Home dotacje Wszystko o programie: Kultura dostępna 2024

Wszystko o programie: Kultura dostępna 2024

Wszystkie programy MKiDN zobowiązują wnioskodawców do przestrzegania ustaw o dostępności. Jest jednak jeden szczególny program, którego założenia koncentrują się na tym temacie. Program Kultura dostępna 2024 ma na celu wsparcie instytucji w upowszechnianiu kultury niezależnie od sprawności, ale również miejsca zamieszkania, wieku czy majętności uczestników.

   1. Cele programu ➜
   2. Kto może wziąć udział? ➜
   3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? ➜
   4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana ➜
   5. Koszty kwalifikowane ➜
   6. Ocena wniosków ➜

Pobierz regulamin Kultura dostepna 2024

1. Cele programu Kultura dostępna 2024

   1. Podstawowym celem programu Kultura dostępna jest szeroko pojęte ułatwianie dostępu do kultury. Regulamin definiuje to jako „niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

   

  1. Innym, równoważnym celem programu jest wspieranie integracji społecznej. Chodzi o organizację wydarzeń, które włączą i nakłonią do współdziałania różne grupy odbiorców, takie jak dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby ze szczególnymi potrzebami. Instytucje powinny włączać ich w działania edukacyjne, o wysokiej wartości artystycznej i znaczeniu narodowym.


Dodatkowo w projektach ważne jest nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – placówkami opiekuńczymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami kultury.

2. Kto może wziąć udział?

 • państwowe instytucje kultury,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • uczelnie i szkoły artystyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


WykrzyknikJeden podmiot może złożyć 1 wniosek w programie!

 

3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację trzech typów zadań i działań:

 1. dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami,
 2. działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej (szczególnie w przypadku mieszkańców miejscowości o utrudnionym dostępie do kultury);
 3. organizacja wyjazdów do instytucji takich jak np. teatr, filharmonia, opera lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Działaniami towarzyszącymi w projekcie, które można finansować w ramach dotacji są także:

nowośćW regulaminie rok temu była możliwość realizacji zadania w całości w formie online. Obecnie dopuszcza się realizację tylko części zadania w takim trybie. zadania i po jego zakończeniu.
Dodatkowo nie jest możliwe finansowanie działań on-line obejmujących część prac nad realizacją zadania  bez publikacji/prezentacji efektów realizacji zadania. 

4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

W przypadku wszystkich trzech rodzajów zadań wnioskowane kwoty muszą mieścić się w przedziale 5.000 – 150.000 zł.

WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

5. Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia,

nowośćW tym roku regulamin przewiduje także wypłatę honorariów dla osoby, która będzie pełnić w projekcie funkcję koordynatora dostępności w ramach zadania.

 

 • koszty podróży/transportu,
 • noclegów,
 • wyżywienia,
 • zakup materiałów (wraz z dostawą!),

nowośćW zeszłym roku można było zakupić środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł. W tym roku zakup środków trwałych w ogóle nie jest możliwy, zaś materiały kupione na potrzeby warsztatów powinny „ulegać zużyciu w trakcie realizacji zadania lub pozbyciu„.

 • wynajmu,
 • promocji i reklamy,
 • poligrafia,

nowośćW ramach kwalifikowanych kosztów promocji i reklamy pojawił się ustęp o możliwości pokrycia kosztów przygotowania i wydruku plakatu informacyjnego (oczywiście z logotypami i informacjami o źródle finansowania!)

 • nagrań, stanowiących część zadania,
 • biletów,
 • przygotowania i przeprowadzenia zajęć, warsztatów, lekcji muzealnych,
 • zapewnienia dostępności,
 • licencji i praw autorskich,
 • ubezpieczeń.

6. Ocena

Warto zwrócić uwagę na następujące kryteria oceny:

 • Wykorzystanie form pracy z uczestnikami zachęcających ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Wykorzystanie dzieł o wysokiej wartości artystycznej i edukacyjnej oraz zasobów dziedzictwa narodowego.
 • Ocena trwałości efektów zadania, tzn. jego wpływ na odbiorców i przyczynianie się do budowania kapitału kulturowego lokalnej społeczności.
 • Zadanie w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Adekwatność planowanej współpracy z partnerami przedsięwzięcia.

Pobierz regulamin Kultura dostepna 2024

Przeczytaj o pozostałych programach:

Partnerstwo dla książki 2024 ➜
Promocja czytelnictwa 2024 ➜
Edukacja kulturalna 2024 ➜

Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także