Home Tags Posts tagged with "wnioski MKiDN"
Tag:

wnioski MKiDN

Promocja czytelnictwa Edukacja kulturalna

Pozostały jeszcze dwa tygodnie na składanie wniosków do programów MKDNiS! Biblioteki mają szansę otrzymać pieniądze w przynajmniej kilku z nich. Oprócz Partnerstwa dla książki, o którym pisaliśmy ostatnio  w artykule Partnerstwo dla książki 2021 – wszystko co musisz wiedzieć + skrócony regulamin do druku! warto zapoznać się także z zasadami kilku innych programów. Mamy tu na myśli szczególnie dwa: Promocja czytelnictwa i Edukacja kulturalna.

Programy MKDNiS 2021 – zmiany

W związku z obecną sytuacją pandemii i reżimu sanitarnego w programach MKDNiS* pojawiło się kilka istotnych zmian. Przede wszystkim:

 • możliwość realizacji i finansowania zadań online. W kosztach kwalifikowanych znalazły się takie działania jak np. przygotowanie gier internetowych, zakup materiałów do archiwizacji czy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (WCAG 2.1).
 • zakup środków trwałych potrzebnych do realizacji działań online,  takich jak mikrofon lub kamera (wydatek ten nie może przekraczać 10% wszystkich kosztów działań online ponoszonych w ramach dotacji)
 • brak wkładu własnego. W ogólnym regulaminie znajduje się zapis o możliwości sfinansowania 100% kosztów projektu w ramach dotacji, jednak z dalszej części (oraz z wypowiedzi pracowników ministerstwa) wynika, że wkład własny jest preferowany, tj. dodatkowo punktowany.

*MKDNiS – od 6 października 2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Promocja czytelnictwa

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Akceptowane są zadania 1-roczne oraz 2 i 3-letnie (suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu).

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i grup nieczytających, takich jak:

Działania w formie online mogą przybrać formę:

 • działań kreatywnych i edukacyjne, w szczególności takich jak: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty;
 • wydarzeń kulturalnych/artystycznych online z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami/artystami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • tworzenia i modernizacji stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych;

Uwaga! W przypadku tego programu Ministerstwo kilkukrotnie podkreśla wymogi, które powinien spełniać Wnioskodawca:

 1. Od Wnioskodawcy wymaga się doświadczenia, które zagwarantuje stabilność finansową i organizacyjną.
 2. Istotna jest jego zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 3. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Wnioskodawca powinien się zatem skupić na wysokiej wartości merytorycznej projektu i połączyć ją z potencjałem komercyjnym.

Zastanawiasz się jak zorganizować swój projekt online? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Organizacja wydarzen onlinePobierz skrócony regulamin programu Promocja czytelnictwa z podkreślonymi słowami kluczowymi TUTAJ:Promocja czytelnictwa

Edukacja kulturalna

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Akceptowane są zadania 1-roczne oraz 2 i 3-letnie.

W ramach dotacji można realizować:

 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;
 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”

Zobacz nasze pomysły na spotkania dla czytelników, kliknij tutaj!

Wszystkie te zadania mogą odbywać się w formie wydarzeń online. Maksymalna kwota dotacji to 500.000 zł.

W przypadku tego programu również punktowana jest współpraca z różnymi grupami społecznymi i instytucjami, wykorzystanie nowych technologii, a przede wszystkim cel, czyli budowanie świadomości kulturowej, w szczególności w kontekście rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.

projekt good gamesZainspiruj się: kilkudniowe warsztaty z młodzieżą i stworzenie gry na temat odzyskania niepodległości z okazji 11 listopada. Projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice, Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Czytaj więcej >

Pobierz skrócony regulamin programu Edukacja kulturalna z podkreślonymi słowami kluczowymi TUTAJ:Edukacja kulturalna

Nie masz wciąż pomysłu albo nie wiesz jak go sprecyzować? Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu i zorganizowaniu działań online? Napisz lub zadzwoń do nas, spróbujemy Ci pomóc: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Chcesz skonsultować gotowy wniosek? Skorzystaj z konsultacji online na dotacjedlakultury.pl.

