Home Tags Posts tagged with "dotacje"
Tag:

dotacje

Patriotyzm Jutra 2021

by Gabriela
Patriotyzm jutra

Ruszyły nabory do trzeciego (obok Niepodległej i EtnoPolski), patriotycznego programu grantowego dla instytucji kultury! Patriotyzm jutra 2021 umożliwia sfinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianej edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy o historii Polski. W wymiarze ogólnopolskim lub lokalnym, stacjonarnie lub online.

Patriotyzm jutra

Patriotyzm Jutra to program dotacyjny, realizowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Operatorem programu jest Muzeum Historii Polski. W ostatnich 12 latach (2009-2020) dofinansowanie uzyskało ponad 1300 projektów, na kwotę 32 mln złotych. W samej ubiegłorocznej edycji programu (2020) Muzeum nagrodziło aż 120 projektów. Ze względu na sytuację pandemii wiele z nich zostało zrealizowanych online.

Patriotyzm jutra 2021 – cele, regulamin i przykładowe pomysły na projekty

Wydarzenie 11.02 o Patriotyzmie Jutra 202111.02 o godz. 10:00 weź udział w spotkaniu na temat tegorocznej edycji programu, które poprowadzi Marcin Skrabka! Opowie on o nowych zasadach, które pojawiły się w regulaminie i o wzorcowym wniosku, opublikowanym przez Muzeum Historii Polski. Omówi także różne patriotyczne projekty realizowane przez Good Books w ostatnich latach, a przede wszystkim pokaże przykładowe pomysły na realizacje w 2021 roku!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/860043448128710.

Zapisz się na webinarium: https://app.livewebinar.com/910-609-607.

Cele programu

 1. Budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, poprzez upamiętnianie doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Ale również przedstawienie doświadczeń życia codziennego w przeszłości i wspomnień przodków, jako źródła polskiej tożsamości.
 2. Podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących niegdyś tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.
 3. Przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, wzorów i inspiracji do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej.
 4. Upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej
  ojczyzny”.

Budżet

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3 840 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi

  • 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
  • 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają preliminarz kosztów w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT). Zaś wnioskodawcy, którzy mogą odzyskać lub rozliczyć VAT – w kwotach netto (czyli nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Kto może wziąć udział w programie?

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKDNiS oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe,
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich),
 • spółdzielnie socjalne.

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.

Zakres finansowania

 • działania edukacyjno-animacyjne oparte na współdziałaniu i interakcji, np. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne,
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym,
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii, dotyczącej głównie spraw społecznych i życia codziennego Polaków,
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii,
 • tworzenie stron i portali internetowych popularyzujących wiedzę o historii, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie.

Ponadto beneficjenci mają obowiązek udostępniać bezpłatnie utwory powstałe podczas realizacji projektu przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania.

Pośród kosztów kwalifikowanych znalazły się koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dokumentacją/rejestracją zadania, zakupem praw autorskich/licencji lub wydaniem własnej publikacji.

Uwaga: ze środków programu Patriotyzm Jutra nie można finansować pomysłów, którym poświęcone są inne programy dotacyjne. Projekty o tematyce niepodległościowej powinny być kierowane do programu Niepodległa, zaś te związane z kulturą ludową – do programu EtnoPolska.

Dotacja nie może być przeznaczona także na prace remontowe, przedsięwzięcia sportowe i akcje charytatywne.

Jak możemy Ci pomóc przy Twoim projekcie?

Szkolenia z zakresu edukacji historycznejGry historyczneTworzenie stron historycznychTłumaczenie na język migowy

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw swój numer telefonu, zadzwonimy!

   

  Kryteria oceny – wskazówka, na co powinieneś zwrócić uwagę!

  1. Ocena organizacyjna. Po pierwsze oceniane jest doświadczenie organizatora w realizacji podobnych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo za dotychczasową, udaną współpracę z Muzeum Historii Polski można uzyskać dodatkowe 5 z wszystkich 30 punktów w tym etapie.
  2. Ocena merytoryczna. Punkty w tej kategorii otrzymają projekty, które podejmują tematy historyczne dotychczas nieznane lub mało rozpoznane w powszechnym odbiorze. Punkty uzyskuje się również za niestandardową formę przekazu i zastosowanie interaktywnych i opartych na współdziałaniu form edukacyjnych, a także możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności lub wiedzy historycznej w praktyce.
  3. Ocena społeczna. Punktowana jest współpraca z innymi podmiotami oraz projektowanie działań dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, mających utrudniony dostęp do kultury.

  Składanie wniosku

  Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl i zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.
  Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 2 wnioski w programie.

  Pełna wersja regulaminu jest dostępna na stronie: https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Praca w grupie nad pisaniem dokumentów

  Zanim MKiDN ogłosi programy dotacyjne dla bibliotek, zachęcamy do udziału w trzech konkursach organizowanych przez PZU, mBank i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Wszystkie programy dotacyjne mają na celu wsparcie edukacji i rozwoju młodych ludzi.

  Z Fundacją PZU po lekcjach

  Program ma na celu przede wszystkim wspieranie innowacyjnych projektów, które rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje. Powinny ponadto poprawiać standardy nauczania i ułatwić zastosowanie nabytej w szkole wiedzy w praktyce.

  Kto może wziąć udział?
  Podmioty z obszarów wiejskich i miejscowości do 30.000 mieszkańców:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • uczniowskie kluby sportowe.

  Cel

  1. Nawiązanie współpracy z jednostką szkolnictwa, taką jak: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy lub szkoła policealna. Podstawą współpracy jest zaakceptowany i podpisany list intencyjny.
  2. Wspólna organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.
  3. Zaangażowanie do projektu lokalnego środowiska, np. w formie organizacji ogólnodostępnej akcji podsumowującej projekt.

  Wysokość dofinansowania: maksymalnie 90%, do 50.000 zł (wkład własny: min. 10%)

  Czas trwania projektu: maksymalnie 7 miesięcy, 1.12.2020 – 30.06.2021.

  Termin składania wniosków: 16 października

  Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow

  Równać szanse – Regionalny Konkurs Grantowy

  Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach.

  Kto może wziąć udział?
  Podmioty z obszarów wiejskich i miejscowości do 20.000 mieszkańców:

  • stowarzyszenia lub fundacje,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

  Cel
  Omawiany projekt zakłada rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi (13-19 lat):

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów  i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele  z korzyścią dla wszystkich.

  Młodzież powinna być aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu. Projekt powinien:

  • być realizowany dla grupy 12-20 osób,
  • mieć formę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi,
  • umożliwiać młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań,
  • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami),
  • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego z jego uczestników,
  • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym (w pierwszych 2-ch miesiącach) do dalszych działań projektowych.

  Oprócz dotacji organizatorzy programu przewidzieli wsparcie w postaci:

  • szkoleń i doradztwa dla koordynatorów projektów,
  • wizyt konsultacyjno-monitoringowych w miejscu realizacji działań,
  • materiałów promocyjnych (banerów, flag oraz koszulek i plecaków dla uczestników).

  Wysokość dotacji: maksymalnie 8.500 zł, do 80% (wkład własny nie jest wymagany, ale projekty posiadające wkład własny w wysokości min. 20% otrzymują dodatkowe punkty. Możliwy jest wkład własny w formie rzeczowej (praca, lokal, transport).

  Czas trwania projektu: 6 miesięcy, 1.02 – 31.07.2021.

  Termin składania wniosków: 27 października

  Więcej informacji: https://rownacszanse.pl/rkg2020

  Programy dotacyjne Fundacji mBanku

  Program oferuje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki) oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

  Kto może wziąć udział?

  • biblioteki,
  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe,
  • uczelnie wyższe,
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.

  Cel
  Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa.

  Koszty kwalifikowane:

  • koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty,
  • wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne,
  • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów,
  • trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

  Termin składania wniosków:

  1. 21 października 2020 godz. 17:00
  2. 25 listopada 2020 godz. 17:00
  3. 16 grudnia 2020 godz. 17:00

  Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Jednak każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie 3 razy. Co więcej, fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

  Więcej informacji: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

  0 comment
  0 FacebookEmail

  1918 – 1920 Pamiętamy

  by Alicja
  1918 i 1920 pamiętamy

  Jeśli nie otrzymaliście dotacji w ramach programu „Koalicja dla Niepodległej” – nadal jest szansa. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje konkurs „1918 i 1920 Pamiętamy” wspierający realizację projektów patriotyczno-edukacyjnych. Dofinansowanie mogą uzyskać działania upamiętniające odzyskanie niepodległości i Bitwę Warszawską.

  Dla kogo?

  Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami

  Zakres zadań konkursowych programu

  Wyżej wymienione organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na „żywe lekcje historii”, konferencje, seminaria, wystawy czy podróże historyczne do miejsc związanych z wydarzeniami 1918 i 1920 roku.

  Wśród zadań konkursowych znajduje się także organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (takich jak pikniki, rekonstrukcje, wieczornice) oraz sportowym (biegi, mitingi, zawody sprawnościowe).

  Zakres konkursu obejmuje również opiekę nad grobami poległych w walce o niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów.

  Upamiętnianie bohaterów i miejsc w grach mobilnych

  Niepodległa na FaliPretekstem do podróży historycznej i prawdziwie „żywą lekcją historii”, która ma szansę trafić do młodego pokolenia, są mobilne gry terenowe. Przykładem może być gra stworzona niedawno przez Good Games i Dom Kultury w Starych Babicach, upamiętniająca Bitwę Warszawską „Niepodległa na fali”. Fabuła gry jest oparta o wydarzenia, które rozegrały się właśnie tam, gdy telegrafiści ze Starych Babic nadawali Biblię, aby zagłuszyć Rosjan. W związku z tym uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od Urzędu Miejskiego aż do historycznej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Oprócz tego po drodze rozwiązują różnorodne zadania, odpowiadają na pytania i szukają kolejnych punktów na mapie, aby osiągnąć cel. Wszystko to, aby pomóc Wojsku Polskiemu wygrać Bitwę Warszawską 1920 roku.

  Więcej o grze: https://goodgames.pl/aktualnosci/niepodlegla-na-fali-w-starych-babicach/.

  W ten piątek odbędzie się premiera innej gry, która opowiada o wydarzeniach roku 1920 – „Echa Victorii… 350 km dalej”. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.

  Echa VictoriiJest sierpień, 1920 roku. Rzeczpospolita jeszcze nie okrzepła, jednak już czeka ją ogromne wyzwanie. Wojna. Ledwo odzyskana niepodległość jest zagrożona przez nadciągającego ze wschodu wroga. W rezultacie cały kraj jednoczy się w wysiłku. Choć Wielkopolska znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej, wśród mieszkańców wsi panuje powszechna zgoda – trzeba walczyć i każdy powinien tę walkę wspierać tak, jak może. W Chludowie, jak w wielu miejscowościach, obywatele spontanicznie powołują Komitet mający wspierać narodowy trud wojenny. Z Poznania, do miasteczka oddelegowani zostali dziennikarze, mający relacjonować prace Komitetu. Z dnia na dzień napięcie rośnie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nowe wiadomości z frontu, których dostarcza Dziennik Poznański…

  Gracze wcielają się w postaci wysłanych z Poznania dziennikarzy Dziennika Poznańskiego. Ich celem jest dostarczenie funduszy i zapasów na front i zdanie relacji rodzinom żołnierzy.

  Gra będzie dostępna od 25.09 na stronie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.

  Kwota dofinansowania

  Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2.500.000 zł.

  Organizacja jest zobowiązania przeznaczyć na realizację projektu środki finansowe w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Środki te mogą pochodzić z:

  • wkładu własnego finansowego;
  • środków finansowych z innych źródeł publicznych;
  • pozostałych środków finansowych;
  • świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

  Ponadto wymagany jest także wkład własny niefinansowy, tj. wkład osobowy i wkład rzeczowy.

  Termin konkursu 1918 – 1920 Pamiętamy

  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 2 października 2020 r.

  Termin wyznaczony na realizację zadań: od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Moja Mała Ojczyzna

  Jeśli masz pomysł na lokalne działania, które mogą przysłużyć się Twojej społeczności – program „Moja Mała Ojczyzna” jest dla Ciebie! Wymyśl jak w innowacyjny sposób zagospodarować przestrzeń publiczną lub upamiętnić miejscowych, historycznych bohaterów i zdobądź 30.000 zł na realizację swojego celu. I to bez wkładu własnego!

  To już IV edycja programu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Celem projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym i kreowanie postawy patriotyzmu.

  W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.

  Kto może wziąć udział?

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • biblioteki publiczne,
  • domy kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

  Na co można uzyskać wsparcie?

  Projekt zgłoszony do konkursu „Moja Mała Ojczyzna” musi przede wszystkim realizować cele programu wymienione powyżej. Ponadto, w regulaminie jasno określono na jakie cele można przeznaczyć uzyskane środki finansowe. Sugerowane działania to:

  1. modernizacja lokalnej przestrzeni publicznej, która przysłuży się zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
  2. upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych związanych z danym miejscem, w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci (uwaga: z korespondencji z koordynatorem konkursu wynika, że efekt projektu powinien być trwały i materialny, nie wirtualny);
  3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
  4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.

  Godne uwagi jest to, że środki mogą zostać wykorzystane także na:

  • zakup sprzętu związanego z projektem,
  • zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu,
  • porady specjalistyczne i koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500 złotych brutto,
  • koszt tablicy informacyjnej.

  Uzyskanych środków pieniężnych nie można wykorzystać na:

  1. bieżącą działalność grantobiorcy,
  2. wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
  3. organizację zajęć, warsztatów, kursów i szkoleń,
  4. organizację konkursów (ani zakup nagród), festiwali, koncertów i innych wydarzeń,
  5. wycieczki, wyjazdy, turnusy, kolonie.

  W trakcie trwania projektu można dokonywać przesunięć do max. 10% budżetu bez konieczności informowania Fundacji BGK.

