnich oraz 3-letnich.

nowośćW regulaminie rok temu była możliwość realizacji zadania w całości w formie online. Obecnie dopuszcza się realizację tylko części zadania w takim trybie. zadania i po jego zakończeniu.
Dodatkowo nie jest możliwe finansowanie działań on-line obejmujących część prac nad realizacją zadania  bez publikacji/prezentacji efektów realizacji zadania.

3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

W przypadku wszystkich zadań realizowanych w ramach programu Edukacja kulturalna 2024 minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 30 tys. zł, a maksymalna – 500 tys. zł.

WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

4. Koszty kwalifikowane

1.  honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania,

nowośćW tym roku regulamin przewiduje także wypłatę honorariów dla osoby, która będzie pełnić w projekcie funkcję koordynatora dostępności w ramach zadania.

2. koszty podróży i transportu,
3. koszty noclegów i wyżywienia dla uczestników organizowanych przedsięwzięć (w tym dla artystów, jurorów, wolontariuszy),
4. zakup materiałów (wraz z dostawą!) niezbędnych do realizacji warsztatów,

nowośćW zeszłym roku można było zakupić środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł. W tym roku zakup środków trwałych w ogóle nie jest możliwy, zaś materiały kupione na potrzeby warsztatów powinny „ulegać zużyciu w trakcie realizacji zadania lub pozbyciu„.

5. wynajem obiektów (też sceny, placu) oraz wyposażenia i sprzętu,
6. scenografia i stroje
7. promocja, reklama i poligrafia

nowośćW ramach kwalifikowanych kosztów promocji i reklamy pojawił się ustęp o możliwości pokrycia kosztów przygotowania i wydruku plakatu informacyjnego (oczywiście z logotypami i informacjami o źródle finansowania!)

8. nagrania audio/wideo
9. koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
10. pozostałe koszty (WYŁĄCZNIE: ubezpieczenia, koszty licencji, materiały nutowe, projekt i wykonanie statuetek i dyplomów oraz zakup nagród rzeczowych). 

5. Ocena wniosków

Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

  • wartości merytorycznej,
  • zgodności z celami programu,
  • wartości organizacyjnej.

WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2023 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Przydatne informacje

Pobierz regulamin Edukacja kulturalna 2024

Przeczytaj o pozostałych programach:

Partnerstwo dla książki 2024 ➜
Promocja czytelnictwa 2024 ➜

Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także