 

0 comment
0 FacebookEmail
Partnerstwo dla ksiazki

W czwartek 29 października rozpoczął się nabór wniosków do programów MKiDN na rok 2021. Dla bibliotek to jak zawsze szansa na zdobycie naprawdę znaczącego wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu animacji czytelnictwa oraz szkoleń dla bibliotekarzy. Jednak ze względu na obecną sytuację, w regulaminach programów pojawiło się kilka istotnych zmian. W niniejszym artykule omówimy kompleksowo zasady jednego z najważniejszych programów dla bibliotek – Partnerstwo dla książki. Dodatkowo na końcu znajdziesz skróconą wersję regulaminu (do pobrania) z podkreślonymi słowami kluczowymi, które przydadzą Ci się do pisania wniosku!

Programy MKiDN dla bibliotek

Wszystkie informacje o tegorocznych programach MKiDN znajdują się na stronie Ministerstwa. Główne programy odpowiadające działaniom bibliotek to  m.in.:

 • Partnerstwo dla książki
 • Promocja czytelnictwa
 • Edukacja kulturalna
 • Kultura dostępna
 • Kultura cyfrowa

Partnerstwo dla książki

Partnerstwo dla książki to program skierowany bezpośrednio do bibliotekarzy, księgarzy i wydawnictw. Jego celem jest poszerzanie zakresu usług bibliotek i księgarni oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży. Wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty animujące czytelnictwo oraz projekty szkoleniowe, które poszerzą zakres kompetencji i umiejętności kadr kultury.

W ubiegłym roku dofinansowania z programu Partnerstwo dla książki uzyskało 264 beneficjentów, z czego aż 175 (czyli 66%!) to biblioteki. Dodatkowo 20 z nich otrzymało na realizację swoich projektów ponad 30.000 zł. W tym roku Ministerstwo przeznaczyło na program 4.500.000 w etapie konkursowym. Dodatkowe 675.000 jest przewidziane na wnioski rozpatrywane w trybie odwoławczym, co łącznie daje kwotę 5.175.000 zł.

Takie dane zachęcają do udziału w programie i potwierdzają, że jest o co walczyć!

Regulamin – zasady ogólne

Regulaminy wszystkich programów mają taką samą strukturę.

 1. Ogłoszenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie naboru do Programów z zakresu kultury i Ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2021, realizowanego w terminie do 30 listopada 2020 r.
 2. Załącznik nr 1. Wykaz programów MKiDN 2021 wraz z prognozowanymi limitami wydatków – nabór do 30 listopada 2020 r.
 3. Załącznik nr 2. Regulamin naboru do Programów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
  narodowego na rok 2021, realizowanego w terminie do 30 listopada 2020 r.
 4. Załącznik nr 3. Zasady udzielania dofinansowań na warunkach określonych przepisami
  dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 5. Załącznik nr 4. Specyfikacje Programów MKiDN 2021, nabór do 30 listopada 2020 r.

Cztery pierwsze elementy (20 stron) są takie same dla wszystkich programów i określają ogólne zasady dotyczące składania wniosków (więc wystarczy raz sobie wydrukować żeby być EKO;)), z których najważniejsze to:

 • Wnioski składane są elektronicznie za pomocą systemu EBOI.
 • Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie naboru korekty i uzupełnienia do wniosku.
 • Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.
 • Beneficjent może wystąpić we wniosku o finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Na etapie realizacji zadania nie można zwiększać procentowego udziału dofinansowania.

Regulamin – zasady programu Partnerstwo dla książki

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 4 wnioski w programie. Akceptowane są jedynie zadania 1-roczne.