  Dodatkowe informacje

  Jeden wnioskodawca może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek

  Ze względu na COVID-19 czas realizacji projektów z poprzedniej edycji został przedłużony do końca 2020 r. W związku z tym zwycięzcy poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w tegorocznej.

  Terminy

  Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni. Dodatkowo powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). Jego realizacja powinna zmieścić się w przedziale czasowym od 4.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

  Termin składania wniosków upływa 31.07.2020 r. o godz. 13:00.

  Wyniki zostaną ogłoszone 01.10.2020 r. do godz. 18:00.

  Wniosek należy złożyć online na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.

  Więcej informacji na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna.

  Masz pomysł i chcesz skonsultować go z nami? Napisz lub zadzwoń: szkolenia@goodbooks.pl, 794 561 495.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Flaga Polski

  Koalicje dla Niepodległej. Program, który pozwala instytucjom kultury zdobyć dofinansowanie na projektu kulturalne i społeczne.

  Rok 1920. Generał Sikorski pewnym atakiem zdobył Nasielsk. Generał Krajewski kierował 18. Dywizją Piechoty w walce pod modlińską twierdzą. Marszałek Piłsudski dowodził grupą manewrową, która przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała nacierające na Warszawę wojsko bolszewickie.

  Bitwa Warszawska, potocznie zwana Cudem nad Wisłą, miała znanych i nieznanych bohaterów. Była ukoronowaniem wielu działań i walk o niepodległość. Dzisiaj, równe 100 lat później, mamy świetną okazją do uczczenia jej pamięci.

  Program dotacyjny ,,Koalicje dla Niepodległej”.

  Z pomocną dłonią wychodzi do nas program dotacyjny ,,Koalicje dla Niepodległej”, który daje duże możliwości działania i świętowania.

  Dlaczego ten program jest wyjątkowy?
  • brak obowiązku wkładu własnego,
  • wymóg stworzenia koalicji z innymi instytucjami.

  Program umożliwia realizację projektów bez wkładu finansowego ze strony instytucji, czyli dofinansowanie może wynosić nawet 100% wartości projektu. Warto jednak wiedzieć, że 10% inwestycji ze strony instytucji zapewni nam dodatkowe 2 pkt. (a każdy grantobiorca z pewnością wie, że jeden punkt może być na ,,wagę złota”).

  Dlaczego wymagana jest koalicja? Czy Good Books może być naszym partnerem?

  Świętować najlepiej w większym gronie. Toteż wymogiem projektowym programu jest stworzenie koalicji. Do współpracy należy zaprosić co najmniej dwóch partnerów. Zostać mogą nim m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • archiwa państwowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  • uczelnie publiczne lub niepubliczne
  • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą – np. Good Books
  • organizacje pozarządowe;
  • publiczne i niepubliczne szkoły.

  Pomyślcie, jakie miejsce w Waszym mieście jest obiektem użyteczności publicznej i skupia społeczność. Do współpracy możecie zaprosić straż pożarną, dworzec PKP, organizacje pozarządowe (NGO), projektantów gier lub firmy szkolące (prowadzące działalność gospodarczą). Najważniejsze, aby Wasi partnerzy dobrze wpisywali się w projekt. Jak zawsze – liczy się pomysł i spójna koncepcja.

  Kwalifikowane działania

  W ramach programu możecie realizować:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

  Warto zastanowić się nad działaniami, które będą bezpieczne do zrealizowania podczas pandemii. Ministerstwo wskazuje formę online jako działanie kwalifikowane. Warsztat przeprowadzony w takiej formie pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców. W związku z tym proponujemy Wam tematy szkoleń:

  • Edukacja dla młodzieży w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia historią?
  • Gry terenowe w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.

  ActionTrack i #Wiktoria1920 – opowiedz historię przez grę lub quest

  Mobilne gry miejskie, questy literackie czy też historyczne cieszą się niesłabnącą popularnością – taką grę możecie stworzyć na aplikacji ActionTrack. Umożliwia to kultywowanie pamięci w interaktywny sposób i świetnie trafia do młodzieży. Gra może prowadzić przez ważne punkty na mapie waszej miejscowości i kończyć się wspólnym świętowaniem na mecie. Jednocześnie każda mobilna gra czy też quest świetnie opowie historię zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, zatopionych w narracjach jakie oferują gry.

  Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zrealizowała mobilną grę miejską pt. ,,PiłsudskiGo’’. Była dużym sukcesem i możemy Wam zdradzić, że cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ale pamiętajcie, że nie tylko Piłsudski tworzył historię Cudu nad Wisłą. Był tam też Tadeusz Rozwadowski, Franciszek Latinik, Edward Śmigły-Rydz i inni. Z pewnością również zasługują na rozsławienie.

  Beneficjenci 2019. Dlaczego warto wziąć udział?

  Zastanawiacie się, czy warto brać udział? Przeczytajcie krótką relację p. Katarzyny Jędraszki z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, która była jednym z beneficjentów programu w zeszły roku:

  ,,W ubiegłym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie realizowała projekt skierowany do mieszkańców miasta „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej” we współpracy z Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i Tczewskim Klubem Morsów „Przerębel”. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” . W ramach projektu powstała wystawa oraz folder. Wystawa mieściła się w jednej z filii bibliotecznych i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.

  Dodatkowym wydarzeniem zaplanowanym w ramach projektu było wydarzenie o charakterze plenerowym 10 listopada na kąpielisku w Turzu nad jeziorem Damaszka, w trakcie którego tczewskie morsy zorganizowali kąpiel z okazji zbliżającego się 100-lecia powrotu Tczewa do Polski połączoną z promocją wystawy Tczew 1920 – Droga do Niepodległej. Na koniec wszyscy uczestnicy trzymając w dłoniach folder „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej” stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Kąpiel morsów miała także symboliczne znaczenie i nawiązywała do Zaślubin Polski z Morzem z 10 lutego 1920 r., które odbyły się po przyłączeniu Pomorza (w tym Tczewa) do Polski.” 

  Szukaj inspiracji

  Najważniejszy jest pomysł. Poszukaj inspiracji u siebie w mieście. Może jesteście regionem w którym odbywały się bitwy, przechodziły natarcia sowieckie lub kontrataki polskie? Miejscowy Dom Spotkań z Historią również chce aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu? Jak Wasza miejscowość jest powiązana z odzyskaniem niepodległości? Pamiętaj, aby zacząć od koncepcji i określenia głównego celu. Później zastanówcie się, jak to osiągnąć.

  Koalicja z Good Books i Good Games

  Możecie podjąć się koalicji z nami. W jaki sposób możemy współpracować?

  • projektowanie gier miejskich lub quizów na innowacyjnej aplikacji ActionTrack.
  • szkolenia związane z historią regionu i aktywizacją lokalnej społeczności.

  Napiszcie do nas, jeśli powyższe działania wpisują się w Waszą koncepcję. Ponadto możemy przeszkolić Was z przygotowania gier miejskich i innych działań angażujących mieszkańców do aktywności. Z pewnością razem stworzymy świetną koalicję.

  Zachęcamy do obejrzenie i przeczytania relacji z Samborca . Grę o Generale Stanisławie Grzmocie-Skotnickim stworzyli projektanci Good Games na aplikacji ActionTrack. Projekt został dofinansowany z programu ,,Koalicje dla Niepodległej’’.

  Ważne informacje i terminy.

  1. Wnioski można składać do 15 lipca 2020 roku do godziny 15:59.
  2. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł. brutto.
  3. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 000 zł. brutto.
  4. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r.
  5. Dodatkowe punkty można zdobyć za zaktywizowanie grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych oraz umożliwienie dialogu grup uznawanych za stereotypowe na siebie zamknięte.
  6. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.

  Masz pytania? Chcesz skonsultować z nami pomysł albo poszukujesz partnera?
  Skontaktuj się z nami:

  Joanna: 530 752 569

  Bożena: 794 561 495

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Projekt matematyczny dla bibliotekarzy i szkół

  Mpotęga to główny projekt matematyczny od mBanku, który finansuje działalność, skierowaną na pracę z dziećmi oraz z młodzieżą. W ramach projektu można dostać od 2 do 8 tysięcy złotych, a wkład własny nie jest potrzebny!

  Kto może wziąć udział w projekcie?

  • biblioteki publiczne;
  • szkoły podstawowe;
  • uczelnie wyższe;
  • organizacje pozarządowe;
  • grupy nieformalne.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Na nieszablonowe projekty, które pokazują interesującą stronę matematyki

  1. dla uczniów klas 4-6 (od 2 do 5 tys. zł)
  2. dla uczniów klas 7-8 (od 5 do 8 tys. zł)

  Od 2  do 5 tysięcy złotych można otrzymać na projekty dla uczniów klas 4-6. Ważne jest to, że przy tej grupie uczniów organizator grantu mBank najbardziej doceni projekty angażujące rodziców.

  Od 5 do 8 tysięcy złotych można otrzymać na projekty dla uczniów klas 7-8, aktywnie angażujące młodzież (w zespole musi być minimum 3 uczniów 7-8 klasy i jeden lider pełnoletni, możesz nim być Ty).

  Pomysły są takie:

  • innowacyjne warsztaty, ukazujące wszechobecność matematyki – to mogą być warsztaty matematyczne na ActionTrack;
  • matematyczny konkurs, gra terenowa lub inna aktywność – proponujemy zrobić go w formie matematycznego mobilnego quizu  lub mobilnej matematycznej gry terenowej na aplikacji ActionTrack.
  • wycieczki i spotkania tematyczne, które miałyby na celu pokazanie praktycznego zastosowania matematyki;
  • zajęcia matematyczne włączające rodziców – tutaj również można wykorzystać aplikację ActionTrack
  • stworzenie filmików edukacyjnych (mogą być  to filmiki kręcone telefonem komórkowym);
  • blogi na temat matematyki.

  Ale pamiętajcie, że mBank nie zamyka się tylko na w.w. propozycjach, lecz liczy na kreatywne podejście składających wnioski osób. Głównym celem jest działalność dla 4-6 klas i ich rodziców, związana z matematyką.

  Cele projektu?

  Projekt w całości musi dotyczyć edukacji matematycznej i ma trzy główne cele:

  1. stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej;
  2. zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;
  3. zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

  Najważniejsze informacje:

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Grant dla bibliotekarzy - Moje miejsce na Ziemi

  Biblioteka to nie tylko przestrzeń, gdzie można wypożyczyć książki. Biblioteka – to przede wszystkim ludzie. To strefa lokalnej kultury, wspólne doświadczenia, zachowanie tradycji i rozwój społeczności. Na rozwój kultury są niestety potrzebne dodatkowe finanse. Więc mamy dobre wiadomości: tym razem Fundacja Orlen daje aż 3 mln złotych na 300 najlepszych projektów! Wystarczy złożyć wniosek.

  Program „Moje miejsce na Ziemi”

  Regulamin programu twierdzi, że „celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi”.

  Czyli warunkiem otrzymania grantu jest stworzenie projektu związanego z lokalną społecznością, który integrowałby i spełniałby społeczne potrzeby jej mieszkańców oraz angażowałby różne lokalne podmioty.

  Dla kogo?

  Fundacja Orlen oferuje 3 mln zł dla instytucji kultury (w tym biblioteki, ośrodki kultury, muzea), dla szkół i przedszkoli, kół gospodyń wiejskich, parafii oraz innych organizacji pozarządowych.

  Ile można dostać?

  Składając wniosek, można wybrać jeden z czterech koszyków grantowych:

  1. koszyk z grantami o wartości równej 5.000 zł dostanie 120 podmiotów;
  2. koszyk z grantami o wartości równiej 10.000 zł dostanie 90 podmiotów;
  3. grant o wartości równej 15.000 zł dostanie 60 podmiotów;
  4. grant o wartości równej 20.000 zł dostanie 30 podmiotów.

  Ważnym jest fakt, że te projekty z w.w. czterech kategorii w 100% zostaną dofinansowane przez fundację. To oznacza, ze projekt nie wymaga wkładu własnego, który dla wielu bibliotek, szczególnie mniejszych, jest dużym problemem.

  Zasady programu

  Projekty, mające na celu pomóc lokalnej społeczności, mają szanse dostać grant. Muszą jednak one dotyczyć obszarów:

  • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. szkolenia dotyczące dziedzictwa lokalnego i edukacji regionalnej dla lokalnych seniorów, dla młodzieży, lub dla bibliotekarzy, mające na celu podniesienie świadomości na temat lokalnego “mojego miejsca na Ziemi”, także mobilne biblioteki, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, renowacja lokalnych zabytków, stworzenie muralu);
  • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste dla młodzieży i dzieci, lub inne).
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
  • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
  • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia);
  • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
  W sprawie projektów dotyczących dziedzictwa lokalnego, ekologii, lub innych warsztatów skontaktuj się z Bożeną: +48 692 811 201, lub Asią: +48 530 752 569.

  Gra terenowa w ramach konkursu

  W ramach projektu można zorganizować nawet grę terenową dotyczącą historii lokalnej. Co do tego będzie potrzeba?

  • Znajomość historii Twojego miejsca na Ziemi. Każda miejscowość ma swojego lokalnego bohatera. A opowieść o nim, o lokalnych wydarzeniach i przygodach można ubrać w słowa. Ale czy tylko? Historię można również opowiedzieć w formie mobilnej gry terenowej, gry planszowej, lub w formie komiksu.
  • Inspiracja innymi bibliotekami i ośrodkami kultury – możesz ją znaleźć na Facebooku Good Games.
  • Chęć i odwaga!
  W sprawach gier terenowych i mobilnych skontaktuj się z Alicją: +48 609 365 220.

  Najważniejsze informacje o projekcie „Moje miejsce na Ziemi”

  • Każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
  • Wniosek można złożyć do 31 marca 2020 r.
  • Rozstrzygnięcia – do 24 kwietnia 2020 r.
  • Projekt można zrealizować w ciągu jednego roku: od 1 czerwca 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.
  • Wnioski trzeba składać online na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl
  • Instrukcj​a WIDEO jak złożyć wniosekhttps://www.facebook.com/watch/?v=190964468996234​ ​
  • Regulamin programu oraz informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań znajdują się na stronie: https://fundacja.orlen.pl
  • W razie pytań dot. wniosku i swojego pomysłu można pisać e-maila na: mojemiejsce@orlen.pl lub od 9.00 do 14.00 dzwonić pod numer: 22 778 08 53.
  Zapraszamy do kontaktu – chętnie omówimy Wasz pomysł oraz wycenimy działania do projektu.
  0 comment
  0 FacebookEmail
  stypendium Ministra Kultury

  Czas przymierzyć się do złożenia wniosku na stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto się zmobilizować, bo to dokonała okazja, żeby zrealizować własny projekt i spełniać swoje ambicje.

  Dlaczego warto aplikować?

  Dobrze jest pomyśleć o tym, jako o szansie dla siebie. Na realizację projektu, który już od dawna chodził nam po głowie, albo nawet takiego, który wpadł do niej całkiem niedawno. Stypendia Ministra Kultury to stypendia twórcze (związane z konkretnymi dziedzinami artystycznymi) i stypendia z zakresu upowszechniania kultury (animacji, edukacji, zarządzania, wspierania rozwoju kadr i pracowników sektora kultury). Trenerzy Good Books korzystali z takich stypendiów i bardzo je sobie chwalą:

  Joanna Tabaka:

  Chyba jedyna taka możliwość, gdzie nie potrzebujesz fundacji i instytucji, aby pozyskać środki i Ty sam realizujesz autorski projekt. Rozliczenie też bardzo proste (choć minimalny stres zawsze jest). Polecam, bo to ogromny komfort działania.

  Marta Kryś:

  Polecam. Dzięki stypendium zrealizowałam projekt z edukacji regionalnej. Dużo pracy, ale i dużo satysfakcji.

  Karol Baranowski:

  Stypendium to niepowtarzalna szansa na rozwój zawodowy i osobisty. To możliwość działania w obszarach, które są Twoją pasją i jednocześnie dzielenie się tą pasją z innymi bibliotekarzami.

  Zasada jest prosta: co miesiąc stypendysta otrzymuje 3,5 tys. zł brutto miesięcznie, które mają zapewnić finansowy spokój i komfort na czas realizacji projektu. Na koniec prezentuje efekt swojej pracy i opisuje jej przebieg w specjalnym raporcie. Wniosek, podobnie jak do Programów Ministra składa się elektronicznie, potwierdzenie i wszelkie załączniki potwierdzające zaangażowanie i inne dokonania tego, który składa wniosek przesyła się tradycyjną pocztą.

  Dla kogo jest stypendium Ministra Kultury?

  Co ważne, stypendia nie obejmują tylko działalności twórczej, to znaczy: nie są przeznaczone tylko dla artystów. Ambitni i kreatywni pracownicy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, badacze i menadżerowie mają takie same szanse na zdobycie pieniędzy na rozwój swoich projektów, co artyści zajmujący się danymi dziedzinami sztuki. To duży przełom (który miał miejsce już kilka lat temu) i szansa na rozwój i profesjonalizację sektora. Dostrzeżenie potencjału, który tkwi w pracownikach instytucji, a nie tylko w artystach jest naprawdę dużym krokiem do przodu w myśleniu o kulturze w ogóle i zagospodarowaniem ogromnej wyrwy, w którą siłą rzeczy wpadali bardzo zdolni, pracownicy sektora, którzy z powodów, często tylko finansowych, nie mogli realizować swoich projektów. Na szczęście, co roku przy dziedzinach: „animacja i edukacja kulturalna” i „zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury” pojawiają się nazwiska dumnych stypendystów, którzy przez najbliższy rok lub kilka wybranych miesięcy będą realizować swoje przedsięwzięcia.

  Gramy na siebie

  Warto wziąć się w garść i podjąć decyzję o wypełnieniu wniosku. Z wielu powodów. Przede wszystkim stypendia mają na celu wspieranie indywidualnego rozwoju artystów, ale też animatorów, edukatorów czy badaczy. Jest to typowe „granie na siebie” – rozwój własnych umiejętności, podwyższanie kompetencji, istotny krok w karierze zawodowej, który później może otworzyć wiele drzwi. Dodatkowo, projekty realizowane w ramach stypendium służą czemuś większemu: dokonaniu jakiejś zmiany, działaniom na rzecz społeczności lokalnej albo grupy odbiorców, którą wokół siebie zgromadzimy. Dają możliwość połączenia dobrego z pożytecznym.

  Minister Kultury, organizator konkursu, daje składającym wnioski dużą swobodę. Mogą one albo „nawiązywać do tradycji, pozostawać w dialogu z osiągnięciami polskiej i światowej kultury”, ale też skoncentrować się na poszukiwaniu nowatorskich formuł – nowych bodźców, czegoś, czego dotąd nie było.

  Ważne jest, żeby propozycje wykraczały poza codzienną pracę, nie stanowiły jej naturalnego przedłużenia, tylko były czymś odrębnym, dodatkowym. Naturalne jest, że będą z nią jakoś korespondowały, przecież, najczęściej, to ta sama dziedzina: ważne żeby się nie pokrywały. Warto pamiętać też, że to co przesyłamy jako propozycję w ramach działań stypendialnych nie może pokrywać się z żadnym innym projektem finansowanym z środków zewnętrznych: grantów, konkursów, Programów Ministra itp.

  Aplikować – nic prostszego!

  Wniosek o stypendium składa się elektronicznie, przez znany z Programów system EBOI. Tradycyjną pocztą do ministerstwa przesyłamy tylko wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia wniosku i wszystkie załączniki, dodatki, którymi chcemy go wyróżnić: portfolia, dokumentacje foto i video poprzednich projektów, pisemne rekomendacje – taką większą wizytówkę w kopercie. Doświadczenie podpowiada, że warto aby materiały były przesłane w atrakcyjnej wizualnie formie, uporządkowane i takie, które „od razu widać”. Kolejna płyta, którą będą przeglądać oceniający może być nużąca, ale a to dobrej jakości wydruk – na pewno przyciągnie wzrok. Pamiętajmy też, żeby każdy z załączników, który przesyłamy pocztą elektroniczną dokładnie podpisać: imieniem i nazwiskiem, ale też numerem wniosku.

  Formularz

  Formularz jest krótki, prosty i przyjemny. Wyraźnie widać, czego komisja stypendialna oczekuje. Wymagane są szczegółowe i skrócone opisy projektów – warto dłużej popracować, przede wszystkim nad punktem „syntetyczny opis projektu/przedsięwzięcia”, bo to jest nasze pięć minut – okazja do autoprezentacji i zaciekawienia czytelnika. Od tego dużo zależy, czy po tych kilku zdaniach, ktoś będzie zaintrygowany, zaciekawiony, czy jednak przeciągnie się i ziewnie znudzony. Do tych, którzy lubią napisać więcej niż mniej: nawet w szczegółowym opisie zadania mamy ograniczoną liczbę znaków: warto upewnić się, że opisujemy wszystko precyzyjnie i we właściwych proporcjach. Należy jednak unikać skrótów myślowych i niezrozumiałych metafor – trzeba być precyzyjnym.

  Powinniśmy też przygotować się do nazwania i przedstawienia trzech najważniejszych celów projektu nad którym będziemy pracować kilka miesięcy, może nawet rok. Pamiętajmy o dwóch rzeczach:

  • pomimo tego, że poruszamy się w sferze kultury, czasami dość luźnej, płynącej własnym rytmem, cele realizacji projektu na pewno da się i powinno się określić jeżeli nie ma celów – nie ma projektów,
  • dobrze jest nie pomylić celów projektu z jego rezultatami, bo to widać od razu i niepotrzebnie obniża punktację.

  Grupy odbiorców

  Elementem ważnym i wymagającym uzasadnienia (!) są grupy odbiorców. Warto tutaj też poświęcić chwilę dłużej na przemyślenie wymaganych od nas uzasadnień do każdej z określonych we wniosku grup. Trzeba pamiętać, że uzasadnienie zbyt ogólne może nie przekonać oceniających. Warto powołać się na badania, swoje dotychczasowe kontakty z grupą odbiorców, znajomość ich potrzeb, ale też znajomość dostępnej im oferty i zakres ich codziennych działań.

  Nasze dokonania

  Jeszcze jedna istotna rzecz: we wniosku można opisać maksymalnie 10 najważniejszych z punktu widzenia składającego wniosek wydarzeń przedstawiających przebieg kariery artystycznej lub naukowej. Pamiętajmy, aby często z naszego rozległego resume wybrać te aspekty, które podkreślą nasze atuty i będą stanowiły podporę w ewentualnym uzasadnieniu przyznania środków. Chodzi o to, żeby zaprezentować dobrze też samego siebie, nie tylko projekt: uwypuklić nasz profesjonalizm, gruntowne przygotowanie i konsekwencję zawodowych wyborów.

  Wpisując na samym końcu naszego wniosku adres strony internetowej, czy profilu na portalu społecznościowym: upewnijmy się, że na pewno znajdują się na nim tylko takie treści, którymi chcielibyśmy podzielić się z komisją stypendialną. Niby drobiazg, a warto to wszystko dopiąć na ostatni guzik.

  Co na koniec?

  Na koniec klikamy „złóż wniosek”, a zaraz potem „wydrukuj potwierdzenie złożenia wniosku”. Nie wolno o tym zapomnieć. Następnie wymuskane portfolio i potwierdzenie złożenia wniosku nadajemy na poczcie – za potwierdzeniem odbioru. To też jest niezwykle istotne, bo potem jedyny dowód, jaki nam zostanie to ten mały skrawek papieru. Na koniec informacja mobilizująca: mamy czas do 15 kwietnia 2019. Tik-tak, tik-tak.

  Trzymamy kciuki!

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Patriotyzm Jutra

  „Patriotyzm jutra” to odbywający się już po raz jedenasty ogólnopolski program skierowany do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury, które chciałyby realizować projekty z zakresu edukacji historycznej, popularyzacji dziedzictwa kulturowego, kształtowania postaw wolnościowych, demokratycznych, solidarnościowych, czy wreszcie: patriotycznych.

  Ale… patriotyzm?!

  Pomimo mogących nasuwać się wątpliwości, do tej pory rzeczywiście „patriotyzm” i „edukację historyczną” organizatorzy tego programu rozumieli niezwykle szeroko. Wśród dofinansowanych w latach poprzednich projektów można znaleźć bardzo interesujące propozycje popularyzowania historii lokalnej, lokalnych bohaterów, często o charakterze feministycznym, kosmopolitycznym, czy międzykulturowym. Same zapisy regulaminu sugerują, że kwestie „patriotyczne” warto w realizowanych zadaniach rozstrzygać nowocześnie (na to wskazuje już sama nazwa programu), przestronnie i wieloaspektowo i -dzięki szerokiemu katalogowi zadań i odbiorców – na różne sposoby. Dotąd, wśród beneficjentów programu znalazły się zarówno instytucje, które zrealizowały w ramach projektu festiwal filmowy, kalendarium historii Polski w języku migowym, jak i koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy.

  Typy projektów

  Regulamin daje dosyć dużą swobodę, zastrzegając, że w ramach programu nie można starać się o dofinansowanie projektów badawczych, konferencji i sympozjów, wydawnictw czasopism, projektów stricte archiwistycznych i digitalizacyjnych, projektów konserwatorskich i imprez sportowych. Z ograniczeń właściwie to tyle.

  Zakres merytoryczny projektów jest praktycznie dowolny, należy jednak pamiętać, że regulamin nie przewiduje możliwości dofinansowania zadań odnoszących się bezpośrednio do obchodów stulecia niepodległości. Dla takich projektów adresowany jest inny program, innej instytucji (Biura Programu „Niepodległa” i Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, którego nowa edycja ma być ogłoszona lada moment).

  Zakładając więc teoretycznie, że na przykład: w naszej miejscowości jest arcyciekawa, ale mało znana lokalna historia, która realnie wpłynęła na losy społeczności, albo jej części, a my mamy pomysł, jak w interesujący, wciągający dla odbiorców sposób jak ją opowiedzieć, albo opowiedzieć na nowo, jeżeli mamy na myśli bardziej rozpowszechniony wątek – śmiało możemy aplikować.

  Podpowiedzi organizatorów

  Formularz wniosku, dostępy na stronie Muzeum Historii Polski (https://formularze.patriotyzmjutra.pl/) jest bardzo przyjemny i po samej jego konstrukcji możemy wyczytać kilka wskazówek organizatorów, dla nas jako wnioskodawców:

  • dobrze, jeżeli mamy trafnie zdefiniowane kwestie problematyki i kontekstów historycznych z jakimi przyjdzie nam zmagać się w projekcie – w praktyce znaczy to tyle, że realizując zadanie powinniśmy mieć oczywiście możliwie najpełniejszą wiedzę (nie jest program badawczy, w którym możemy coś teoretycznie rozstrzygać) o danym zagadnieniu i celnie zidentyfikowaną potrzebę jego prezentacji, korzystając przy tym z możliwie jak najtrafniejszych narzędzi;
  • warto pomyśleć o sposobach popularyzacji materiałów zrealizowanych w ramach projektu udostępnionych na zasadach wolnej licencji – o tym mówi już regulamin, także wyraźnie widać, że dla organizatora posłanie efektów naszej pracy w świat – jest niezwykle istotne. Najpewniej, zadania, które przewidziały taką możliwość, mogą liczyć na pewną preferencję. (UWAGA! Jeżeli zdecydowaliśmy się na realizację projektu, w ramach którego nie będzie możliwości udostępnienia materiałów – trzeba będzie to uzasadnić.)
  • obecność w formularzu punktu „wkład społeczny” powinna skierować naszą intuicję w stronę zadań realizowanych w bliskiej, bezpośredniej współpracy z odbiorcami – to taki element partycypacyjny programu, niezwykle popularny (i potrzebny) w programach grantowych.
  • Powinniśmy w realizację zadania zaangażować osoby, których doświadczenie, wiedza, wykształcenie i kompetencje będą odpowiednie do realizowanego przez nas projektu – jeżeli projekt poświęcimy np. historii lokalnych oddziałów partyzanckich, to do współpracy raczej zapraszamy kogoś, kto jest biegły w temacie, zna się na rzeczy, niż osobę, która na co dzień zajmuje się np. historią średniowiecznych cechów miejskich.
  • Ważne jest dokładne scharakteryzowanie miejsca realizacji projektu – już na etapie aplikacji o środki musimy wiedzieć, gdzie i dlaczego chcemy zlokalizować zadanie. Łatwo się domyśleć, że kwestie spójności będą tutaj kluczowe – spójność miejsca, idei i czasu – ewidentnie jest ważna dla organizatorów

  Kryteria oceny

  Co ciekawe, projekty w konkursie są oceniane w trzech etapach: ocena celowościowo-organizacyjna, której dokonuje Muzeum, gdzie niezwykle istotny będzie stopień realizacji celów programu, ale także profesjonalizm i szczegółowość (również dotyczy to kwestii skonstruowania preliminarza wydatków!), ocena ekspertów (ocena merytoryczna) i wreszcie, ocena całościowa, której dokonuje Zespół Sterujący. Dla nas, jako wnioskodawców, to ważna informacja. Projekty poddawane są zarówno ocenie strategicznej, jaki i merytorycznej i organizacyjnej, znaczy to, że wymagane są aplikacje szczegółowe, rzetelnie przygotowane, które wyczerpują zakres programu.