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również w formie online), takich jak:

 • prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych – kwota wnioskowana to minimum 15.000 zł, a maksimum 50.000 zł. Rozpatrywane będą szczególnie wnioski bibliotek wojewódzkich, powiatowych (w których na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych), gminnych (będących samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniającymi co najmniej 30 pracowników merytorycznych) i organizacje zrzeszające bibliotekarzy.*
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych – kwota wnioskowana to minimum 5.000 zł, a maksimum 50.000 zł. Rozpatrywane będą szczególnie wnioski dotyczące zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.*

*Wskazane informacje powinny zostać uwzględnione w Syntetycznym opisie działalności wnioskodawcy.

Działania online

Kwalifikujące się działania online:
 • działania kreatywne i edukacyjne, takie jak: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty z zakresu programu realizowane online, służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców zadania;
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne online z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów bibliotecznych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących biblioteczne zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie bibliotecznych zbiorów cyfrowych;
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.
Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line:
 • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu;
 • wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line muszą być zgodne z wymogami WCAG 2.1;
 • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Dodatkowo w przypadku, gdy instytucja realizuje zdania w całości w formule online do 20% dotacji może przeznaczyć na kwalifikujące się działania z zakresów innych niż zakres programu. Jednak pod warunkiem, że wykaże ich spójność z ogólną koncepcją zadania.

Koszty kwalifikowane działań online:
 • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
 • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
 • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
 • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
 • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
 • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
 • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
 • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Ponadto nie można dokonywać zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10.000 zł. Zakupione środki muszą służyć realizacji działań online i nie mogą przekraczać 10% wszystkich kosztów działań online ponoszonych w ramach dotacji.

Wkład własny

Co prawda w regulaminie ogólnym znajduje się zapis o możliwości sfinansowania 100% kosztów projektu, jednak szczegółowy regulamin programu Partnerstwa dla książki zawiera zapis o „preferowanym maksymalnym % poziomu dotacji w budżecie zadania – 80%” (oryginalny zapis). Można zatem wnioskować, że projekty z wkładem własnym uzyskają (formalnie lub nie) dodatkowe punkty w procesie oceny.

Regulamin – wersja skrócona z podkreślonymi słowami kluczowymi do pobrania

Aby pobrać skróconą wersję regulaminu, obejmującą tylko Załącznik 4, tj. strony 21-31 z podkreślonymi słowami kluczowymi programu kliknij TUTAJ.

Partnerstwo dla ksiazki 2021

Do dzieła!

„W roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule online”.

Oczywiście obecna sytuacja narzuca nam wiele ograniczeń, ale również otwiera wiele nowych możliwości!
Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci zrozumieć wymagania programu Partnerstwo dla książki. A przede wszystkim zmotywują Cię, aby już teraz rozpocząć pracę nad własnym projektem.

Nie masz wciąż pomysłu albo nie wiesz jak go sprecyzować? Napisz lub zadzwoń do nas, spróbujemy Ci pomóc: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Chcesz skonsultować gotowy wniosek? Skorzystaj z konsultacji online na dotacjedlakultury.pl.

0 comment
0 FacebookEmail
Szkolenia dla bibliotekarzy 2019

Do końca miesiąca cała Polska pisze wnioski o dotacje z MKiDN. To czas planowania i projektowania działań instytucji kultury, które wypełnią cały 2019 rok. Żeby stworzyć dobry wniosek, nie można popełnić błędów formalnych, ale przede wszystkim należy mieć dobry pomysł i wykazać się wysokim poziomem organizacji.

Szkolenia dla bibliotekarzy – oferta 2019

Przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy w Good Books nad nową ofertą, która zainspiruje Was do sięgania po innowacje i do podnoszenia swoich kwalifikacji. Wprowadziliśmy wiele zmian i świeżych tematów oraz zaprosiliśmy do współpracy kilkunastu ekspertów z różnych dziedzin. Są wśród nich wyłącznie praktycy, osoby znające swoje tematy od podszewki. Pamiętajcie, że dojadą do każdej, nawet najmniejszej biblioteki w Polsce (i nie tylko!).