  Zwycięskie projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 5 000 do 70 000 zł. Trzeba się uporać z ich realizacją do początku grudnia br.

  Biblioteki i patriotyzm?

  „Patriotyzm jutra” to naprawdę bardzo dobry program, jak już zostało to powiedziane: wychodzący bardzo naprzeciw wnioskodawcom, gwarantując im dużą swobodę. Pozwala na wiele – dzięki temu, instytucje, które dotąd nawet nie myślały o zaangażowaniu w politykę historyczną (np. biblioteki – te zbiory prasy lokalnej, lokalnych wydawnictw, historii – tam tkwi uśpiony potencjał!) mogą śmiało spróbować. Będzie to doskonała okazja do rozwoju potencjału instytucji, twórczego wykorzystania zbiorów, nowego otwarcia się na współpracę z użytkownikami.

  Od czego zacząć? Od pomysłu! Od idei. Doświadczenie pokazuje, że czasami nawet najskromniejsze wątki historii, biografie mieszkańców, historie budynków, przedmiotów, stanowią najlepsze ilustracje często bardzo skomplikowanych procesów społeczno- historycznych. A w takich najskromniejszych wątkach są największe możliwości!

  Ważna rzecz na koniec: termin składania wniosków mija 8 marca. Do dzieła!

  0 comment
  0 FacebookEmail
  EBOI

  EBOI i formularz wniosku – Twoi nowi przyjaciele na jesienne dni

  Kiedy już mamy pomysł na projekt, który powali zespół sterujący na łopatki, trzeba go przybrać w szaty formularza wniosku. Akurat ten opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do jesiennych programów, jest… no, może nie jest sympatyczny, nie w każdym punkcie też najłatwiejszy, ale za to zdecydowanie nastawiony na współpracę z wnioskodawcami. Warto to wykorzystać.

  Ale od początku…

  Formularz wniosku do Programów Ministra Kultury jest przygotowany w specjalnym systemie EBOI – Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Jeżeli ktoś miał przyjemność zapoznać się bliżej z innym systemem wykorzystywanym w administracji publicznej: ePUAP, może odetchnąć z ulgą. EBOI jest lepszym, bardziej zdolnym i przystojniejszym bratem ePUAPu. Na tyle, na ile jest to możliwe jest przyjazny dla wnioskodawców, dzięki swoim funkcjonalnościom zasadniczo zmniejsza ryzyko popełnienia błędu formalnego, jest dosyć wydajny i raczej nie sprawia problemów technicznych. Co najistotniejsze dla wnioskodawców: pozwala zachowywać kopie robocze wniosków, tak długo, jak jest to konieczne, można więc wracać do swoich zapisków, rozwijać je, uzupełniać, edytować tak długo, jak wydaje się to niezbędne.

  Proste, krótkie menu, łatwa rejestracja i logowanie. Świat formularzy wniosków stoi otworem.

  Wypełniamy! Nie ma innego wyjścia

  Formularz zawiera oczywistości, podstawowe dane, informacje o instytucji – to zazwyczaj nie przynosi większych trudności. Aczkolwiek, jest jeden punkt, na który oceniający zwracają tutaj szczególną uwagę, wcale nieoczywisty…

  Większość rubryk, generalnie, wypełnia się „od ręki” – z niecierpliwością czekając na te naprawdę trudne, tam gdzie tabelka jest niepokojąco szeroka. Mimo wszystko, trochę przywykliśmy do wypełniania formularzy: przynajmniej raz do roku PIT, wszystkie kwestionariusze w lekarskich gabinetach, quizy i zabawy oparte o idee ankiety, wnioski z poprzednich lat… Jesteśmy z tym wszystkim za pan brat. Jednak jest coś, co po tym automacie naprawdę warto zrobić. W tej konkretniej sytuacji, kiedy walczymy o dofinansowanie fajnego projektu, na którego realizacji nam zależy,  naprawdę warto, zanim zacznie się wypełniać pola, które nie dotyczą adresu, numeru konta, czy kodu: przeczytać cały wniosek od początku do końca. Poznać jego strukturę, pytania, sposób sformułowania poleceń. To pokazuje nam, co dokładnie o naszym projekcie musimy wiedzieć, a co nie zawsze, nawet na etapie pisania aplikacji jest jasne.

  Jak go przerobić na nasze?

  Pól do wypełniania jest wiele, a odpowiedzi nie zawsze są oczywiste. Podczas pisania aplikacji, wpisywania treści w rubryczki i okienka, zwróćmy uwagę na logikę tego dokumentu, bo nasze działania muszą jej poniekąd odpowiadać. Jak to zrobić? Sposobów jest wiele, każdy z wnioskodawców tak naprawdę konstruuje swój system pracy nad wnioskiem. Jedno jest jednak pewne: harmonogram musi zgadzać się z kosztorysem, a opis ze wskaźnikami. Dwie rudymentarne zasady. To też pomaga dookreślać pomysł, zarysować go w konkretnej przestrzeni – zrobić pierwszy krok do jego realizacji. Nie jest to łatwe i często rozbieżności w tych przestrzeniach decydują o nieprzyznaniu dofinansowania i odpadnięciu z konkursu. Nie można się jednak poddawać, trzeba ćwiczyć, analizować i łączyć zapisy i regulaminowe wymogi z tym, co siedzi w głowach.

  Kiedy się nie zgadza…

  Bywają takie pomysły, skomplikowane, wielowątkowe, które „ciężko wytłumaczyć”. Co wtedy? Spróbować uprosić, ugryźć z drugiej strony. Ważne, aby:

  • nie pominąć żadnej z rubryk,
  • być konsekwentnym w sposobie zapisu danych we wniosku,
  • nie stosować skrótów myślowych,
  • nie wypełniać pól jedynie w połowie, czy jakiejś części,
  • wysłać wniosek o czasie. Całe szczęście, system jest skonstruowany w taki sposób, że jak tylko wykryje błąd, brak, niezgodność, to od razu to sygnalizuje. Ale czujnym należy pozostać!

  Nie warto się poddawać. Pamiętajmy, że każda wypełniona aplikacja, to krok bliżej uzyskania dofinansowania i realizacji ciekawych projektów. W tym przypadku, jak w życiu: trzeba ćwiczyć.  W razie wątpliwości, jesteśmy zawsze do usług.

  Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy, Good Books na posterunku i straży poprawnych wniosków.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  błędy we wnioskach do MKiDN

  1. Zły tytuł projektu.

  Zazwyczaj wnioskodawcy wybierają jedną z dwóch dróg:

  a) wariant bezpieczniejszy – tytułują projekt bardzo formalnie, poważnie i wydawać mogłoby się stosownie do okazji, ale wtedy bardzo często zapominają na przykład, że ograniczona liczba znaków jest w każdym z boxów formularza, więc coś się niepokojąco urywa w połowie słowa. Dodatkowo, formalne tytuły mniej przyciągają uwagę, a podwyższają poprzeczkę – jeżeli tytuł jest już bardzo „profesjonalny” (czasami niestety, pretensjonalny) to oczekuje się od wniosku, że będzie odpowiadał w formie i treści swojemu tytułowi. Także trzeba uważać.

  b) wariant bardziej ryzykowny – chwytliwy, czasami dowcipny tytuł. Tutaj warto zachować szczególną ostrożność, bo łatwo można przedobrzyć i dać się ponieść twórczym intuicjom, nie zawsze słusznym. Dobrze, żeby nie był zbyt abstrakcyjny i oderwany od meritum, bo tajemnica może w tym wypadku wywieźć nas w pole.

  Niemniej, trzeba pamiętać, że dobry tytuł może przyciągnąć uwagę oceniającego, wprawić go w dobry nastrój, albo zwyczajnie zaintrygować. Warto skorzystać z tej opcji. Dodatkowo, w czasie ogłoszenia wyników, cała Polska go pozna (bo listy beneficjentów są bardzo szczegółowo studiowane przez wnioskodawców) i tym samym, już na etapie koncepcji można zadbać o darmową promocję zadania.

  2. Kopiuj – wklej w pole „skrócony opis zadania” pierwszego akapitu pola „szczegółowy opis zadania”.

  Nie należy robić tego z dwóch powodów. Po pierwsze: to od razu widać, bo te pola sąsiadują ze sobą i już na wstępie dajemy świadectwo braku profesjonalizmu. Po drugie, jak to w szkole często bywało: taka odpowiedź jest „nie na temat”. Skrócony opis zadania to nasza wizytówka, coś, co ma przyciągnąć uwagę, zaintrygować, zaciekawić. To również coś, co będzie wykorzystywane przy tworzeniu krótkich opisów na stronę internetową, media społecznościowe, druki promocyjne. Należy do tego podejść poważnie i z uwagą a nie traktować tego jak wstępny, „rozgrzewający” akapit szczegółowego opisu zadnia. Te dwie rzeczy nie łączą się.

  3. Szczegółowy opis zadania nie opisuje zadania i jest ciągiem nielogicznych akapitów

  Nie wyjaśnia zadania, nie mówi o jego celowości i nie analizuje jego przykładowego wpływu (na rozwój instytucji, społeczności lokalnej, danej dziedziny artystycznej, grupy docelowej etc.). Dodatkowo, nie uzasadnia jego realizacji i (o zgrozo!) zawiera np. elementy zadania w formie listy, bez komentarza, które – teoretycznie – mają przemawiać „same ze siebie”. Nie przemawiają.

  4. Harmonogram zadania i kosztorys tworzone są całkowicie osobno i nie widać korelacji między nami.

  Wszystkie działania podejmowane w projekcie generują koszty i są realizowane w konkretnym czasie. Nie zawsze są to koszty kwalifikowane, tym samym  najczęściej pomija się je albo w harmonogramie, albo w kosztorysie: „bo przecież nie chcemy na to pieniędzy” – być może nie chcemy, ale zrealizowanie tych elementów często jest kluczowe dla powodzenia całego projektu. Brakuje ich albo w kosztorysie albo w harmonogramie, tym samym: nie są one przygotowane z odpowiednią starannością i naprawdę, to od razu widać.

  5. Złe opisy doświadczenia wnioskodawcy.

  To pole jest prawie na końcu i od razu widać, że najczęściej jest traktowane po macoszemu przez wnioskodawców. A gdyby się tak logicznie zastanowić, to oceniający, po lekturze dobrze opracowanego i pomysłowego projektu, słusznie zastanawiają się: „ale czy oni podołają?”. I często nie mają skąd się tego dowiedzieć, bo opisy instytucji są niestety formułowane w taki sposób, że nic z tego nie wynika. Nie widać, jak wnioskodawca jest przygotowany do realizowania np. warsztatów dla dzieci, pomimo tego, że wpisuje, iż instytucja trzy lata temu otrzymała środki na realizację wykładów dla seniorów o ekologii…

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Programy Ministra Kultury

  Stałym elementem trzeciego kwartału roku są aplikacje do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiadomo, w ubiegłym roku urządzono wszystkim nam – wnioskodawcom, beneficjentom, partnerom – niezłego psikusa, wstrzymując ogłoszenie konkursów prawie, że w nieskończoność. Było przy tym mnóstwo zamieszania, kłopotów z harmonogramami i kalendarzowego stresu: czy uda nam się wyrobić, czy poskładamy terminarze wszystkich uczestników, artystów, publiczności itd. Jednak w efekcie, dzięki programom powstało wiele ciekawych inicjatyw, wystaw, szkoleń, filmów, festiwali na najwyższym poziomie. Warto było! Warto też postarać się o środki na nowe pomysły, tym bardziej, że programy zostały niedawno ogłoszone i składać aplikacje należy już teraz. Dzisiaj radzimy, jak przygotować swój wniosek i zapraszamy na szkolenia i konsultacje z tworzenia aplikacji do MKiDN.

  Nie daj się zaskoczyć

  O co właściwie chodzi z tymi programami i skąd one się wzięły? Zastanawialiście się kiedyś? Programy są narzędziem (finansowym) w rękach ministra kultury, służącym dofinansowaniu najbardziej interesujących, wartościowych pod względem artystycznym, kulturowym, czy edukacyjnym projektów kulturalnych. O czym warto pamiętać, są jedyną możliwą platformą umożliwiającą transfer pieniędzy z budżetu państwa do: instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów prywatnych. Ministrowi wiążą ręce przepisy o finansach publicznych, dlatego też autorzy wszystkich pism  z prośbą o dofinansowanie jakiegoś projektu spotykają się z jedną odpowiedzią ze strony resortu: zapraszamy do złożenia wniosku w odpowiednim programie. Nie ma innego wyjścia, zachęcamy więc, by energię poświęcaną na przygotowanie obszernych pism włożyć w przygotowanie dobrego wniosku.

  System konkursowy zapewnia większą transparentność, bo wnioski tylko pod względem formalnym oceniane są przez urzędników, czy pracowników instytucji zarządzającej danym programem, oceną merytoryczną zajmują się powołani do zespołów eksperci, na podstawie ich rekomendacji minister decyduje ostatecznie o dofinansowaniu.

  Gra jest warta świeczki

  Pieniędzy w programach (jak i samych programów) jest sporo. Oczywiście, te środki to kropla w morzu potrzeb, biją się o nie przecież instytucje z całego kraju. Niemniej, pozostańmy optymistami: z dobrym pomysłem, solidnie przygotowanym wnioskiem, mamy naprawdę dużą szansę, by uzupełnić nasz budżet na rok, a czasami nawet na dwa lub trzy lata (bo programy zakładają też możliwość dofinansowań wieloletnich). Trzeba wszystko dobrze zaplanować, działać według planu, a na pewno, coś uda się uszczknąć z tego ministerialnego tortu. W ubiegłym roku programów było 31. Każdy z osobnym budżetem, w sumie: ponad 340 milionów złotych! W tym roku jest bardzo podobnie, także warto powalczyć.

  Czas, start!

  Tak, rzeczywiście, czas jeszcze jest, do 30 listopada – czyli ostatniego dnia naboru, jeszcze ponad 2 tygodnie. Regulaminy niby zostały ogłoszone, ale projekty z wniosków ubiegłorocznych jeszcze nieskończone, a w instytucji roboty nie brakuje. Ale wróćcie pamięcią do poprzedniego roku. Programy ogłoszono późno, wybuchła ogólnopolska panika: jak to? Nie zdążymy! Nie damy rady! Nie uda się! A jakby… jakby tak zacząć przygotowywać aplikację już teraz, od dzisiaj? Dać sobie czas, zapewnić luksus i komfort stworzenia alternatyw, planów be, awaryjnych wyjść dla każdej sytuacji? Każdy wniosek, czy projekt to jest (na szczęście) skończone uniwersum – może przebiegać według określonej liczby scenariuszy – mając doświadczenie (i czas), łatwo można je przewidzieć. Jeżeli brakuje doświadczenia, macie nas. Pomożemy!

  Co mi to da?

  Luz. Bezpieczeństwo. Spokojną głowę. A z projektowego punktu widzenia: wczesne planowanie daje wiele możliwości m.in:

  • lepiej rozwinąć i dopracować projekt: np. przygotować analizy i badania, które mogę podnieść poziom przesłanego do oceny ekspertów wniosku, opracować lepszy opisu projektu i poszczególnych jego części (w tym wszystkim służymy pomocą), a także: skonsultowania go w szerszym gronie (Może właśnie z nami?);
  • lepiej skosztorysować projekt – przygotowując się do złożenia aplikacji z odpowiednim wyprzedzeniem mamy więcej możliwości – negocjacji, przygotowania wycen, wzięcia pod uwagę mnóstwa czynników, które mają wpływ na cenę usług, czy materiałów i co najważniejsze: więcej czasu zgromadzenie wkładu własnego (ha! W tym też możemy pomóc);
  • zarazić swoją ideą większą liczbę osób – zachęcić do współpracy profesjonalistów; tych fajnych gości, którzy dwa lata temu zrobili superwarsztaty albo tej znanej malarki, która świetnie pracuje z młodzieżą, albo tych z Wrocławia.
  • lepiej rozplanować wszystkie działania – stworzyć harmonogram, który nie będzie kolidował z innymi zadaniami, który da szansę rozwinąć się projektowi i rozliczyć go w regulaminowym czasie. Zwrotów dotacji lepiej unikać;
  • zapewnić lepszą promocję projektowi – to jest często pięta achillesowa projektów: fajny pomysł, a w ogóle o nim nie słychać. Wcześniejsze planowanie pozwoli zdobyć lepszych patronów medialnych, wynegocjować lepsze warunki umów patronackich (będzie na to po prostu więcej czasu), zorientować się w obłożeniach nośników reklamowych, ale też zaprosić do współpracy lepszych grafików.

  Ostatni dzień nie jest dniem najlepszym

  Ostatni dzień szkoły, jest dniem najlepszym. Ostatni dzień określony w regulaminie jako deadline składania wniosków nie jest dniem najlepszym na jego składanie. Z wielu względów. Mogą się wydarzyć rzeczy i sytuacje nieprzewidziane, losowe, które skutecznie nam uniemożliwią przesłanie aplikacji, której poświęciliśmy kilka tygodni naszej pracy. Wnioski do MKiDN składa się wyłącznie elektronicznie (pocztą do tej pory przesyłano jedynie potwierdzenie złożenia wniosku) w systemie, który generalnie dobrze i sprawnie działa, ale jak zacznie składać cała Polska… Albo może tym dniu nie będzie akurat dyrektora i trzeba będzie kombinować jak zdobyć podpis, czy ostateczną akceptację. W sytuacji idealnej, kiedy w przygotowanie wniosku jest zaangażowanych kilka osób (a nie jedna), warto też wszystkim zainteresowanym dać szansę i czas na poprawki, dopieszczenie całości, wygładzenie.

  Wszyscy to wiedzą, ale czemu, warto przypomnieć: samo pisanie, tworzenie i kosztorysowanie projektów w ostatni dzień kończy się różnie – niekiedy realnym sukcesem w postaci dofinansowania, oczywiście – ale jest okupione niepotrzebnym stresem, wysiłkiem, hektolitrami kofeiny i potężnymi, nocnymi, dawkami cukru. Na kawę i ciastko lepiej iść w przyjemniejszej atmosferze, a po wciśnięciu „wyślij” nie warto się martwić, że „jeszcze mogłam/mogłem to dopisać”, „motyla noga, zapomniałam/zapomniałem o tym”, „wszędzie literówki – może nie zauważą”.

  Niech topór nie wisi

  Wcześniejsze zaplanowanie działań i przygotowanie do złożenia wniosku gwarantują nam spokój ducha, jasność myśli i brak natłoku obowiązków. Wszystko to sprawia, że projekty tylko zyskują: są lepiej dopracowane, sumiennie skosztorysowane, wygodnie rozłożone w czasie, doskonale opisane, a dzięki temu wszystkiemu: lepiej ocenianie i finansowane. To już brzmi jak przekonywanie przekonanych.

  Tę samą taktykę można też zastosować przy ich ewaluacji. Zen, spokój ducha i czas na poprawki – bo jeżeli wniosek składamy wcześniej, to w przypadku ewentualnych błędów formalnych, osoby koordynujące program w danej instytucji, dają nam znać. A na poprawę raportu końcowego, warto dać sobie szansę tym bardziej.

  Gdzie znaleźć pomoc?

  Tutaj. W Good Books oferujemy szkolenia, które pomogą sprawnie przejść procedurę aplikacyjną. Krok po kroku wytłumaczymy jak zmierzyć się z formularzem wniosku, doradzimy, pomożemy zaplanować, zbadać i zdiagnozować, znaleźć partnerów. Pomożemy też z wkładem własnym. Służymy pomocą też przy konsultacjach gotowych już pomysłów. Wszystkiego, czego potrzebujesz.

  Jeśli szukacie pomocy przy pisaniu wniosku albo chcecie sprawdzić jego poprawność, skorzystajcie z naszych usług w tym zakresie. W listopadzie odbędą się trzy szkolenia z tworzenia aplikacji do MKiDN: we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Pracujemy w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy uczestnik będzie miał szansę skonsultować swój wniosek z ekspertem i dopracować aplikację tak, żeby miała jak największe szanse na uzyskanie finansowania. Oprócz szkoleń prowadzimy również konsultacje online, podczas których macie aż 90 minut na indywidualne spotkanie z fachowcem.

  Po więcej informacji zapraszamy na dotacjedlakultury.pl

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Logo konkursu Rozmowy zamiejscowe

  Dźwięki dla kultury

  Organizator programu Rozmowy Zamiejscowe ogłosił konkurs na działania kulturalne oparte na wykorzystaniu dźwięków. Przedsięwzięcie realizowane jest z myślą o średnich miastach, a na swój pomysł można dostać nawet 40 000 złotych.

  Rozmowy Zamiejscowe to międzynarodowy projekt dedykowany małym miastom. Zainicjowany przez warszawski Goethe-Institut we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie i Budapeszcie, programem DNA Miasta oraz Fundacją Współpracy Polsko Niemieckiej, Gazetą Wyborczą i Federalną Centralą Kształcenia Obywatelskiego.  Jego ideą jest szukanie odpowiedzi na pytania związane ze znaczeniem kultury w rozwoju małych miast we współpracy z animatorami i twórcami z tych miejscowości oraz utworzenie platformy wymiany doświadczeń.

  Do konkursu mogą zgłaszać się twórcy i animatorzy kultury, którzy prowadzą działalność na terenie miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych pomysłów. Istotne jest by działanie kulturalne wiązało się z miejscem, w którym zostanie zrealizowane – może odwoływać się do historii, wyzwań, z którymi mierzy się miejscowość oraz społeczność lub do lokalnej tożsamości. Pomysł może być częścią większego działania np. festiwalu, ale wymagane jest by forma pozwalała na samodzielne wykorzystanie jej w przyszłości.

  Zasady konkursu „Rozmowy zamiejscowe”

  W konkursie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o formę prawną uczestników konkursu, jednakże realizowane działanie musi mieć wsparcie lokalnej instytucji kultury, organizacji pozarządowej bądź firmy.

  Zgłoszenia są przyjmowane do 15 sierpnia 2018 roku i mogą mieć różną formę. Organizatorzy dopuszczają wykorzystanie nagrań dźwiękowych, animacji, nagrań wideo, stron WWW, rysunków czy też tradycyjnych opisów. Swój udział można zgłosić poprzez formularz zamieszczony na stronie organizatora.

  Pamiętajcie, że do konkursu można zgłaszać pomysły wykorzystujące dźwięki i szeroko rozumianą muzykę.

  Regulamin konkursu na stronie organizatora  dostępny jest w języku polskim i niemieckim.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  darmowy internet

  Jeżeli chcesz mieć darmowe WiFi w swojej miejscowości, to już niedługo Unia Europejska otwiera możliwość składania wniosków o dofinansowanie hotspotów. Czym są hotspoty? To miejsca, w których  udostępnia się bezprzewodowe połączenie do Internetu (WiFi). Oznacza to, że każdy może połączyć się z siecią za pomocą własnego urządzenia mobilnego (laptopa, tabletu, smartfona itd.)

  Na lata 2017-2019 przeznaczono na ten cel 120 milionów euro w ramach programu WiFi4EU. Wszystko to zgodnie ze słowami przewodniczącego Komisji Europejskie Jeana- Claude Junckera, który stwierdził, że  

  wszyscy powinni odnosić korzyści z łączności, oznacza, że ani miejsce zamieszkania, ani poziom dochodów nie powinny mieć przy tym znaczenia.

  Kto i kiedy może aplikować?

  O pieniądze może ubiegać się każda gmina oraz podmioty działające w imieniu gmin np. biblioteka, dom kultury, muzeum (pełen wykaz podmiotów kwalifikujących się można znaleźć tutaj). Możliwość złożenia wniosków zostanie otwarta 15 maja br. o godzinie 13. Już teraz można zarejestrować się na stronie programu WiFi4EU.

  Termin ten jest bardzo ważny, gdyż liczy się kolejność składania wniosków i na tej podstawie będą wybierane gminy do otrzymania dotacji.

  Warunki wykorzystania bonu na Internet

  Każda gmina, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dostanie bon w wysokości 15 tysięcy euro (około 64 tys. złotych). Jest ich 8 tysięcy i będą one rozdysponowane na 28 państw członkowskich.  Może wydać te pieniądze na:

  • zainstalowanie hotspotów Wi-Fi oraz sam sprzęt
  • modernizację starego sprzętu i zastąpienie poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi
  • częściowe sfinansowanie projektu o wyższej wartości

  Musi natomiast zobowiązać się, że z własnego budżetu pokryje przez co najmniej 3 lata:

  • abonament połączenia do Internetu
  • koszty konserwacji sprzętu

  Gdzie i dlaczego warto mieć darmowe WiFi w miejscowości?

  Gminy, które otrzymają bon, będą musiały wskazać “skupiska życia publicznego”, w których zainstalowane zostanie darmowe WiFi dla mieszkańców i innych użytkowników miasta. Jak wybrać takie miejsca?

  Oto nasze przykłady:

  1. Biblioteki– które przecież od dawna są źródłami wiedzy i informacji. Znakomita część zbiorów bibliotek jest już dostępna online. Jeśli biblioteka będzie oferowała dobry Internet pojawią się tam przedstawiciele pokolenia Y oraz Z  a także seniorzy, którzy przyjdą z niego skorzystać.
  2. Miejsca turystyczne– takie jak muzea, rynki miast czy skanseny. Ułatwi to wyszukiwanie informacji np. dotyczących dojazdu do innych obowiązkowych do odwiedzenia atrakcji w okolicy. W oczach turystów zbuduje wizerunek nowoczesnej miejscowości. Ponadto wyobraźcie sobie, że w tej przestrzeni tworzycie mobilną grę miejską, która tym bardziej pomoże w zwiedzaniu!
  3. Placówki edukacyjne– tam przez wiele godzin dziennie przebywają uczniowie i studenci. Jest to dobre rozwiązanie, bo nie każdą młodą osobę stać na płatny internetu 3G. Dając wszystkim dostęp do darmowego WiFi zmniejszamy wykluczenie takich osób. Dostęp do książek w formie e-booków, platformy e-learningowe oraz niekończące się zasoby wiedzy w coraz bardziej pomagają nowym pokoleniom w nauce. Wiele szkół i uniwersytetów nie wyobraża już sobie, by nie łączyć nowych technologii i tradycyjnych metod w swoich działaniach.
  4. Place, skwery, deptaki, parki– to będzie aktywować ludzi! Ktoś dzięki temu zorganizuje lekcję tańca w plenerze, freelancerzy wyjdą pracować poza dom, a grupy znajomych od razu będą wrzucać do mediów społecznościowych zdjęcia jak świetnie bawią się na świeżym powietrzu.
  0 comment
  0 FacebookEmail
  gry terenowe - jak zrobić własne?