Nowością są kursy i większe programy. Na czym to polega? W oparciu o rozmowę z biblioteką przygotowujemy plan działań szkoleniowych na cały rok. Analizujemy szkolenia, które odbyliście w poprzednich latach i szukamy pomysłów na cykle uzupełniające Waszą wiedzę. Możecie wybrać ogólną tematykę, jaką chcecie zgłębić, a my wybierzemy kilka szkoleń kompleksowo realizujących dane zagadnienie. Możliwości jest wiele, a w Good Books staramy się być elastyczni i pracować na zasadach partnerstwa.

Nowa oferta, nowe działy

Oferta na 2018 rok została podzielona na kategorie:

1 – DKK i literatura

Zdajemy sobie sprawę, że praca moderatora DKK nie jest łatwa, tak samo jak wybór nowych lektur dla czytelników. Szkolenia z tego działu mają inspirować do odkrywania nieznanych jeszcze książek z różnych, mniej lub bardziej popularnych, kręgów kulturowych. Wśród propozycji znajduje się również literatura skierowana do konkretnych grup użytkowników: mężczyzn, miłośników kryminału, reportażu, poezji itd.

2 – Dzieci

Doskonale wiemy jak ważni i jednocześnie wymagający są najmłodsi czytelnicy, a także ich rodzice. Szkolenia w tej kategorii pozwolą Wam jeszcze lepiej dopasować ofertę do potrzeb najmłodszych, zrozumieć ich stosunek do czytania, a także zastanowić się, jaką rolę w bibliotekach pełnią ich rodzice.

3 – Gry w bibliotece

Szkolenia w tym dziale pomogą Wam przyciągnąć graczy do bibliotek. Możemy Was nauczyć gamifikowania książek i robienia z nich mobilnych gier miejskich. Doradzimy jakie gry planszowe kupować do bibliotek i podpowiemy jak je wykorzystywać w niekonwencjonalny sposób. Wyjaśnimy co zrobić, żeby gracz „przyszedł na grę, a wyszedł z książką”.

4 – Marketing i promocja

Szkolenia z marketingu i promocji mają pomóc bibliotekarzom docierać ze swoją ofertą  do jak największej liczby osób. Wśród poniższych warsztatów znajdziecie takie, dzięki którym zaplanujecie strategię swojej instytucji, rozwiniecie jej media społecznościowe i poznacie nowe kanały komunikacji z potencjalnymi odbiorcami. Do grona trenerów szkolących w tym zakresie zaprosiliśmy praktyków: osoby ze świata biznesu i korporacji, przedsiębiorców, marketerów i grafików.

5 – Nowe technologie

Nowe technologie w bibliotece to specjalność Good Books.  W tym dziale znajdują się szkolenia, które wprowadzą Twoją Bibliotekę do świata bliskiego młodemu pokoleniu, np. warsztaty z VR, kurs druku 3D i zajęcia o filmowaniu. Poniższe propozycje mają też usprawnić codzienną pracę bibliotekarza i uczynić go bardziej samodzielnym, dzięki stopniowemu poznawaniu nowoczesnych narzędzi biurowych.

6 – Organizacja biblioteki

Ten obfity dział ma pomóc bibliotece lepiej organizować swoją pracę. Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem instytucją i jej rozwijaniem. Nasi eksperci uczą jak pisać skuteczne wnioski do MKiDN i jak realizować projekty przez nie finansowane. Wśród propozycji znajdują się szkolenia dla dyrektorów oraz pracowników bibliotek.

7 – Praca z użytkownikiem

Czy kiedykolwiek zastanawialiście w jaki sposób przyciągnąć do biblioteki nowych użytkowników? Nasze szkolenia w kategorii “praca z czytelnikiem” mają Wam to ułatwić. Pomagamy zrozumieć potrzeby poszczególnych grup odbiorców, wyjaśniamy jak pozostawać z nimi w kontakcie i jak budować trwałe relacje, które zatrzymają ich w bibliotece na dłużej.