  Gry terenowe wśród zadań kwalifikowanych konkursu

  „Niepodległa” to jeden z większych programów dotacyjnych, do jakiego można składać aplikację o dofinansowanie projektów historyczno-kulturalnych. Na świętowanie 100-lecie odzyskania niepodległości przeznaczono aż 6 mln zł. O wymaganiach i zasadach programu pisaliśmy szczegółowo w przewodniku po dotacjach patriotycznych. Tym razem chcemy Was zachęcić do realizacji jednego z zadań kwalifikowanych w programie – zorganizowania gry terenowej.

  Gra terenowa (gra miejska) jest nowocześniejszą wersją podchodów, spacerów tematycznych i formą na uatrakcyjnienie ścieżek zwiedzania. Zazwyczaj jest realizowana  sposobem tradycyjnym, z wykorzystaniem narzędzi analogowych. Niestety taka wersja może być zazwyczaj rozegrana tylko raz i, co gorsze, ma ograniczoną liczbę uczestników.

  Co zatem można zrobić żeby wielki nakład pracy, który zazwyczaj idzie na jej przygotowanie można było wykorzystywać jeszcze dłużej? XXI wiek przynosi nam w tej kwestii nowe możliwości w postaci.

  Dzięki nowym technologiom, każdą grę terenową można zamienić w formę rozgrywki typu PokemonGo. Przeniesiona na smartfony staje się bardziej dostępna, popularna i skuteczna. Tworzona i rozgrywana przez dzieci, młodzież, rodziców i seniorów pozwala łączyć pokolenia i pogłębiać między nimi współpracę. Wyróżniająca się ciekawą narracją może prezentować bogactwo lokalnego dziedzictwa w przystępnej formie. Decydując się na zorganizowanie gry terenowej,  możemy realizować pośrednio inne zadania programu „Niepodległa”. Trasa rozgrywki ma przecież wiele wspólnego z „wytyczaniem szlaków tematycznych i historycznych”, a zbieranie i nagrywanie lokalnych opowieści do gry to nic innego jak „tworzenie archiwów historii mówionej”.

  Jak aplikować o dotację na mobilną grę terenową w „Niepodległej”?

  Starając się o dotację na projekt w ramach „Niepodległej” musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

  gra mobilna

  Jeśli chcemy zrobić mobilną grę terenową na smartfony, musimy stworzyć ją w oparciu o sprawdzone narzędzie. Dzięki oprogramowaniu możemy zaprojektować całą rozgrywkę i kontrolować przebieg. Znacznie ułatwia to jej organizację w stosunku do gier tradycyjnych. Każdy gracz, wyposażony w swój własny smartfon, uzyskuje od razu dostęp do zadań, map, podpowiedzi, materiałów i pełnej zawartości gry. Chociaż porusza się po prawdziwych miejscach, przemierza ulice i dociera do różnych zakamarków miasta,  nawigacja i treść gry mieszczą się w jego telefonie. Łączenie świata wirtualnego z analogowym jest tu niezwykle wyraźne i niezmiennie fascynujące.

  Pamiętaj!

  1. Starając się o dotację na grę terenową, musisz uwzględnić w kosztorysie edytor gier i aplikację dla graczy. Nie oznacza to jednak zakupu oprogramowania! Wycenić należy wyłącznie LICENCJĘ, czyli sam dostęp do tych narzędzi na czas gry, którą chcemy zorganizować. Niezależnie od tego jaki soft wybrałeś, musisz pamiętać o tej zasadzie!
  2. Powinieneś ustalić rozsądny harmonogram działań. Zacznij od przeszkolenia zespołu, który będzie projektował rozgrywkę – ekipa przyszłych projektantów gier musi najpierw wyzwolić swoją kreatywność i poznać narzędzia, w których zapisze swoje pomysły.
  3. Wypełnij grę treścią – tyczy się to zarówno warstwy fabularnej jak i estetycznej. Najważniejszy jest temat jaki sobie obierzesz, oczywiście taki, które realizuje cele programu „Niepodległa”. Zapisując grę w aplikacji możesz umieścić w niej fragmenty historii mówionej zebranej wśród lokalnej społeczności, załadować do niej zdjęcia, fragmenty filmów. Myślisz o własnych ilustracjach? Zaplanuj to w czasie i budżecie projektu.
  4. Zaangażuj inne podmioty i współpracuj – programy takie jak „Niepodległa” chcą zacieśniać między nami więzi. Solidarne działania różnych instytucji wychodzą z korzyścią dla wszystkich. Chcesz zrobić grę dla biblioteki? Zaproś do projektu pobliską szkołę podstawową i skorzystaj z zapału uczniów.
  5. Pamiętaj aby zakupić nagrody i ukryć je na ścieżce zwiedzania – nie przez przypadek, geocaching jest tak popularny!

  Co uwzględnić w budżecie projektu?

  1. Koszt licencji/dostępu do oprogramowania na czas trwania projektu.
  2. Szkolenie zespołu organizującego i projektującego grę.
  3. Wykonanie grafik do gry (mogą być stworzone na warsztatach lub we współpracy z uczniami)
  4. Promocję wydarzenia

  Uwaga! Przygotowując wniosek, zawsze zapoznaj się z regulaminem programu i  zawartym w nim wykazem kosztów kwalifikowanych. Jeśli planujesz wydatki, które nie mogą zostać sfinansowane przez „Niepodległą”, zapłać za nie z wkładu własnego.

  Jaka powinna być gra na obchody 100-lecia niepodległości?

  • powinna upowszechniać wiedzę o rocznicy odzyskana niepodległości i pielęgnować wspólną pamięć obywateli,
  • wzmacniać poczucie lokalnej wspólnoty,
  • pokazywać związki między historią ogólnopaństwową a lokalnym środowiskiem

  Innymi słowy gra terenowa ma upamiętniać historię i włączać obywateli w jej aktywne przeżywanie. Jest to dobre medium to pełnienia takiej funkcji, dlatego że gra z założenia opiera się na licznych interakcjach, współpracy i działaniu ramię w ramię, a gra edukacyjna, jest po prostu inną formą nauczania. Odbiorca projektu nie jest w tym przypadku pasywny, tylko cały czas bierze udział w przedsięwzięciu, obcując z jego przesłaniem. Aktywne uczestnictwo odbywa się tutaj na dwóch poziomach: granie jest samo w sobie formą zaangażowanego udziału, ale już tworzenie gry wzmaga ten proces niebywale. Dlatego uczestnik projektu-gry może naprawdę poczuć się jego częścią, a nie tylko odbiorcą.

  Dlaczego gry terenowe sprawdzają się w edukacji?

  Gry terenowe i miejskie są coraz popularniejszym sposobem łączenia rozrywki z nauką. Uczą, bawiąc i bawią, ucząc. W strawny i przyjemny sposób zderzają młodych ludzi z tematami, które omijali szerokim łukiem i wciągają ich w rozwiązywanie zadań, które wcześniej postrzegali jako nudne. Każda gra – planszówka, gra wideo czy klasyczne podchody – angażuje. A wzniecanie zaangażowania jest dzisiaj pożądane, bo jest prawdziwą gwarancją sukcesu. To ono sprawia, że nam zależy, że oddajemy się jakimś zajęciom z pasją i przejęciem, wyostrzamy zmysły i kierujemy uwagę na określony cel, staramy się, próbujemy i walczymy. Kto nie chciałby rozbudzić takich uczuć w swoim uczniu? Komu nie zależy na skupieniu uwagi odbiorców i wywołaniu u nich pozytywnych emocji? Gry terenowe pozwalają zrobić to jeszcze intensywniej.

  gry angażują młode pokolenia

  Gry terenowe, gamifikacja a mobile learning

  Tradycyjna edukacja już od dawna łączy się z nowymi technologiami. Jest atrakcyjna, bo pozwala korzystać z różnych źródeł wiedzy i zdobywać ją w oparciu o interakcje społeczne. Tzw. mobile learning, czyli uczenie się przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych z dostępem do internetu, może przyjmować różne formy. Jedną z nich jest włączanie gier lub ich elementów w proces edukacyjny, z czego najciekawsza wydaje się możliwość projektowania własnych gier na smartfony i udostępnianie ich dowolnym graczom. Dla młodych korzystanie ze smartfonów jest naturalne i każdy ma telefon z dostępem do internetu, więc uczestnictwo w takim projekcie nie budzi oporów.

  W fińskich szkołach grają

  ActionTrack

  Fińska edukacja uchodzi za jedną z lepszych na świecie. Uczniowie z Finlandii nie tylko wypadają dobrze w testach, ale także czytają dużo książek. Wbrew pozorom nie są wcale obciążeni szkolnymi obowiązkami, zadaniami domowymi i korepetycjami. Ich system zdecydowanie unika wywoływania takiego stresu. W Finlandii stawia się na samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów. Może dlatego robienie gier mobilnych na lekcjach ani klasowe rozgrywki na zielonej szkole nikogo tam nie dziwi.

   

  uczniowie czytają tekst i tworzą ścieżkę zwiedzania

  Niesłabnącą popularnością cieszy się tam aplikacja ActionTrack. Oprogramowanie pozwalające projektować własne gry terenowe typu PokemonGo i interaktywne ścieżki zwiedzania. Dzięki edytorowi dostępnemu przez przeglądarkę uczniowie przygotowują scenariusze i projektują wyzwania dla gracza – uczą się zarządzać jego emocjami, stawiają go przed dylematami i projektują zagadki. Wykazując zdumiewającą cierpliwość, potrafią zaprojektować kompletną grę, razem z oryginalnymi ilustracjami, wyzwaniami i całą zawartością. Lekcje plenerowe wzbogaca się tam rozgrywkami, które angażują silnie młodych, mobilizując ich do szukania informacji, pracy w grupie i nieszablonowego myślenia. Gra jest rozgrywana na smartfonach lub tabletach z systemem iOS i Android.

  Co ważne ActionTrack pozwala śledzić postępy graczy, ich poczynania, położenie i odpowiedzi, co czyni aplikację interesującym narzędziem z perspektywy nauczycieli.

  Jak to robią w Polsce?

  ActionTrack to edytor online i 2 aplikacje natywne iOS/Android

  System ActionTrack bardzo dobrze sprawdza się w polskich bibliotekach. Bibliotekarze są bardzo aktywną grupą zawodową, która ciągle stara się zaoferować swoim czytelnikom coś nowego. Można śmiało powiedzieć, że gry terenowe i gry miejskie w Polsce już dawno stały się ich domeną. W ostatnich miesiącach odbyło się kilka bardzo ciekawych imprez związanych z premierami gier na ActionTracka:

  1. MBP Wrocław„MOCK. Przeszłość powraca”
  2. MBP Oświęcim – gra „Ale historia!” w ramach projektu 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
  3. Gdynia – gra „Filmobil” podczas  42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
  4. MBP Rumia / Stacja Kultura„Hobbit”
  5. WiMBP GdańskZnak Czterech

  Jak widać mobilne gry terenowe są nie tylko w zasięgu dużych miast i ich instytucji. Bardzo dobrze sprawdzają się także w mniejszych społecznościach, integrując w niewymuszony sposób społeczności lokalne . Są osadzone w charakterystycznych miejscach, ale dzięki edytorowi ActionTack można je dowolnie przenosić, edytować i dopasowywać do swoich potrzeb. Stwarza to możliwość wymieniani się nimi i budowania bazy gier edukacyjnych.

  Bibliotekarze udowodnili, że z książek można robić gry, a niechętni lekturze sięgają po nią, gdy uczynić z tego element rozgrywki. Przekonaliśmy się, że granie na smartofonie może wytyczać nowe szlaki zwiedzania, choćby śladem fikcyjnego detektywa z kryminałów Marka Krajewskiego czy też opowieści Grażyny Bąkiewicz o Mieszku i czasach wikingów. Jesteśmy pewni, że premiery gier uatrakcyjniają festiwale oraz imprezy kulturalne i same mogą stać w centrum takich wydarzeń. Angażują dzieci, a te wciągają w nie swoich rodziców, co rzadko dzieje się tak naturalnie. Co ważniejsze, raz stworzona gra może być wielokrotnie rozgrywana i przez co najmniej rok będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i gości.

  Tegoroczne obchody niepodległości są wyjątkowe. Setna rocznica będzie obchodzona na setki różnych sposobów. Oprócz tradycyjnych wystaw, koncertów, publikacji i spotkań na pewno znajdziemy gry terenowe przybliżające historię w sposób bezpośredni, aktywny i interesujący.

  Jeśli chcesz zrobić grę mobilną i zakupić licencję do ActionTrack zachęcamy do kontaktu z nami!

  email: goodbooks@goodbooks.pl

  tel. +48 604 998 304

   

  Zdjęcia pochodzą z opisanych w tekście rozgrywek, które odbyły się w polskich bibliotekach oraz materiałów własnych Good Books.

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Baner dotacji dla bibliotek 2018

  [AKTUALIZACJA]

  Skończyliście składać wnioski do programów MKiDN dysponowanych przed Instytut Książki? Myślicie, że to koniec dotacji na kulturę na ten rok? Nic bardziej mylnego!

  Trwają właśnie nabory do projektów patriotycznych, których beneficjentami mogą być biblioteki i instytucje kultury. Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik na co warto aplikować w lutym i marcu. Zachęcamy do wnioskowania o środki na realizację swoich pomysłów i przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje niezbędne do złożenia prawidłowych aplikacji. Nie wszędzie trzeba mieć wkład własny. Jeśli jednak brakuje Wam wkładu własnego, piszcie do nas na wkladwlasny@goodbooks.pl. Pomożemy znaleźć sponsorów, którzy go pokryją.

  Poniżej znajdziecie aktualne dotacje na projekty patriotyczne 2018 wraz z opisami, warunkami i terminami zgłoszeń. Na końcu zdradzamy kilka pomysłów na wnioski, dlatego radzimy dotrwać z lekturą do ostatniej kropki.

   


  Dlaczego warto aplikować do programów patriotycznych?

  Do pozyskania są naprawdę duże środki, z których można sfinansować wiele inicjatyw i pomysłów. Dwa programy, które będą realizowane w tym roku to aż 14 mln złotych z budżetu państwa, a do tego należy doliczyć jeszcze pieniądze z Fundacji BGK na projekty w ramach „Na 100 Niepodległa”.

  Co ciekawe, nie wszyscy chcą po nie sięgać…

  Na początku października 2017 r. biuro programu „Niepodległa” ogłosiło, że nie rozstrzygnie konkursu „Koalicje dla Niepodległej” z powodu… zbyt małej liczby aplikacji. Skoro zainteresowanie jest niewielkie, warto pochylić  się nad tymi możliwościami i działać, kiedy konkurencja śpi. Organizatorzy konkursu właśnie przyznali nową pulę pieniędzy – 6 mln zł!

  Dotacje na projekty patriotyczne mają duży potencjał, bo pozwalają realizować wiele inicjatyw i działań. Ich tematyka wcale nie musi być trudna ani nudna – wszystko zależy od dobrych pomysłów! Jeśli Wam ich brakuje, zawsze możecie liczyć na Good Books 🙂

   


   „Niepodległa” – nowe informacje

  W 2018 roku wypada setna rocznica niepodległości Polski. Kilka dni temu ogłoszono nowy nabór na dofinansowania w ramach programu „Niepodległa” – tym razem o budżecie 6 mln zł.

  Programowi przyświecają konkretne wartości: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka, które „wzmacniają wspólnotę w oparciu o polską tradycję państwową”. Żeby otrzymać pieniądze na swój projekt, trzeba skonstruować go dokładnie w oparciu o te założenia!  Opisując swój pomysł, musimy się do nich wyraźnie odnieść.

  Na co można dostać dofinansowanie?
  • Festiwale, koncerty, spektakle
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
  • Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych
  • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy
  • Wystawy wraz z katalogami
  • Publikacje

  Idea programu jest prosta – Polacy mają włączyć się w tegoroczne obchody i mieć świadomość tej wyjątkowej rocznicy. Realizowane działania powinny edukować, upowszechniać wiedzę o odzyskaniu niepodległości i pielęgnować wspólną pamięć obywateli. Chociaż brzmi to bardzo poważnie, chodzi o wspólne świętowanie oraz dumę i radość rodzące się z wolności i niezależności.

  Pamiętajmy by realizować te cele z uwzględnieniem historii naszego regionu – w mikro skali można uchwycić wielkie procesy i jeszcze lepiej się im przyjrzeć. Organizatorzy „Niepodległej”  „chcą wzmacniać poczucie wspólnoty lokalnej i państwowej”, więc szukanie śladów ogólnopaństwowej historii w najbliższym środowisku jest właściwym podejściem.

  Zadania powinniśmy realizować we współpracy z partnerami, których organizator wymienia w regulaminie – są to archiwa państwowe, szkoły i uczelnie, firmy, kościoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, IPN.  Nawiązujmy relacje w naszym środowisku, budujmy synergię i starajmy się łączyć siły, tak aby efekty naszych projektów były jak najlepsze.

  Na co zwrócić szczególną uwagę?

  Przygotowując aplikację, pamiętajmy że część naszych pomysłów może być wyłączona z finansowania. Nie możemy np. dostać pieniędzy na digitalizację zbiorów, zakup środków trwałych (w tym oprogramowania), imprezy masowe, kampanie społeczne ani realizację filmów. Środków na takie zadania trzeba szukać gdzie indziej.

  Minimalna kwota, o którą możemy wnioskować to 8.000 zł, a maksymalna to 150.000 zł. Nie może ona przekraczać 85% budżetu zadania.

  Dotacje na projekty są też chętniej przyznawane, jeśli działania kierujemy do osób wykluczonych.

  Kto może składać aplikować?
  • samorządowe instytucje kultury
  • organizacje pozarządowe
  Podsumowanie – „Niepodległa”


  „Na 100 Niepodległa”

  „Na 100 Niepodległa” to program prowadzony przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego skierowany do dzieci młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Program koncentruje się na zwiększaniu wiedzy historycznej, pobudzaniu postaw patriotycznych u młodych ludzi oraz angażowaniu w ten proces ich opiekunów.

  Przystępując do niego musimy wybrać jedną ze ścieżek:

  • „projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedzę historyczną na temat Polski” – 55 projektów dostanie po 10.000 zł
  •  „przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym” – 5 projektów dostanie po 120.000 zł

  Oba zadania muszą mieć charakter patriotyczny i być skierowane do dzieci i młodzieży. W przygotowania warto włączyć rodziców i opiekunów uczestników albo seniorów korzystających z naszej biblioteki lub instytucji. Międzypokoleniowa współpraca będzie dodatkowo punktowana.

  Pamiętajcie, że organizatorzy tego programu nie wymagają wkładu własnego!

  Jeden podmiot może składać tylko jedną aplikację.

  Podsumowanie – „Na 100 Niepodległa”:
  • Termin naboru: 31.03.2018 r.
  • Wyniki naboru: 04.05.2018 r.
  • Czas na realizację projektów: 01.07.2018 – 31.12.2018 r.
  • Formularz zgłoszeniowy: https://dotacje.fundacjabgk.pl/login
  • O programie: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/quot-na-100-niepodlegla-quot

   


  „Kultura – Interwencje 2018”

  Następny program, do którego można obecnie zgłaszać swoje projekty patriotyczne, tym razem organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Budżet programu to aż 10 mln zł, jest więc o co powalczyć. Cele „Interwencji” są wyznaczone dość szeroko, a program pozwala na realizację zadań różnego typu („tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym”), ale znowu pojawiają się tu wątki dziedzictwa narodowego i historycznego. Wśród zadań kwalifikowanych znajdziemy upamiętnianie rocznic i jubileuszy, rekonstrukcje historyczne oraz uroczystości o charakterze patriotycznym.

  Niewątpliwą zaletą programu jest szerokie spektrum działań, jakich mogą podjąć się wnioskodawcy. Regulamin dopuszcza realizację nagrań audio/video, papierowe publikacje, organizację szkoleń, festiwali, prowadzenie badań praktyk kulturalnych i wiele innych. To okazja dla tych, którzy nie mogli wnioskować o środki na takie inicjatywy w innych programach.

  Za co można dostać punkty? Za wykorzystanie lokalnego potencjału i budowanie oraz wzmacnianie więzi z najbliższym otoczeniem lub za realizowanie projektu na terenach ubogich w działania kulturalne. Dokładne kryteria oceny wniosku znajdują się w regulaminie programu.

  Dofinansowanie może wynosić do 75% budżetu zadania, a wnioskujemy o kwoty od 5.000 zł do 300.000 zł.

  Program na charakter cykliczny. W ciągu roku odbywają się aż 4 nabory:

  • do 14 lutego 2018
  • do 15 maja 2018
  • do 16 lipca 2018
  • do 14 września 2018

  Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze.

  Podsumowanie – „Kultura – Interwencje”:
  • Termin aktualnego naboru: 15.05.2018
  • Wyniki pierwszego naboru: 2 miesiące później
  • Formularz zgłoszeniowy: https://esp.mkidn.gov.pl/
  • O programie: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/kultura-interwencje
  • Beneficjenci z 2017 roku: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/kultura-interwencje-2017-wyniki-

   

     „Patriotyzm Jutra” – nabór zakończony

  Do 21-ego lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Pieniądze są przeznaczone na promowanie wiedzy o historii naszego kraju i wyrabianie postaw patriotycznych w obywatelach. Twórcy programu chcą wzmacniać świadomość narodowego dziedzictwa oraz upowszechniać wiedzę o tradycjach – także tych solidarnościowych i wolnościowych. Chodzi o to, aby spojrzeć na historię Polski jak na źródło cennych wartości, postaw i przykładów, które mogą być dzisiaj wzorem lub inspiracją dla współczesnych. W ramach programu można również realizować zadania, w których odniesiemy się do tzw. „małych ojczyzn”, czyli naszej lokalnej spuścizny. Odkrywanie nowych źródeł wiedzy o historii najbliższego otoczenia i przywracanie pamięci o jego losach to także działania mieszczące się programie. Projekty mają mieć charakter edukacyjny i mogą być skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

  Należy pamiętać, że w ramach „Patriotyzmu Jutra” nie można organizować konferencji i sympozjów oraz imprez sportowych, wydawać czasopism, prowadzić prac remontowych ani realizować projektów, które polegają wyłącznie na dygitalizacji i archiwizowaniu materiałów (działanie te nie mogą być jedynym komponentem zadania).

  O jakie pieniądze możemy się starać?

  Program jest podzielony na dwa rodzaje dofinansowań:

  • 30.000 zł, jeśli wkład władny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku
  • 70.000 zł, jeśli których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku

  Co istotne, jeden wnioskodawca może zgłosić dwa projekty w jednym naborze.

  Jakich błędów się wystrzegać?

  Pamiętajmy, że zgłoszony projekt nie może wyczerpywać się w formule, w jakiej prowadzony jest program „Niepodległa” na lata 2017-2021. Jeśli chcemy zorganizować działania wokół obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, startujmy właśnie do tego programu.

  Podsumowanie – „Patriotyzm Jutra”:
  • Termin naboru: 21.02.2018 r.
  • Czas na realizację projektów: do 14.12.2018 r.
  • Formularz zgłoszeniowy: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
  • Regulamin: http://muzhp.pl/files/upload/patriotyzm_jutra/regulamin_2018.pdf
  • O programie: http://muzhp.pl/pl/c/1532/patriotyzm-jutra
  • Beneficjenci 2017: http://muzhp.pl/files/upload/wyniki-_tabela_dofinansowane.pdf

   


  Jak stworzyć projekt patriotyczny? Co wpisać?

  Projekty patriotyczne nie muszą być realizowane wyłącznie przez osoby zajmujące się badaniem historii. Nasze dziedzictwo to bardzo szerokie pojęcie – może odnosić się do ogólnonarodowych wartości, jak i do środowiska lokalnego.  Na początek polecamy rozejrzeć się we własnym otoczeniu i poszukać w nim inspiracji do działania. Pamiętajcie, że dziedzictwo często odchodzi wraz z ludźmi, więc warto zainteresować się nowymi technologiami umożliwiającymi zapis dźwięku i obrazu. Często wokół siebie mamy naprawdę ciekawych, nieco zapomnianych bohaterów lat minionych, z którymi warto zrobić np. wywiad w formie video czy też podcastu.

  Jeśli nadal nie macie pomysłu, polecamy zapoznać się z jubileuszami i ważnymi rocznicami, które wypadają w tym roku. W poprzednich latach dofinansowywano projekty, które się z nimi wiązały.

  2018 ogłoszono rokiem:
  Dotacje na projekty patriotyczne a gry:

  Pokolenie Y i Z kocha smartfony i gry. Może warto więc wykorzystać narzędzia, które pomogą zapisać historię w innowacyjny sposób? Fińskie oprogramowanie edukacyjne do projektowania i przeprowadzania mobilnych gier miejskich Action Track może być dobrym pomysłem na projekt patriotyczny. Z jego pomocą można przygotować:

  • Szlaki tematyczne, które pozwalają odkrywać miejsca pamięci
  • Spacery śladami wybranej postaci historycznej
  • Grę miejską/terenową na postawie lokalnej historii, legendy lub wydarzenia
  • Interaktywną wystawę z kodami QR
  • Prezentację historii mówionej w przestrzeni miasta
  • Gamifikację powieści historycznych
  • Multimedialny pakiet edukacyjny

  A może zrobić projekt z użyciem VR?  Okulary do wirtualnej rzeczywistości pomogą w tworzeniu obrazów przeszłości (panoramiczne stare zdjęcia, filmy) i przydadzą się przy robieniu zadań do gier miejskich, np. pokojów zagadek.

  Powyższe propozycje to tylko przykłady na wykorzystanie smartfonów i nowych technologii w działaniach animacyjnych.  Specjaliści Good Books mogą też wesprzeć biblioteki i instytucje kultury w realizowaniu tradycyjnych gier planszowych. Nasi współpracownicy są mistrzami w ich projektowaniu i od lat szkolą laików z tajników tej sztuki. Na swoim pokładzie mamy także fachowców, którzy przy okazji projektu patriotycznego pomogą nagrać film, stworzyć podcast lub odtworzyć fragment dziedzictwa loklanego w postaci druku 3D lub fotografii.

  Jeśli już zaczniecie pisać wniosek – śmiało przyślijcie go do naszej konsultacji. Chętnie pomożemy uporać się z trudnymi zagadnieniami formalnymi jak i merytorycznymi. W tej sprawie piszcie na dotacje@goodbooks.pl lub dzwońcie do nas.

  Jeśli nadal nie macie pojęcia, jak zabrać się za ten temat, zapraszamy na szkolenie „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne – metody pracy ze społecznościami lokalnymi i narzędzia cyfrowe służące kultywowaniu i zachowywaniu lokalnej historii.”

  Pytania, wątpliwości? Piszcie na dotacje@goodbooks.pl

  Powodzenia!

  0 comment
  0 FacebookEmail
  Baner akcji Zgarnij 40000 zł na wydanie książki

  Hej debiutanci i marzyciele! Ludzie pióra i klawiatury! Lirycy i poeci! Prozaicy i beletryści! Eseiści, reporterzy, biografowie! Tłumacze i wydawcy! Ruszył program dotacyjny MKiDN „Literatura” skierowany właśnie do Was – pisarzy, twórców i wydawców. Na finansowanie Waszych dzieł są 4 mln zł, z czego na jeden projekt można przyznać aż 40 000 zł! Zachęcamy do niespiesznego zapoznania się z regulaminem dotacji, ale już teraz przedstawiamy jego najważniejsze elementy.

  Zadania w konkursie

  Startując w konkursie, wybieramy zadanie, które chcemy zrealizować:

  1. publikacja utworów literatury polskiej
  2. publikacja debiutów literackich polskich autorów
  3. publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski
  4. publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych

  *Do wniosku dołączamy dwie recenzje wydawnicze planowanej publikacji (podajemy nazwiska autorów recenzji).