8 – Prawo

Dobra znajomość zagadnień prawnych jest niezbędna w każdej bibliotece. Szkolenia w tym dziale koncentrują się na obowiązujących przepisach i dobrych praktykach.  Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w sprawach RODO, ochroną wizerunku i zagadnieniami istotnymi dla zarządzających bibliotekami. Szkolenia są realizowane we współpracy z kancelarią prawną.

9 – Psychologia i szkolenia miękkie

Bibliotekarze mają w swojej codziennej pracy styczność z bardzo dużą liczbą osób. Ponieważ bywa to wymagające i stresujące, zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą ofertę o kategorię szkoleń psychologicznych. Znajdują się w niej treningi, które pomagają radzić sobie w trudnych sytuacjach, uczą rozwijania własnej kreatywności czy zacieśniania relacji w zespole.

Jak pracujemy?

Przed każdym wyjazdem prosimy o wypełnienie ankiety diagnozującej,  żeby poznać Wasze potrzeby i opracować szkolenie, które będzie do nich dostosowane. Jeśli trzeba, wykonujemy audyty i analizujemy Wasze dotychczasowe działania. Dzięki temu możemy się lepiej poznać i zaproponować Wam wyższą jakość usług.  Dlaczego tak? Jeśli prowadzimy warsztaty z mediów społecznościowych, musimy najpierw dobrze poznać Wasze kanały i aktywność z poprzednich miesięcy, a nawet lat. Z kolei szkolenia z dziedzictwa lokalnego wymagają od trenera zapoznania się z Waszym otoczeniem, historią i kolorytem. Generalnie chodzi o to, żeby każde szkolenie odpowiadało potrzebom konkretnej grupy uczestników, a nie składało się wyłącznie z uniwersalnych porad „dla wszystkich”.

Pomoc przy pisaniu wniosków do MKiDN – nowa usługa

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertkę od pisania wniosków do Ministra Kultury. Przez wiele lat pracowała przy ocenianiu aplikacji, konstruowała programy dotacyjne i tworzyła projekty dla wielu instytucji. Jej praktyczna wiedza jest niezwykle cennym wsparciem dla osób, które chcą uzyskać dofinansowanie dla swojej biblioteki.

Wśród szkoleń znajdziecie takie, które pomogą przygotować dobry wniosek – uczmy skutecznego pozyskiwania środków na projekty i pomagamy w sprawach formalnych. Koncentrujemy się na tworzeniu harmonogramu projektu, jego kosztorysie i trafnym opisie pomysłu, na który próbujecie pozyskać pieniądze. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, piszcie lub dzwońcie!

Biblioteka nie ma pieniędzy na szkolenia?

To nie musi być problem. Wspomniane programy, zwłaszcza „Partnerstwo dla książki”, mogą okazać się wystarczającym źródłem finansowania. Oprócz wsparcia MKiDN można liczyć na inne inicjatywy, takie jak program „Równać szanse”, granty z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, z Fundacji Santander, programy związane z obchodami niepodległości (tak, w przyszłym roku nadal będą generować pieniądze na projekty), dotacje i stypendia Narodowego Centrum Kultury oraz wiele innych, o których piszemy na naszej stronie na bieżąco, podając wskazówki i rady związane z aplikowaniem.

Boicie się o wkład własny? Skontaktujcie się z Good Books telefonicznie i przedstawcie swoją sytuację. Jeśli macie dobry pomysł i chcecie z nami współpracować, możemy zapewnić Wam wkład własny, który umożliwi zgłoszenie się do jednego z wymienionych programów.

W naszej ofercie brakuje jakiegoś tematu? Napisz do nas! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby je dla Ciebie zrealizować.

0 comment
0 FacebookEmail

  [mc4wp_form id=”896″]