  Organizator wskazuje preferencje, w oparciu o które powinniśmy realizować powyższe 3 pierwsze zadania:

  • mają być to publikacje niedostępne na rynku
  • mile widziane są debiuty
  • preferuje się powieści historyczne, książki dla dzieci i młodzieży, eseje, reportaże, biografie i literaturę faktu
  • zachęca się do niestandardowych form dystrybucji (audiobook, ebook, książka dla niewidomych i niesłyszących itd.)

  Jeśli chodzi o publikacje na temat wiedzy o kulturze, preferuje się te dotyczące sztuk performatywnych i wizualnych. Z programu są za to wyłączone te na temat muzyki, dlatego że przewidziano dla nich osobny program.

  O celach programu

  MKiDN wesprze projekty, które mają niekomercyjny charakter i uzupełniają rynkowe braki. Największe szanse mają publikacje, które odnoszą się do narodowej tożsamości, ważnych z jej perspektywy rocznic i jubileuszy (tegoroczne wskazujemy w tym artykule). Nacisk kładziony jest na debiuty, dlatego program jest okazją dla tych, którzy jeszcze nie zaistnieli w literackim świecie. Organizator zachęca do przygotowania projektów dla dzieci i młodzieży, więc zwłaszcza wydawcy literatury dziecięcej powinni przygotować swoje aplikacje. Już tradycyjnie zachęca się do używania nowych technologii, które otwierają czytelnictwo na nowe grupy użytkowników. W ramach programu można też wydać nowatorskie dzieło literatury światowej, albo takie, które odznacza się wysoką wartością, ale jeszcze nie zaistniało na polskim rynku. Wszystkie publikacje, o których mowa, powinny mieć wysokie walory artystyczne i być nastawione na promocję wartości w przeciwieństwie do większości pozycji dostępnych na rynku rządzonym przez prawa ekonomii.

  Podsumowanie

  • Termin naboru: 26 marca 2018
  • Termin wczesnego naboru (szansa na poprawę błędów formalnych): 12 marca 2018
  • Regulamin: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20180221_Regulamin_Literatura_2018.pdf
  • Formularz zgłoszeniowy: https://esp.mkidn.gov.pl/
  0 comment
  0 FacebookEmail
  Grafika dotacji dla bibliotek na projekty dla dzieci i młodzieży

  Ostatnio pisaliśmy o projektach patriotycznych i 15 mln zł dla bibliotek i instytucji kultury. Tym razem przyglądamy się, skąd można wziąć pieniądze na akcje skierowane do dzieci i młodzieży. Oczywiście przypominamy, że „Na 100 Niepodległa” jest propozycją kierowaną do osób między 7 a 18 rokiem życia, a  programy takie jak „Patriotyzm Jutra” i „Kultura Interwencje” pozwalają, a nawet zachęcają do podejmowania się działań skierowanych do najmłodszych, jednak dzisiaj pod lupę bierzemy wyłącznie programy, które mają służyć wyłącznie tej grupie.


  „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – edycja „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”

  Organizatorem programu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły. Projekty, które możemy składać muszą mieć charakter edukacyjno-wychowawczy i być skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (np. rodziny dysfunkcyjne). W ocenie wniosków brana będzie ich wartość merytoryczna,  innowacyjność, rozpoznanie realnych potrzeb dzieci i odpowiadanie na nie, realizacja hasła tegorocznej edycji programu, oraz rzetelny kosztorys. Punkty można dostać również za pozyskanie dodatkowych funduszy na projekt i za…  rekomendację dyrektora oddziału Banku WBZWBK. Nie zapominajcie o tym, bo regulamin programu mówi, że jeszcze przed złożeniem wniosku należy skonsultować się z dyrektorem najbliższej placówki bankowej w celu zapoznania go z Waszą inicjatywą.

  Maksymalna kwota grantu to 5.000 zł. Jest to dofinansowanie projektu, więc należy szukać jeszcze innych źródeł, które będą go finansować.

  Uwaga! Do każdego wniosku trzeba dołączyć listę dzieci (imiona bez nazwisk!), do których kierujemy swój projekt. Musimy opisać sytuację rodzinną każdego z nich – krótko i treściwie.  Listę potwierdza osoba, która ma uprawnienia do reprezentowania aplikującej Organizacji.

  Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

  Przyznane pieniądze nie mogą być wydane na wynagrodzenia osobowe koordynatorów projektu. Jedynie zatrudnieni specjaliści niezbędni do przeprowadzenia zakładanych działań mogą zostać opłaceni z konkursowych funduszy.

  Kto może aplikować?

  Placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, domy dziecka. Potwierdziliśmy u organizatorów, że mogą być również biblioteki. Hasło „Książka i sztuka- uczy, bawi, rozwija” powinno zachęcić bibliotekarzy do przygotowywania swoich projektów.

  Podsumowanie

  • Termin naboru: do 23 lutego 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników: 26 marca 2018 r.
  • Formularz zgłoszenia: https://granty.fundacja.bzwbk.pl/
  • Czas realizacji projektu: nie więcej niż 12 miesięcy; rozpoczęcie jego realizowania musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników (czyli nie później niż 26 września 2018 r.)
  • O programie: http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-dzieciecych-usmiechow/
  • Regulamin


  „Równać szanse”

  Za programem „Równać szanse” stoi Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Tym razem chodzi o wspieranie młodych ludzi (13 – 19 lat), którzy wkraczają w dorosłość. Na tym etapie życia człowiek dopiero rozwija skrzydła, ale powinien już stawiać sobie konkretne cele i wierzyć w swoje możliwości. Tytułowe równanie szans oznacza, że składane projekty powinny koncentrować się na działaniach zaprojektowanych z myślą o osobach z małych miejscowości (do 20.000 tys. mieszkańców).  Stworzenie dla nich warunków, w których perspektywy rozwoju nie będą związane jedynie z wielkimi miastami, a możliwości zdobywania i pogłębiania umiejętności pojawią się w ich lokalnym środowisku to priorytety, na które stawia organizator konkursu. Działania, które zaproponujemy muszą mieć cykliczny charakter i obejmować stałą grupę 20 osób. Pamiętajmy, że uczniowie klas siódmych i ósmych mogą stanowić maksymalnie jej 70%.

  Wysokość dotacji to nawet 40.000 zł.

  Jakie zdolności ma rozwijać projekt?

  Regulamin wskazuje je jasno. Chodzi o nowe spojrzenie na swoje otoczenie i samego siebie (mocne i słabe strony), sztukę skutecznego planowania (wyznaczenie celów, mierzenie efektywności), zjednywanie sobie innych (współpraca z drugim człowiekiem, instytucją, grupą) i wiarę we własne siły (rozumianą także jako sztuka prezentacji).

  Kto może aplikować?

  Organizacje pozarządowe z miejscowości do 20.000 tysięcy mieszkańców oraz Domy Kultury i biblioteki, które otrzymały już fundusze z programu „Równać szansę” od 2007 r. Jeśli Twoja placówka obecnie realizuje projekt z tego programu, nie możesz starać się o ten grant.

  Dwuetapowy nabór

  Pierwszym krokiem jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego, która wskaże potrzeby młodych ludzi i zasoby, z jakich można korzystać by je zaspokoić (wskazujemy dane statystyczne i własne obserwacje poparte np. rozmowami z młodzieżą). Organizator doradza jak ją przeprowadzić na swojej stronie internetowej,  25 lutego zaprasza na szkolenie w Warszawie, podczas którego zostaną omówione zasady sporządzania diagnozy, a 1 marca na webinarium o tej tematyce (seminarium on-line odbędzie się na stronie www.rownacszanse.pl).

  Dopiero ocena rzetelności przeprowadzania diagnozy przez ekspertów programu „Równać szanse” zadecyduje, kto przechodzi do drugiego etapu i zaczyna pracę nad właściwym projektem.  Podmioty, które się zakwalifikują mają 15 miesięcy na przygotowanie swojej aplikacji. To dużo czasu żeby stworzyć  naprawdę przemyślany plan.  Koordynatorzy poszczególnych projektów zostaną zaproszeni na kilkudniowe, obowiązkowe szkolenie (6-8 kwietnia).

  Na co zwrócić szczególną uwagę?

  Termin pierwszego naboru upływa 14 marca, ale nie o północy lecz w południe! Pilnujmy tej godziny, żeby nie stracić swojej szansy. Pamiętajmy też, że eksperci nie oceniają kondycji środowiska lokalnego które diagnozujemy, tylko jakość samej diagnozy – powołujmy się w niej na różne źródła (wskazując je), stosujmy cytaty, zbierajmy informacje z naszego otoczenia i odwołujmy się do wykonanych już badań oraz statystyk.

  Podsumowanie

  • Termin naboru: 14 marca 2018 r., godzina 12:00
  • Termin decyzji (pierwszy etap): 26 marca 2018 r.
  • Termin składania wniosków w drugim etapie: 10 maja 2018 r.
  • Termin decyzji (drugi etap): 23 maja 2018 r.
  • Termin realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 30.11.2019 r.
  • Formularz zgłoszeniowy: https://rownacszanse.pl/system/
  • O programie: https://www.rownacszanse.pl/
  • Regulamin

  Zachęcamy do dokładnego czytania regulaminów programów i zaglądania na strony organizatorów. To tam znajdują się cenne wskazówki pomagające uniknąć popularnych błędów oraz przykłady zrealizowanych już projektów. Czerpmy z nich informacje i inspiracje, a w razie wątpliwości, dopytujmy o szczegóły.

  0 comment
  0 FacebookEmail

  Dotacje MKiDN na rok 2018

  by Kalina
  Baner dotacji 2018

  Pod koniec grudnia MKiDN ogłosiło listę programów dotacyjnych na 2018 rok. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018 r., czyli został niecały miesiąc na aplikowanie o ministerialne granty. Wśród ogłoszonych programów znajdują się takie, które powinny zainteresować zwłaszcza biblioteki.

   

  Dotacje na gamifikację, czyli coś dla Millenialsów…

  … i pokolenia Z.  Projektowanie gier miejskich na podstawie książek, za pomocą aplikacji Action Track może być jednym ze sposobów na nietypowe promowanie czytelnictwa w lokalnej społeczności.

  Ministerialne pieniądze mogą pokryć m.in. dostęp do aplikacji, szkolenia bibliotekarzy i zaprojektowanie i zorganizowanie wymyślonej przez bibliotekę gry. Warto wnioskować o środki na tę formę aktywizacji czytelników, bo wpisuje się ona w cele i założenia merytoryczne programów Ministra, także w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa.

   

  Do jakich programów MKiDN składać wnioski na gamifikację?

  Programy, które mogą szczególnie zainteresować biblioteki to Partnerstwo dla książki oraz Promocja czytelnictwa, chociaż warto też zwrócić uwagę na te związane z edukacją, np. Edukacja kulturalna.  Tak naprawdę gamifikacja jest na tyle szerokim zjawiskiem, że można dopasować ją do różnych kategorii. Wiele zależy od naszych pomysłów na gry i kreatywności, z jaką będziemy chcieli zastosować narzędzie do tworzenia gier.

   

  Dlaczego gamifikację warto sfinansować z dotacji?

  • Wytyczne programów pasują do celów, które przyświecają gamifikacji: otwarcie bibliotek na młode pokolenia i osoby niebędące czytelnikami, wykorzystanie nowych technologii, zacieśnienie relacji między użytkownikami instytucji, rozszerzenie oferty bibliotecznej o świeże inicjatywy i rozwiązania, uwzględnienie potrzeb nowoczesnych odbiorców kultury, upowszechnienie dostępu do książek, wspieranie nietypowych form czytelnictwa i rozbudzanie potrzeb literackich.
  • W ramach programu Promocja czytelnictwa dotuje się między innymi przedsięwzięcia, które odnoszą się do ważnych rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych. Biblioteka może przygotować mobilną grę miejską, wpisującą się w ten wymóg.  Dziedzictwo narodowe to obszar chętnie dofinansowany, warto więc uwzględnić go podczas tworzenia swojej aplikacji.
  • Aplikując do programu Promocja czytelnictwa pamiętajmy, że gamifikacja włącza grupę docelową w przygotowania dotowanych działań, co jest atutem naszego wniosku.
  • Gamifikacja jest idealnym sposobem na włączanie dzieci i młodzieży w wartościowe działania edukacyjno-kulturalne. Tworzenie gier uczy, rozwija kreatywność i angażuje młodych w lokalne przedsięwzięcia.

   

  Jak wnioskować?

  Wnioski o dotacje składamy do 31 stycznia 2018 r. Jeśli złożymy swoją aplikację wcześniej, do 15 stycznia, w razie błędów formalnych będzie czas na jej poprawienie. Już niebawem pojawią się formularze aplikacyjne na platformie EBOI, za pomocą której wysyłamy swoje podania. Warto pamiętać, że jeśli nie korzystamy z podpisu elektronicznego, podpisany wniosek musimy wysłać pocztą do Instytutu Książki.

   

  Inne źródła dotacji

  Starając się o dotacje, warto sięgać po pieniądze z różnych źródeł. Wśród nierządowych podmiotów finansujących ciekawe przedsięwzięcia z zakresu kultury i edukacji można wymienić:

  Fundacja BGK –  projekty patriotyczne, termin składnia wniosku: 31 marca 2018 r.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – programy edukacyjne i wspieranie społeczności lokalnych

  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – wspieranie inicjatyw polsko-niemieckich (programy literackie, kulturalne)

  Fundacja Banku Zachodniego – projekty związane z wykorzystaniem potencjału młodych ludzi

  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – wspieranie współpracy narodów wyszechradzkich (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)

   

  Jeśli są Państwo zainteresowani składaniem wniosków o dofinansowanie, służymy radą i wsparciem. Pytania prosimy wysyłać na adres goodbooks@goodbooks.pl.

   

   

   

   

   

  0 comment
  0 FacebookEmail

   [mc4wp_form id=”896″]